#62 What do planes and levels of science have in common?

We asso­cia­te the pur­su­it of scien­ce with long hours spent in the libra­ry and tedio­us ana­ly­sis of data. Mean­whi­le, one of the more effec­ti­ve measu­res of our scien­ti­fic acti­vi­ty and the level of scien­ce being done is the network of air con­nec­tions and the num­ber of fli­ghts that scien­ti­sts take. What do the­se issu­es have in com­mon with the level of scien­ce? This is discus­sed in the next epi­so­de of the podcast.

Dr. Adam Pło­szaj (EUROREG UW) talks abo­ut the results of rese­arch on the mobi­li­ty of scien­ti­sts and methods for esti­ma­ting good scien­ce, answe­ring Dr. Justy­na Pokoj­ska’s questions abo­ut
- pur­po­se and abi­li­ty to measu­re scien­ce,
- the possi­bi­li­ty of quan­ti­fy­ing the level of a par­ti­cu­lar disci­pli­ne,
- the way we can tell that the­re is good scien­ce abo­ve a cer­ta­in level and less valu­able rese­arch below it,
- measu­res that best reflect the effec­ti­ve­ness of our rese­arch,
- the need to «be» in order to be con­si­de­red a good scien­tist,
- rese­arch by Dr. Adam Pło­szaj and conc­lu­sions in the con­text of the UW rese­ar­chers,
- the impact of the pan­de­mic on glo­bal science.

Share

Pro­blem poja­wia się, jeże­li zej­dzie­my na poziom tech­nicz­ny – jak roz­po­znać, że coś będzie mia­ło wpływ, będzie mia­ło ładu­nek nowo­ści w sobie czy raczej jest tyl­ko odtwór­cze? I tutaj od wie­lu dekad sto­su­je się meto­dy biblio­me­trycz­ne. To jest taka dys­cy­pli­na, któ­ra zaj­mu­je się mie­rze­niem dzia­łal­no­ści naukow­ców i efek­tów pra­cy nauko­wej (…) Nauka, tak jak wszyst­kie obsza­ry życia, zosta­ła doświad­czo­na, ale nie powie­dział­bym, że jest to jed­no­znacz­nie nega­tyw­ny efekt. Na pew­no oczy­wi­stym efek­tem jest to, że usta­ła mobil­ność nauko­wa, zwłasz­cza taka krót­ko­okre­so­wa. Oczy­wi­stym efek­tem pan­de­mii jest spa­dek mobil­no­ści nauko­wej, odwo­ły­wa­nie kon­fe­ren­cji, któ­re odby­wa­ją się na żywo czy prze­cho­dze­nie do for­ma­tu wir­tu­al­ne­go. W roku 2019 60% naukow­ców odby­ło przy­naj­mniej jed­ną podróż zagra­nicz­ną, w roku 2020 jedy­nie 15%.

― Dr. Adam Pło­szaj, EUROREG UW

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

Z Łukaszem Nawaro (WNE UW, DELab UW) o stabilności wirtualnych walut.
Z Dorotą Sidor (CKC UW) o nauczaniu zdalnym na UW.
Z dr Joanną Mazur (DELab UW, WZ UW) o założeniach i regulacjach prawnych algorytmów.
Z prof. Mikołajem Lewickim i Feliksem Tuszko (Wydział Socjologii UW) o NFT.
Z prof. Mikołajem Jasińskim (Wydział Socjologii UW) o analizach z użyciem danych z systemu ELA.
Z dr Natalią Juchniewicz (Wydział Filozofii UW) o flaneurowaniu w dobie mediów cyfrowych.
Scroll to Top