#59 :smile: :balloon: :gift: ‚Äď what do contemporary forms of communication say about us?

18 mil¬≠lion Poles alre¬≠ady have a Face¬≠bo¬≠ok acco¬≠unt. Our ave¬≠ra¬≠ge mon¬≠th¬≠ly acti¬≠vi¬≠ty has been esti¬≠ma¬≠ted at: 3 com¬≠ments, 11 post likes and one sha¬≠re. What does this data say abo¬≠ut us in terms of the ways we com¬≠mu¬≠ni¬≠ca¬≠te and the evo¬≠lu¬≠tion of com¬≠mu¬≠ni¬≠ca¬≠tion we expe¬≠rien¬≠ce eve¬≠ry day? What can we learn abo¬≠ut com¬≠mu¬≠ni¬≠ca¬≠tion models from the wishes we make on Face¬≠bo¬≠ok to our friends and‚Ķ brands?

Dr. Iza¬≠bel¬≠la ŇĀawec¬≠ka (Facul¬≠ty of Polish Stu¬≠dies, Uni¬≠ver¬≠si¬≠ty of War¬≠saw) talks abo¬≠ut the results of the ana¬≠ly¬≠sis of wishes made by Face¬≠bo¬≠ok users and com¬≠mu¬≠ni¬≠ca¬≠tion models, answe¬≠ring Dr. Justy¬≠na Pokoj¬≠ska‚Äôs questions abo¬≠ut:
- the cha­rac­te­ri­stics of modern network com­mu­ni­ca­tion,
- other forms of com­mu­ni­ca­tion that we can obse­rve today,
- Face¬≠bo¬≠ok wishes ‚Äď are they a dif¬≠fe¬≠rent aspect of com¬≠mu¬≠ni¬≠ca¬≠tion than tra¬≠di¬≠tio¬≠nal ones?
- the emo­tio­nal char­ge of wish-gran­ting networks and wishes gran­ted to … brands,
- models and unu­su­al phe­no­me­na in con­tem­po­ra­ry network com­mu­ni­ca­tion,
- the impo¬≠ve¬≠ri¬≠sh¬≠ment of com¬≠mu¬≠ni¬≠ca¬≠tion as a result of its trans¬≠fer to the web and its some¬≠ti¬≠mes reduc¬≠tion to pic¬≠to¬≠rial wri¬≠ting,
- the sta¬≠te of network com¬≠mu¬≠ni¬≠ca¬≠tion ‚Äď our main mista¬≠kes and short¬≠co¬≠mings that we allow ourselves.

Share

W komu¬≠ni¬≠ka¬≠cji sie¬≠cio¬≠wej bar¬≠dzo duŇľńÖ role odgry¬≠wa odbior¬≠ca, nazwa¬≠ny uŇľyt¬≠kow¬≠ni¬≠kiem ‚Äď jest on czyn¬≠nym tw√≥r¬≠cńÖ tych medi√≥w, wińôc nad¬≠rzńôd¬≠na rola nadaw¬≠cy zosta¬≠je tutaj prze¬≠nie¬≠sio¬≠na w kie¬≠run¬≠ku odbior¬≠cy i to wok√≥Ňā odbior¬≠cy toczy sińô ta caŇāa gra. TeŇľ co cie¬≠ka¬≠we, jest bar¬≠dzo pŇāyn¬≠na wymia¬≠na r√≥l nadaw¬≠cy i odbior¬≠cy, wińôc odbior¬≠ca moŇľe bar¬≠dzo szyb¬≠ko zostańá nadaw¬≠cńÖ (‚Ķ) Kolej¬≠nym pro¬≠ble¬≠mem jest asyn¬≠chro¬≠nicz¬≠noŇõńá komu¬≠ni¬≠ka¬≠cji, zar√≥w¬≠no w aspek¬≠cie prze¬≠strzen¬≠nym, jak i w aspek¬≠cie cza¬≠so¬≠wym. Jesz¬≠cze takim jed¬≠nym pro¬≠ble¬≠mem komu¬≠ni¬≠ka¬≠cji sie¬≠cio¬≠wej jest pro¬≠blem z komu¬≠ni¬≠ka¬≠cjńÖ nie¬≠wer¬≠bal¬≠nńÖ. UŇľyt¬≠kow¬≠ni¬≠cy pr√≥¬≠bu¬≠jńÖ zastńô¬≠po¬≠wańá tńô komu¬≠ni¬≠ka¬≠cjńô na r√≥Ňľ¬≠ne spo¬≠so¬≠by, nato¬≠miast jest brak jest odczuwalny.

‚Äē Dr Iza¬≠bel¬≠la ŇĀawec¬≠ka, Facul¬≠ty of Polish Stu¬≠dies, Uni¬≠ver¬≠si¬≠ty of Warsaw

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

Z dr JustynńÖ PokojskńÖ (DELab UW, WS UW) o tworzeniu naukowych podcast√≥w.
Z dr MonikńÖ Paluch-Ferszt (ŇöLJC UW) i dr. inŇľ. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o zastosowaniu metody Monte Carlo.
Z dr MonikńÖ Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr inŇľ. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW) o metodzie Monte Carlo.
Z Patrykiem Grzybowskim (MSD UW, WydziaŇā Fizyki UW) o zasadach dziaŇāania teledetekcji.
Z ŇĀukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o stabilnoŇõci wirtualnych walut.
Scroll to Top