#57 Happiness estimation from space data

What do the hap­pi­ness levels of indi­vi­du­als and local resi­dents have in com­mon with Google satel­li­te map ima­ges? We take a look at this in the next epi­so­de of Network Effect. 

A novel method for esti­ma­ting the level of hap­pi­ness in socie­ties on the basis of satel­li­te ima­ge­ry data is discus­sed by Dr hab. Piotr Wój­cik, assi­stant pro­fes­sor at the Facul­ty of Eco­no­mics of the Uni­ver­si­ty of War­saw, foun­der and ani­ma­tor of the Data Scien­ce Lab, answe­ring questions from Dr. Justy­na Pokoj­ska abo­ut:
- the ways in which eco­no­mics defi­nes and measu­res the well-being of com­mu­ni­ties and indi­vi­du­als,
- measu­res that are stan­dar­dly used to esti­ma­te «hap­pi­ness» and the­ir limi­ta­tions, such that the measu­re­ment may not be suf­fi­cien­tly accu­ra­te,
- the chal­len­ges posed by the esti­ma­tion of «soft» para­me­ters,
- inspi­ra­tion for the stu­dy of the level of hap­pi­ness of socie­ties based on data deri­ved from satel­li­te ima­ges,
- data and para­me­ters used in a novel method,
- mar­gin of discre­tion in con­struc­ting indi­ca­tors with this method,
- are­as whe­re the team’s survey is more rele­vant than the measu­res used so far in eco­no­mics,
- other poten­tial appli­ca­tions can be found for spa­ce data and the para­me­ters that can be esti­ma­ted with them.

Share

Dane sate­li­tar­ne mają bar­dzo wie­le zasto­so­wań w bada­niach eko­no­micz­nych i od 20 lat wyko­rzy­stu­je się w bada­niach dane gro­ma­dzo­ne przez sate­li­ty, któ­re krą­żą nad Zie­mią bez­u­stan­nie, robiąc zdję­cia w dzień i w nocy. I na pod­sta­wie zdjęć noc­nych, w któ­rych ana­li­zu­je się naświe­tle­nie Zie­mi, inten­syw­ność świa­tła, któ­re widać z Zie­mi, albo na pod­sta­wie zdjęć sate­li­tar­nych dzien­nych, na któ­rych widać zabu­do­wa­nia, lasy, jezio­ra (…) bada się aktyw­ność eko­no­micz­ną lud­no­ści, rów­nież zamoż­ność, ubó­stwo. Te bada­nia doty­czą tak­że w dużym stop­niu kra­jów roz­wi­ja­ją­cych się, w któ­rych sta­ty­sty­ki publicz­ne są ogra­ni­czo­ne bądź nie­wia­ry­god­ne (…) stąd mój pomysł na wyko­rzy­sta­nie tego typu danych, dostęp­nych publicz­nie dla Polski.
― Dr. hab. Piotr Wój­cik, Facul­ty of Eco­no­mic Scien­ces UW

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

Z dr Justyną Pokojską (DELab UW, WS UW) o tworzeniu naukowych podcastów.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (ŚLJC UW) i dr. inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o zastosowaniu metody Monte Carlo.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW) o metodzie Monte Carlo.
Z Patrykiem Grzybowskim (MSD UW, Wydział Fizyki UW) o zasadach działania teledetekcji.
Z Łukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o stabilności wirtualnych walut.
Scroll to Top