#6 Consumers and e‑commerce facing a pandemic

The sixth epi­so­de of the „Efekt Sie­ci” pod­cast is devo­ted to the topic of the Polish e‑commerce sec­to­r’s readi­ness to move into the remo­te wor­king mode. The issue of the dif­fi­cul­ties facing the indu­stry was also raised.

The expert in the inte­rview with Dr. Justy­na Pokoj­ska is Prof. Kata­rzy­na Śle­dziew­ska. The conver­sa­tion cove­red issu­es such as:
– dia­gno­sis of Polish e‑commerce in com­pa­ri­son to Europe,
– readi­ness of the indu­stry to move to remo­te working,
– indu­stries that have been worst affec­ted by the coro­na­vi­rus pandemic,
– ele­ments neces­sa­ry for the trans­i­tion to e‑commerce,
– chan­ges that will rema­in in con­su­mers after the end of the COVID-19 pandemic.

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
Trans­for­ma­cja cyfro­wa nie jest pro­sta i nie cho­dzi tyl­ko o tech­no­lo­gię, ale też zmia­ny pro­ce­so­we i orga­ni­za­cyj­ne w fir­mach. Trud­no jest to zro­bić w krót­kim cza­sie. Na pew­no jest wie­le firm, któ­re sko­rzy­sta i któ­re już sko­rzy­sta­ły na tej zmia­nie trans­for­ma­cji cyfro­wej, bo na przy­kład one już były w tym świe­cie cyfro­wym i dzia­ła­ły w nim. Gros naszych pol­skich firm nie było ucy­fro­wio­ne – szcze­gól­nie, jeśli popa­trzy­my na małe i śred­nie przed­się­bior­stwa (…) pol­skie fir­my są w ogo­nie Euro­py i praw­do­po­dob­nie dotknie nas to, że nie trans­for­mo­wa­li­śmy się rów­nie efek­tyw­nie jak pozo­sta­łe pań­stwa człon­kow­skie Unii Euro­pej­skiej (…) to, co jest waż­ne i co wycho­dzi w bada­niach, to kom­pe­ten­cje kapi­ta­łu ludz­kie­go i kom­pe­ten­cje pracowników.

― prof. Kata­rzy­na Śle­dziew­ska, Mana­ging Direc­tor, DELab UW

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

With Prof. Katarzyna Śledziewska and Prof. Renatą Włoch about the competences of the future based on Eurostat data.
With Prof. Michał Krawczyk (WNE UW) about a project exploring EU sentiment.
Scroll to Top