#59 :smile: :balloon: :gift: – what do contemporary forms of communication say about us?

18 mil­lion Poles alre­ady have a Face­bo­ok acco­unt. Our ave­ra­ge mon­th­ly acti­vi­ty has been esti­ma­ted at: 3 com­ments, 11 post likes and one sha­re. What does this data say abo­ut us in terms of the ways we com­mu­ni­ca­te and the evo­lu­tion of com­mu­ni­ca­tion we expe­rien­ce eve­ry day? What can we learn abo­ut com­mu­ni­ca­tion models from the wishes we make on Face­bo­ok to our friends and… brands?

Dr. Iza­bel­la Ławec­ka (Facul­ty of Polish Stu­dies, Uni­ver­si­ty of War­saw) talks abo­ut the results of the ana­ly­sis of wishes made by Face­bo­ok users and com­mu­ni­ca­tion models, answe­ring Dr. Justy­na Pokoj­ska’s questions abo­ut:
- the cha­rac­te­ri­stics of modern network com­mu­ni­ca­tion,
- other forms of com­mu­ni­ca­tion that we can obse­rve today,
- Face­bo­ok wishes – are they a dif­fe­rent aspect of com­mu­ni­ca­tion than tra­di­tio­nal ones?
- the emo­tio­nal char­ge of wish-gran­ting networks and wishes gran­ted to … brands,
- models and unu­su­al phe­no­me­na in con­tem­po­ra­ry network com­mu­ni­ca­tion,
- the impo­ve­ri­sh­ment of com­mu­ni­ca­tion as a result of its trans­fer to the web and its some­ti­mes reduc­tion to pic­to­rial wri­ting,
- the sta­te of network com­mu­ni­ca­tion – our main mista­kes and short­co­mings that we allow ourselves.

Share

W komunikacji sieciowej bardzo dużą role odgrywa odbiorca, nazwany użytkownikiem – jest on czynnym twórcą tych mediów, więc nadrzędna rola nadawcy zostaje tutaj przeniesiona w kierunku odbiorcy i to wokół odbiorcy toczy się ta cała gra. Też co ciekawe, jest bardzo płynna wymiana ról nadawcy i odbiorcy, więc odbiorca może bardzo szybko zostać nadawcą (...) Kolejnym problemem jest asynchroniczność komunikacji, zarówno w aspekcie przestrzennym, jak i w aspekcie czasowym. Jeszcze takim jednym problemem komunikacji sieciowej jest problem z komunikacją niewerbalną. Użytkownicy próbują zastępować tę komunikację na różne sposoby, natomiast jest brak jest odczuwalny.

― Dr Izabella Ławecka, Faculty of Polish Studies, University of Warsaw

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

Z dr Martą Kołodziejską (DELab UW, Wydział Socjologii UW) o aplikacjach mindfulness.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o energetyce jądrowej.
Z Julią Heller (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, Wydział Socjologii UW) o technikach nadzoru w sieci i metodach ich unikania.
Z dr Monika Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o energetyce jądrowej.
Scroll to Top