#59 :smile: :balloon: :gift: – what do contemporary forms of communication say about us?

18 mil­lion Poles alre­ady have a Face­bo­ok acco­unt. Our ave­ra­ge mon­th­ly acti­vi­ty has been esti­ma­ted at: 3 com­ments, 11 post likes and one sha­re. What does this data say abo­ut us in terms of the ways we com­mu­ni­ca­te and the evo­lu­tion of com­mu­ni­ca­tion we expe­rien­ce eve­ry day? What can we learn abo­ut com­mu­ni­ca­tion models from the wishes we make on Face­bo­ok to our friends and… brands?

Dr. Iza­bel­la Ławec­ka (Facul­ty of Polish Stu­dies, Uni­ver­si­ty of War­saw) talks abo­ut the results of the ana­ly­sis of wishes made by Face­bo­ok users and com­mu­ni­ca­tion models, answe­ring Dr. Justy­na Pokoj­ska’s questions abo­ut:
- the cha­rac­te­ri­stics of modern network com­mu­ni­ca­tion,
- other forms of com­mu­ni­ca­tion that we can obse­rve today,
- Face­bo­ok wishes – are they a dif­fe­rent aspect of com­mu­ni­ca­tion than tra­di­tio­nal ones?
- the emo­tio­nal char­ge of wish-gran­ting networks and wishes gran­ted to … brands,
- models and unu­su­al phe­no­me­na in con­tem­po­ra­ry network com­mu­ni­ca­tion,
- the impo­ve­ri­sh­ment of com­mu­ni­ca­tion as a result of its trans­fer to the web and its some­ti­mes reduc­tion to pic­to­rial wri­ting,
- the sta­te of network com­mu­ni­ca­tion – our main mista­kes and short­co­mings that we allow ourselves.

Share

W komu­ni­ka­cji sie­cio­wej bar­dzo dużą role odgry­wa odbior­ca, nazwa­ny użyt­kow­ni­kiem – jest on czyn­nym twór­cą tych mediów, więc nad­rzęd­na rola nadaw­cy zosta­je tutaj prze­nie­sio­na w kie­run­ku odbior­cy i to wokół odbior­cy toczy się ta cała gra. Też co cie­ka­we, jest bar­dzo płyn­na wymia­na ról nadaw­cy i odbior­cy, więc odbior­ca może bar­dzo szyb­ko zostać nadaw­cą (…) Kolej­nym pro­ble­mem jest asyn­chro­nicz­ność komu­ni­ka­cji, zarów­no w aspek­cie prze­strzen­nym, jak i w aspek­cie cza­so­wym. Jesz­cze takim jed­nym pro­ble­mem komu­ni­ka­cji sie­cio­wej jest pro­blem z komu­ni­ka­cją nie­wer­bal­ną. Użyt­kow­ni­cy pró­bu­ją zastę­po­wać tę komu­ni­ka­cję na róż­ne spo­so­by, nato­miast jest brak jest odczuwalny.

― Dr Iza­bel­la Ławec­ka, Facul­ty of Polish Stu­dies, Uni­ver­si­ty of Warsaw

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

With Dr. Laura Drechsler (KU Leuven) on international data transfers.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z dr Martą Kołodziejską (DELab UW, Wydział Socjologii UW) o aplikacjach mindfulness.
Scroll to Top