#59 :smile: :balloon: :gift: ‚Äď what do contemporary forms of communication say about us?

18 mil¬≠lion Poles alre¬≠ady have a Face¬≠bo¬≠ok acco¬≠unt. Our ave¬≠ra¬≠ge mon¬≠th¬≠ly acti¬≠vi¬≠ty has been esti¬≠ma¬≠ted at: 3 com¬≠ments, 11 post likes and one sha¬≠re. What does this data say abo¬≠ut us in terms of the ways we com¬≠mu¬≠ni¬≠ca¬≠te and the evo¬≠lu¬≠tion of com¬≠mu¬≠ni¬≠ca¬≠tion we expe¬≠rien¬≠ce eve¬≠ry day? What can we learn abo¬≠ut com¬≠mu¬≠ni¬≠ca¬≠tion models from the wishes we make on Face¬≠bo¬≠ok to our friends and‚Ķ brands?

Dr. Iza¬≠bel¬≠la ŇĀawec¬≠ka (Facul¬≠ty of Polish Stu¬≠dies, Uni¬≠ver¬≠si¬≠ty of War¬≠saw) talks abo¬≠ut the results of the ana¬≠ly¬≠sis of wishes made by Face¬≠bo¬≠ok users and com¬≠mu¬≠ni¬≠ca¬≠tion models, answe¬≠ring Dr. Justy¬≠na Pokoj¬≠ska‚Äôs questions abo¬≠ut:
- the cha­rac­te­ri­stics of modern network com­mu­ni­ca­tion,
- other forms of com­mu­ni­ca­tion that we can obse­rve today,
- Face¬≠bo¬≠ok wishes ‚Äď are they a dif¬≠fe¬≠rent aspect of com¬≠mu¬≠ni¬≠ca¬≠tion than tra¬≠di¬≠tio¬≠nal ones?
- the emo­tio­nal char­ge of wish-gran­ting networks and wishes gran­ted to … brands,
- models and unu­su­al phe­no­me­na in con­tem­po­ra­ry network com­mu­ni­ca­tion,
- the impo¬≠ve¬≠ri¬≠sh¬≠ment of com¬≠mu¬≠ni¬≠ca¬≠tion as a result of its trans¬≠fer to the web and its some¬≠ti¬≠mes reduc¬≠tion to pic¬≠to¬≠rial wri¬≠ting,
- the sta¬≠te of network com¬≠mu¬≠ni¬≠ca¬≠tion ‚Äď our main mista¬≠kes and short¬≠co¬≠mings that we allow ourselves.

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
W komu¬≠ni¬≠ka¬≠cji sie¬≠cio¬≠wej bar¬≠dzo duŇľńÖ role odgry¬≠wa odbior¬≠ca, nazwa¬≠ny uŇľyt¬≠kow¬≠ni¬≠kiem ‚Äď jest on czyn¬≠nym tw√≥r¬≠cńÖ tych medi√≥w, wińôc nad¬≠rzńôd¬≠na rola nadaw¬≠cy zosta¬≠je tutaj prze¬≠nie¬≠sio¬≠na w kie¬≠run¬≠ku odbior¬≠cy i to wok√≥Ňā odbior¬≠cy toczy sińô ta caŇāa gra. TeŇľ co cie¬≠ka¬≠we, jest bar¬≠dzo pŇāyn¬≠na wymia¬≠na r√≥l nadaw¬≠cy i odbior¬≠cy, wińôc odbior¬≠ca moŇľe bar¬≠dzo szyb¬≠ko zostańá nadaw¬≠cńÖ (‚Ķ) Kolej¬≠nym pro¬≠ble¬≠mem jest asyn¬≠chro¬≠nicz¬≠noŇõńá komu¬≠ni¬≠ka¬≠cji, zar√≥w¬≠no w aspek¬≠cie prze¬≠strzen¬≠nym, jak i w aspek¬≠cie cza¬≠so¬≠wym. Jesz¬≠cze takim jed¬≠nym pro¬≠ble¬≠mem komu¬≠ni¬≠ka¬≠cji sie¬≠cio¬≠wej jest pro¬≠blem z komu¬≠ni¬≠ka¬≠cjńÖ nie¬≠wer¬≠bal¬≠nńÖ. UŇľyt¬≠kow¬≠ni¬≠cy pr√≥¬≠bu¬≠jńÖ zastńô¬≠po¬≠wańá tńô komu¬≠ni¬≠ka¬≠cjńô na r√≥Ňľ¬≠ne spo¬≠so¬≠by, nato¬≠miast jest brak jest odczuwalny.

‚Äē Dr Iza¬≠bel¬≠la ŇĀawec¬≠ka, Facul¬≠ty of Polish Stu¬≠dies, Uni¬≠ver¬≠si¬≠ty of Warsaw

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

With Aleksandra WoŇļniak (Incubator UW) about making student dreams come true.
With Dr. Adam PŇāoszaj (EUROREG UW) on estimating the level of science.
With Bartosz Ňölosarski (ISS UW) on data activism.
With Dr. hab. Magdalena SŇāok-W√≥dkowska (DELab UW, WPiA UW) on digital tax.
With Dr. hab. Wojciech Hyk (CNBCh UW) on the closed loop economy.
With Dr. hab. Piotr Wójcik (WNE UW) on estimating the happiness of societies.
Scroll to Top