#60 How to (effectively) tax Big Tech?

Face­bo­ok is used by more than 3 bil­lion uni­que users eve­ry month – and the servi­ce earns $3 for each of them. This adds up to a whop­ping $9 bil­lion a month. Is this inco­me taxed and what can be done to ensu­re that servi­ces pay the­ir taxes fair­ly in the coun­tries in which they operate? 

Dr. hab. Mag­da­le­na Słok-Wód­kow­ska (DELab UW, WPiA UW) talks abo­ut the digi­tal tax and the effects of the agre­ement of the gro­up of seven richest coun­tries on the mini­mum level of taxa­tion on Big Tech, answe­ring questions from Dr. Justy­na Pokoj­ska abo­ut:
- the way taxes are cal­cu­la­ted in the digi­tal world – what such tax sho­uld be paid for e.g. Face­bo­ok, Ama­zon or Google?
- the taxa­tion of digi­tal giants today – do they pay, what and whe­re, espe­cial­ly if they ope­ra­te glo­bal­ly,
- the effects of Big Tech tax cre­ati­vi­ty on natio­nal eco­no­mies,
- the bre­ak­th­ro­ugh of the G7 agre­ement and its impli­ca­tions,
- chan­ges intro­du­ced by the agre­ement and the sha­pe of digi­tal taxes
- the chan­ces of taxing Big Tech in the near future.

Share

Kolej­ny pro­blem zwią­za­ny z podat­kiem cyfro­wym jest taki: na co nakła­dać? W jaki spo­sób nali­czać? Jak spra­wić, żeby one fak­tycz­nie przy­zna­ły się do tego, gdzie pro­wa­dzą dzia­łal­ność? To robi się fak­tycz­nie bar­dzo nie­ste­ty skom­pli­ko­wa­ne (…) Tak napraw­dę te wszyst­kie środ­ki jed­no­stron­ne będą mniej sku­tecz­ne niż coś, co było­by wpro­wa­dzo­ne na pozio­mie glo­bal­nym. Stąd od mniej wię­cej dwóch lat na forum OECD i róż­nych forach zwią­za­nych z OECD, jak G7 toczą się roz­mo­wy jak opo­dat­ko­wać gigan­tów cyfro­wych i wresz­cie na począt­ku czerw­ca nastą­pił ten prze­łom i ja muszę powie­dzieć, że mam tro­chę mie­sza­ne uczu­cia. Bo z jed­nej stro­ny to jest bar­dzo duże wyda­rze­nie (…) Cze­ka­li­śmy lata­mi, bo fak­tycz­nie uda­ło się osią­gnąć poro­zu­mie­nie (…) nato­miast to jest powią­za­ne z dru­gą czę­ścią dealu, czy­li że będzie­my na pozio­mie świa­to­wym zwal­czać raje podat­ko­we – te pań­stwa, któ­re mają niskie podat­ki, będą musia­ły opo­dat­ko­wać kor­po­ra­cje podat­kiem co naj­mniej 15-procentowym.

― Dr. hab. Mag­da­le­na Słok-Wód­kow­ska, DELab UW, Facul­ty of Law and Admi­ni­stra­tion UW

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

With Dr. Laura Drechsler (KU Leuven) on international data transfers.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z dr Martą Kołodziejską (DELab UW, Wydział Socjologii UW) o aplikacjach mindfulness.
Scroll to Top