#67 New technologies in diagnostics – can we restore patients» sight today?

We most often asso­cia­te new tech­no­lo­gies with com­pu­ters and smart devi­ces. We are thus mis­sing out on an extre­me­ly impor­tant area of new tech­no­lo­gy, name­ly dia­gno­stics and the area of human well-being. In the next epi­so­de of the pod­cast we lean into the inno­va­ti­ve field of rese­arch that is optometry.

The secrets of opto­me­try and new tech­no­lo­gies for bet­ter and faster dia­gno­sis are discus­sed by Dr. Eng. Rafał Bry­go­ła ( Facul­ty of Phy­sics, Uni­ver­si­ty of War­saw), answe­ring questions from Dr. Justy­na Pokoj­ska:
- a defi­ni­tion of opto­me­try, its fields of stu­dy and its dif­fe­ren­ces from oph­thal­mo­lo­gy,
- inno­va­ti­ve tech­no­lo­gies that are alre­ady being used suc­cess­ful­ly in opto­me­try,
- the way in which new oph­thal­mic arte­facts, inc­lu­ding reti­nal, are cre­ated,
- the possi­bi­li­ty of resto­ring patients» sight,
- the aims of one of the more femi­ni­sed facul­ties at the Uni­ver­si­ty of War­saw, name­ly the Euro­pe­an stu­dies of oph­thal­mic optics and opto­me­try, as well as the oppor­tu­ni­ties open to its gra­du­ates,
- une­xplo­red are­as whe­re opto­me­try faces the unknown.

Share

Odno­szę wra­że­nie, że cały czas prze­ży­wa­my jakiś prze­ło­my nauko­we i rewo­lu­cje. W zasa­dzie to nam uła­twia pra­cę, ale daje nam też dużo szer­sze moż­li­wo­ści dia­gno­sty­ki i roz­po­zna­wa­nia, jeśli cho­dzi o cho­ro­by oku­li­stycz­ne. Tutaj im szyb­ciej dia­gno­zu­je­my te cho­ro­by, tym lep­sze są roko­wa­nia. Nowo­cze­sna dia­gno­sty­ka, któ­rą też z racjo moje­go zawo­du śle­dzę, roz­wi­ja się w spo­sób nie­sa­mo­wi­ty. Mamy już te pierw­sze pró­by ze sztucz­ny­mi siat­ków­ka­mi – czy pacjen­tom, któ­rzy utra­ci­li wzrok, jeste­śmy w sta­nie powo­li przy­wra­cać to widze­nie, co jesz­cze 20 lat temu wyda­wa­ło się cał­ko­wi­cie science-fiction.

― Dr. Eng. Rafał Bry­go­ła, Facul­ty of Phy­sics, Uni­ver­si­ty of Warsaw

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

Z dr Justyną Pokojską (DELab UW, WS UW) o tworzeniu naukowych podcastów.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (ŚLJC UW) i dr. inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o zastosowaniu metody Monte Carlo.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW) o metodzie Monte Carlo.
Z Patrykiem Grzybowskim (MSD UW, Wydział Fizyki UW) o zasadach działania teledetekcji.
Z Łukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o stabilności wirtualnych walut.
Scroll to Top