#64 What will happen when one day cars take to the streets alone?

We look for­ward to hearing more abo­ut the deve­lop­ment of auto­no­mo­us vehic­les. Dri­ver­less cars have the poten­tial to revo­lu­tio­ni­se the way we get aro­und town, allo­wing us to save time. Howe­ver, the­re are many questions sur­ro­un­ding the­ir imple­men­ta­tion. Among them – safe­ty moral dilem­mas and the real risks of cities being para­ly­sed by hac­king attacks.

Łukasz Nawa­ro, an ana­lyst at DELab UW and a PhD stu­dent at the Facul­ty of Eco­no­mic Scien­ces of the Uni­ver­si­ty of War­saw, talks abo­ut the fasci­na­ting chal­len­ges rela­ted to auto­no­mo­us vehic­les and the imple­men­ta­tion of new tech­no­lo­gies, answe­ring Dr. Justy­na Pokoj­ska’s questions abo­ut:
- real thre­ats con­nec­ted with imple­men­ta­tion of new tech­no­lo­gies in our lives,
- tech­no­lo­gi­cal, legal and moral risks rela­ted to AVs in urban traf­fic,
- hyper-ratio­na­li­ty of vehic­les and its con­se­qu­en­ces,
- rese­arch on the mora­li­ty of machi­nes,
- obstac­les and bra­kes to the deve­lop­ment of AVs,
- bene­fi­cia­ries of the deve­lop­ment of auto­no­mo­us vehicles.

Share

Te naj­gor­sze zagro­że­nia, to zagro­że­nia glo­bal­ne, zagro­że­nia na całą flo­tę. Upda­te­’y sys­te­mów w tym samym cza­sie wycho­dzą do prak­tycz­nie wszyst­kich urzą­dzeń. To jest może zabaw­ne, gdy buty IoT się zepsu­ją i sta­ją się bez­u­ży­tecz­ne, nato­miast gorzej, jeśli wszyst­kie samo­cho­dy dane­go pro­du­cen­ta się zepsu­ją (…) nawet jeśli mini­ma­li­zu­je­my koszt prze­je­cha­nia kilo­me­tra, to też jest wyraź­nie [pręd­kość] poni­żej 50 km/h. Jeśli samo­cho­dy auto­no­micz­ne będą mogły jeź­dzić samo­dziel­nie, to będą mogły krą­żyć wokół blo­ku, dziel­ni­cy i koszt tego krą­że­nia będzie niż­szy niż koszt par­kin­gu. Więc mia­sta tra­cą tutaj jeden z naj­lep­szych sys­te­mów zarzą­dza­nia ruchem. Co wię­cej, mogą one jesz­cze koor­dy­no­wać w dobrych celach, by jeź­dzić szyb­ciej, ale mogą też koor­dy­no­wać w złych celach, żeby sobie stwo­rzyć korek. Dzię­ki temu będą stać na uli­cy, bo jest korek i nie będą za to pła­cić czy wyko­rzy­sty­wać energię.

― Łukasz Nawa­ro, DELab UW, Facul­ty of Eco­no­mic Scien­ces, Uni­ver­si­ty of Warsaw

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

With Dr. Laura Drechsler (KU Leuven) on international data transfers.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z dr Martą Kołodziejską (DELab UW, Wydział Socjologii UW) o aplikacjach mindfulness.
Scroll to Top