#58 Precious waste – science for the environment

As new methods of reu­sing raw mate­rials are deve­lo­ped by scien­ti­sts, we some­ti­mes rub our eyes in ama­ze­ment. Petrol, which was once regar­ded as a waste pro­duct from the distil­la­tion of cru­de oil and sold in phar­ma­cies as a cle­aning pro­duct, is trium­phing with the deve­lop­ment of moto­ri­sa­tion and new technologies.

The reu­se of raw mate­rials, clo­sed-loop eco­no­my and upcyc­ling of raw mate­rials is discus­sed once aga­in (see pre­vio­us epi­so­de) by Dr. hab. Woj­ciech Hyk (CNBCh UW), mana­ger of the Gre­en­met Lab pro­ject, answe­ring questions from Dr. Justy­na Pokoj­ska:
- the pur­po­se for which the waste is reu­sed,
- the thre­at of deple­tion of the raw mate­rials we use in the eco­no­my,
- sour­ces of pho­spho­rus and its gre­at impor­tan­ce for the eco­no­my,
- ways of pre­ven­ting the deple­tion of raw mate­rials that scien­ce is imple­men­ting,
- scien­ti­fic methods for reco­ve­ring raw mate­rials and the­ir imper­fec­tions,
- alter­na­ti­ve sour­ces of raw mate­rials,
- the pro­cess that used bat­te­ries go thro­ugh to get the raw mate­rials back into cir­cu­la­tion,
- the con­cepts of upcyc­ling and down­cyc­ling,
- a scien­ti­fic appro­ach to the re-use of pro­ducts and raw mate­rials, e.g. thro­ugh the second-hand fashion.

Share

Bar­dzo moc­nym argu­men­tem, któ­ry przy­świe­ca idei gospo­dar­ki odpa­da­mi jest stwo­rze­nie alter­na­tyw­ne­go, nie­za­leż­ne­go stru­mie­ni surow­ców – meta­licz­nych, ale nie tyl­ko. Oprócz gospo­dar­ki czy poszu­ki­wa­nia alter­na­tyw­nych źró­deł surow­co­wych w obsza­rze meta­li są rów­nież obsza­ry, w któ­rych inne obsza­ry powin­ny być zago­spo­da­ro­wa­ne i są wśród nich wspo­mnia­ne mate­ria­ły słu­żą­ce do ener­ge­tycz­ne­go wspo­ma­ga­nia spo­łe­czeństw, ale też two­rzy­wa sztucz­ne, żyw­ność. To, co może nie­któ­rych dzi­wić, też ogrom­nym obsza­rem obec­nie odpa­do­wym, cze­ka­ją­cym na mądre pomy­sły zago­spo­da­ro­wa­nia są obsza­ry budow­la­ne. I też bio­ma­sa zamy­ka te 5 klu­czo­wych obsza­rów, w któ­rych opra­co­wu­je się stra­te­gie podej­ścia do zrów­no­wa­żo­ne­go rozwoju.

― Dr. hab. Woj­ciech Hyk, CNBCh UW, Mana­ger of Gre­en­met Lab

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

With Dr. Laura Drechsler (KU Leuven) on international data transfers.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z dr Martą Kołodziejską (DELab UW, Wydział Socjologii UW) o aplikacjach mindfulness.
Scroll to Top