#57 Happiness estimation from space data

What do the hap­pi­ness levels of indi­vi­du­als and local resi­dents have in com­mon with Google satel­li­te map ima­ges? We take a look at this in the next epi­so­de of Network Effect. 

A novel method for esti­ma­ting the level of hap­pi­ness in socie­ties on the basis of satel­li­te ima­ge­ry data is discus­sed by Dr hab. Piotr Wój­cik, assi­stant pro­fes­sor at the Facul­ty of Eco­no­mics of the Uni­ver­si­ty of War­saw, foun­der and ani­ma­tor of the Data Scien­ce Lab, answe­ring questions from Dr. Justy­na Pokoj­ska abo­ut:
- the ways in which eco­no­mics defi­nes and measu­res the well-being of com­mu­ni­ties and indi­vi­du­als,
- measu­res that are stan­dar­dly used to esti­ma­te «hap­pi­ness» and the­ir limi­ta­tions, such that the measu­re­ment may not be suf­fi­cien­tly accu­ra­te,
- the chal­len­ges posed by the esti­ma­tion of «soft» para­me­ters,
- inspi­ra­tion for the stu­dy of the level of hap­pi­ness of socie­ties based on data deri­ved from satel­li­te ima­ges,
- data and para­me­ters used in a novel method,
- mar­gin of discre­tion in con­struc­ting indi­ca­tors with this method,
- are­as whe­re the team’s survey is more rele­vant than the measu­res used so far in eco­no­mics,
- other poten­tial appli­ca­tions can be found for spa­ce data and the para­me­ters that can be esti­ma­ted with them.

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
Dane sate­li­tar­ne mają bar­dzo wie­le zasto­so­wań w bada­niach eko­no­micz­nych i od 20 lat wyko­rzy­stu­je się w bada­niach dane gro­ma­dzo­ne przez sate­li­ty, któ­re krą­żą nad Zie­mią bez­u­stan­nie, robiąc zdję­cia w dzień i w nocy. I na pod­sta­wie zdjęć noc­nych, w któ­rych ana­li­zu­je się naświe­tle­nie Zie­mi, inten­syw­ność świa­tła, któ­re widać z Zie­mi, albo na pod­sta­wie zdjęć sate­li­tar­nych dzien­nych, na któ­rych widać zabu­do­wa­nia, lasy, jezio­ra (…) bada się aktyw­ność eko­no­micz­ną lud­no­ści, rów­nież zamoż­ność, ubó­stwo. Te bada­nia doty­czą tak­że w dużym stop­niu kra­jów roz­wi­ja­ją­cych się, w któ­rych sta­ty­sty­ki publicz­ne są ogra­ni­czo­ne bądź nie­wia­ry­god­ne (…) stąd mój pomysł na wyko­rzy­sta­nie tego typu danych, dostęp­nych publicz­nie dla Polski.
― Dr. hab. Piotr Wój­cik, Facul­ty of Eco­no­mic Scien­ces UW

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

With Aleksandra Woźniak (Incubator UW) about making student dreams come true.
With Dr. Adam Płoszaj (EUROREG UW) on estimating the level of science.
With Bartosz Ślosarski (ISS UW) on data activism.
With Dr. hab. Magdalena Słok-Wódkowska (DELab UW, WPiA UW) on digital tax.
With Dr. hab. Wojciech Hyk (CNBCh UW) on the closed loop economy.
Scroll to Top