In the pre­mie­re epi­so­de of the third season, we return to the sour­ces – the dyna­mic pro­cess of eco­no­mic trans­for­ma­tion, and the occa­sion for this is the pre­mie­re of the book by Prof. Kata­rzy­na Śle­dziew­ska and Prof. Rena­ta WłochThe Eco­no­mics of Digi­tal Trans­for­ma­tion. The Disrup­tion of Mar­kets, Pro­duc­tion, Con­sump­tion, and Work”.

The Direc­tors of DELab UW talk abo­ut how to descri­be the new digi­ta­li­sing reali­ty, answe­ring questions from Dr. Justy­na Pokoj­ska abo­ut:
- aspects of the digi­tal eco­no­my that affect us per­so­nal­ly,
- the spe­ed of the data obso­le­scen­ce pro­cess,
- the pro­cess of adop­ting new con­cepts to descri­be reali­ty,
- the effects of dane­ti­sa­tion and new valu­es cre­ated by arti­fi­cial intel­li­gen­ce,
- new orga­ni­sa­tio­nal and pro­cess models,
- the revo­lu­tio­na­ry natu­re of the „digi­tal revo­lu­tion”,
- the poli­ti­ci­sa­tion of data,
- the con­se­qu­en­ces of the digi­tal revolution.

Share

Teraz mamy taką sytu­ację, w któ­rej w naszej prze­strze­ni, nie tyl­ko tej cyfro­wej w sen­sie inter­ne­tu, ale też fizycz­nej, poja­wia się coraz wię­cej cyfro­wych urzą­dzeń, co w efek­cie pro­wa­dzi do tego, że zbie­ra­nych jest coraz wię­cej cyfro­wych danych, nie tyl­ko z inter­ne­tu, ale też z nasze­go dzia­ła­nia, naszej pra­cy, któ­rą wyko­nu­je­my w prze­strze­ni fizycz­nej. W efek­cie te dane, któ­re są przez nas gene­ro­wa­ne, z róż­nych źró­deł dzię­ki roz­wo­jo­wi algo­ryt­mów, czy­li cze­goś, co nazy­wa­my sztucz­ną inte­li­gen­cją, mogą być na nowo prze­twa­rza­ne, czy zbie­ra­ne, iden­ty­fi­ko­wa­ne. Two­rzo­ne są róż­ne pre­dyk­cje, jak rów­nież reko­men­da­cje. Na tym wła­śnie bazu­je te nowa wartość.

― Prof. Kata­rzy­na Śle­dziew­ska, DELab UW, WNE UW


Jeże­li mamy tę świa­do­mość, że dane są nie­od­łącz­nym ele­men­tem naszej egzy­sten­cji, my te dane pro­du­ku­je­my, te dane są przez kogoś wyko­rzy­sty­wa­ne, to teraz obo­wiąz­kiem bada­cza, rów­nież takie­go bada­cza, któ­ry podob­nie jak my w DELa­bie jest zaan­ga­żo­wa­ny rów­nież w tę publicz­ną stro­nę dzia­łal­no­ści, te kon­tak­ty z oto­cze­niem Uni­wer­sy­te­tu, jest to, żeby poka­zy­wać, że nie jest tak, że sys­te­my AI są wobec nas zewnętrz­ne i nie pod­da­ją się kon­tro­li. Aspek­tem tej kry­tycz­nej dzia­łal­no­ści badaw­czej i nauko­wej jest to, żeby poka­zy­wać, że da się zmie­nić to, da się pod­da­wać te ele­men­ty regu­la­cji, że one nie są zobiek­ty­wi­zo­wa­ne wobec nas kon­su­men­tów, obywateli.

― Prof. Rena­ta Włoch, DELab UW, WS UW

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

With Dr. Laura Drechsler (KU Leuven) on international data transfers.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z dr Martą Kołodziejską (DELab UW, Wydział Socjologii UW) o aplikacjach mindfulness.
Scroll to Top