#58 Precious waste – science for the environment

As new methods of reu­sing raw mate­rials are deve­lo­ped by scien­ti­sts, we some­ti­mes rub our eyes in ama­ze­ment. Petrol, which was once regar­ded as a waste pro­duct from the distil­la­tion of cru­de oil and sold in phar­ma­cies as a cle­aning pro­duct, is trium­phing with the deve­lop­ment of moto­ri­sa­tion and new technologies.

The reu­se of raw mate­rials, clo­sed-loop eco­no­my and upcyc­ling of raw mate­rials is discus­sed once aga­in (see pre­vio­us epi­so­de) by Dr. hab. Woj­ciech Hyk (CNBCh UW), mana­ger of the Gre­en­met Lab pro­ject, answe­ring questions from Dr. Justy­na Pokoj­ska:
- the pur­po­se for which the waste is reu­sed,
- the thre­at of deple­tion of the raw mate­rials we use in the eco­no­my,
- sour­ces of pho­spho­rus and its gre­at impor­tan­ce for the eco­no­my,
- ways of pre­ven­ting the deple­tion of raw mate­rials that scien­ce is imple­men­ting,
- scien­ti­fic methods for reco­ve­ring raw mate­rials and the­ir imper­fec­tions,
- alter­na­ti­ve sour­ces of raw mate­rials,
- the pro­cess that used bat­te­ries go thro­ugh to get the raw mate­rials back into cir­cu­la­tion,
- the con­cepts of upcyc­ling and down­cyc­ling,
- a scien­ti­fic appro­ach to the re-use of pro­ducts and raw mate­rials, e.g. thro­ugh the second-hand fashion.

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
Bar­dzo moc­nym argu­men­tem, któ­ry przy­świe­ca idei gospo­dar­ki odpa­da­mi jest stwo­rze­nie alter­na­tyw­ne­go, nie­za­leż­ne­go stru­mie­ni surow­ców – meta­licz­nych, ale nie tyl­ko. Oprócz gospo­dar­ki czy poszu­ki­wa­nia alter­na­tyw­nych źró­deł surow­co­wych w obsza­rze meta­li są rów­nież obsza­ry, w któ­rych inne obsza­ry powin­ny być zago­spo­da­ro­wa­ne i są wśród nich wspo­mnia­ne mate­ria­ły słu­żą­ce do ener­ge­tycz­ne­go wspo­ma­ga­nia spo­łe­czeństw, ale też two­rzy­wa sztucz­ne, żyw­ność. To, co może nie­któ­rych dzi­wić, też ogrom­nym obsza­rem obec­nie odpa­do­wym, cze­ka­ją­cym na mądre pomy­sły zago­spo­da­ro­wa­nia są obsza­ry budow­la­ne. I też bio­ma­sa zamy­ka te 5 klu­czo­wych obsza­rów, w któ­rych opra­co­wu­je się stra­te­gie podej­ścia do zrów­no­wa­żo­ne­go rozwoju.

― Dr. hab. Woj­ciech Hyk, CNBCh UW, Mana­ger of Gre­en­met Lab

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

With Aleksandra Woźniak (Incubator UW) about making student dreams come true.
With Dr. Adam Płoszaj (EUROREG UW) on estimating the level of science.
With Bartosz Ślosarski (ISS UW) on data activism.
With Dr. hab. Magdalena Słok-Wódkowska (DELab UW, WPiA UW) on digital tax.
With Dr. hab. Piotr Wójcik (WNE UW) on estimating the happiness of societies.
Scroll to Top