#60 How to (effectively) tax Big Tech?

Face­bo­ok is used by more than 3 bil­lion uni­que users eve­ry month – and the servi­ce earns $3 for each of them. This adds up to a whop­ping $9 bil­lion a month. Is this inco­me taxed and what can be done to ensu­re that servi­ces pay the­ir taxes fair­ly in the coun­tries in which they operate? 

Dr. hab. Mag­da­le­na Słok-Wód­kow­ska (DELab UW, WPiA UW) talks abo­ut the digi­tal tax and the effects of the agre­ement of the gro­up of seven richest coun­tries on the mini­mum level of taxa­tion on Big Tech, answe­ring questions from Dr. Justy­na Pokoj­ska abo­ut:
- the way taxes are cal­cu­la­ted in the digi­tal world – what such tax sho­uld be paid for e.g. Face­bo­ok, Ama­zon or Google?
- the taxa­tion of digi­tal giants today – do they pay, what and whe­re, espe­cial­ly if they ope­ra­te glo­bal­ly,
- the effects of Big Tech tax cre­ati­vi­ty on natio­nal eco­no­mies,
- the bre­ak­th­ro­ugh of the G7 agre­ement and its impli­ca­tions,
- chan­ges intro­du­ced by the agre­ement and the sha­pe of digi­tal taxes
- the chan­ces of taxing Big Tech in the near future.

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
Kolej­ny pro­blem zwią­za­ny z podat­kiem cyfro­wym jest taki: na co nakła­dać? W jaki spo­sób nali­czać? Jak spra­wić, żeby one fak­tycz­nie przy­zna­ły się do tego, gdzie pro­wa­dzą dzia­łal­ność? To robi się fak­tycz­nie bar­dzo nie­ste­ty skom­pli­ko­wa­ne (…) Tak napraw­dę te wszyst­kie środ­ki jed­no­stron­ne będą mniej sku­tecz­ne niż coś, co było­by wpro­wa­dzo­ne na pozio­mie glo­bal­nym. Stąd od mniej wię­cej dwóch lat na forum OECD i róż­nych forach zwią­za­nych z OECD, jak G7 toczą się roz­mo­wy jak opo­dat­ko­wać gigan­tów cyfro­wych i wresz­cie na począt­ku czerw­ca nastą­pił ten prze­łom i ja muszę powie­dzieć, że mam tro­chę mie­sza­ne uczu­cia. Bo z jed­nej stro­ny to jest bar­dzo duże wyda­rze­nie (…) Cze­ka­li­śmy lata­mi, bo fak­tycz­nie uda­ło się osią­gnąć poro­zu­mie­nie (…) nato­miast to jest powią­za­ne z dru­gą czę­ścią dealu, czy­li że będzie­my na pozio­mie świa­to­wym zwal­czać raje podat­ko­we – te pań­stwa, któ­re mają niskie podat­ki, będą musia­ły opo­dat­ko­wać kor­po­ra­cje podat­kiem co naj­mniej 15-procentowym.

― Dr. hab. Mag­da­le­na Słok-Wód­kow­ska, DELab UW, Facul­ty of Law and Admi­ni­stra­tion UW

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

With Aleksandra Woźniak (Incubator UW) about making student dreams come true.
With Dr. Adam Płoszaj (EUROREG UW) on estimating the level of science.
With Bartosz Ślosarski (ISS UW) on data activism.
With Dr. hab. Wojciech Hyk (CNBCh UW) on the closed loop economy.
With Dr. hab. Piotr Wójcik (WNE UW) on estimating the happiness of societies.
Scroll to Top