#57 Happiness estimation from space data

What do the hap­pi­ness levels of indi­vi­du­als and local resi­dents have in com­mon with Google satel­li­te map ima­ges? We take a look at this in the next epi­so­de of Network Effect. 

A novel method for esti­ma­ting the level of hap­pi­ness in socie­ties on the basis of satel­li­te ima­ge­ry data is discus­sed by Dr hab. Piotr Wój­cik, assi­stant pro­fes­sor at the Facul­ty of Eco­no­mics of the Uni­ver­si­ty of War­saw, foun­der and ani­ma­tor of the Data Scien­ce Lab, answe­ring questions from Dr. Justy­na Pokoj­ska abo­ut:
- the ways in which eco­no­mics defi­nes and measu­res the well-being of com­mu­ni­ties and indi­vi­du­als,
- measu­res that are stan­dar­dly used to esti­ma­te «hap­pi­ness» and the­ir limi­ta­tions, such that the measu­re­ment may not be suf­fi­cien­tly accu­ra­te,
- the chal­len­ges posed by the esti­ma­tion of «soft» para­me­ters,
- inspi­ra­tion for the stu­dy of the level of hap­pi­ness of socie­ties based on data deri­ved from satel­li­te ima­ges,
- data and para­me­ters used in a novel method,
- mar­gin of discre­tion in con­struc­ting indi­ca­tors with this method,
- are­as whe­re the team’s survey is more rele­vant than the measu­res used so far in eco­no­mics,
- other poten­tial appli­ca­tions can be found for spa­ce data and the para­me­ters that can be esti­ma­ted with them.

Share

Dane satelitarne mają bardzo wiele zastosowań w badaniach ekonomicznych i od 20 lat wykorzystuje się w badaniach dane gromadzone przez satelity, które krążą nad Ziemią bezustannie, robiąc zdjęcia w dzień i w nocy. I na podstawie zdjęć nocnych, w których analizuje się naświetlenie Ziemi, intensywność światła, które widać z Ziemi, albo na podstawie zdjęć satelitarnych dziennych, na których widać zabudowania, lasy, jeziora (...) bada się aktywność ekonomiczną ludności, również zamożność, ubóstwo. Te badania dotyczą także w dużym stopniu krajów rozwijających się, w których statystyki publiczne są ograniczone bądź niewiarygodne (...) stąd mój pomysł na wykorzystanie tego typu danych, dostępnych publicznie dla Polski.
― Dr. hab. Piotr Wójcik, Faculty of Economic Sciences UW

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

Z dr Martą Kołodziejską (DELab UW, Wydział Socjologii UW) o aplikacjach mindfulness.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o energetyce jądrowej.
Z Julią Heller (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, Wydział Socjologii UW) o technikach nadzoru w sieci i metodach ich unikania.
Z dr Monika Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o energetyce jądrowej.
Scroll to Top