#63 Mentor and Mentee – a way to make student dreams come true

The sum­mer holi­days are a good time to talk abo­ut things besi­des stu­dies, becau­se it is not only the uni­ver­si­ty that you live for, but also your dre­ams, espe­cial­ly when the weather is good for them. „Don’t give up on your dre­ams.(…) You never know when you will need them,” wro­te Car­los Ruiz Zafón. And tha­t’s exac­tly what the conver­sa­tion in the next epi­so­de of the pod­cast is abo­ut: how to help your­self reali­se your dre­ams: abo­ut a new deve­lop­ment path or star­ting your own business.

Alek­san­dra Woź­niak from the War­saw Uni­ver­si­ty Incu­ba­tor, coor­di­na­tor of the men­to­ring pro­gram­me for stu­dents at the UW and WUM, talks abo­ut sup­por­ting stu­dents» dre­ams and entre­pre­neur­ship of young gra­du­ates, answe­ring questions of Dr. Justy­na Pokoj­ska abo­ut:
- a way for stu­dents to ful­fil the­ir dre­ams,
- the role of men­tor (and men­to­ree!) and men­to­ring in making dre­ams come true,
- actions that stu­dents can take today,
- the impor­tan­ce of col­la­bo­ra­tion betwe­en UW units in making dre­ams come true,
- the con­di­tions to be met by a gra­du­ate to par­ti­ci­pa­te in the UW Incu­ba­tor men­to­ring pro­gram­me,
- the dre­ams that stu­dents come with.

Share

Ten czas men­to­rin­go­wy, ta roz­mo­wa z dru­gim czło­wie­kiem, już bar­dziej doświad­czo­nym, któ­ry ma swo­ją histo­rię, ma swo­je popeł­nio­ne błę­dy, suk­ce­sy – spo­tka­nie z nim i zada­nie odpo­wied­nich pytań (…) star­tu­pow­cy powin­ni dużo wali­do­wać swo­je pomy­słu. W men­to­rin­gu, tak samo w życiu waż­ne jest, żeby­śmy zada­wa­li dużo pytań. Dru­gi czło­wiek to jest ta otwar­ta książ­ka, z któ­rej naj­le­piej korzy­stać (…) Stu­den­ci muszą wziąć odpo­wie­dzial­ność za swój roz­wój. Jeśli oni nie zro­bią pierw­sze­go kro­ku, nie wyka­żą swo­je­go zaan­ga­żo­wa­nia i swo­jej chę­ci zada­wa­nia pytań, pro­ces nie będzie szedł wła­ści­wie. Nie po to mówi­my o men­to­rze i men­tee, te role mają już z góry przy­pi­sa­ne swo­je wła­ści­wo­ści, dla­te­go była spraw­dza­na ta może nie­uchwyt­na aura stu­denc­ka i chęć zaan­ga­żo­wa­nia się, poświęcenia.

― Alek­san­dra Woź­niak, Uni­ver­si­ty of War­saw Incubator

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

Z dr Justyną Pokojską (DELab UW, WS UW) o tworzeniu naukowych podcastów.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (ŚLJC UW) i dr. inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o zastosowaniu metody Monte Carlo.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW) o metodzie Monte Carlo.
Z Patrykiem Grzybowskim (MSD UW, Wydział Fizyki UW) o zasadach działania teledetekcji.
Z Łukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o stabilności wirtualnych walut.
Scroll to Top