#69 Crypto-activists, crypto-investors and… cryptokitties

In the last 7 years, 4 times more cryp­to­cur­ren­cies have been cre­ated in Poland than the­re are tra­di­tio­nal mone­ta­ry units. In the­ory, each of us can be a cre­ator of a cryp­to­cur­ren­cy. In prac­ti­ce – most such pro­jects fall very quic­kly, veri­fied by mar­ket laws. What does the cryp­to­cur­ren­cy mar­ket look like, who sets the rules on it, and who obeys the laws of cryp­to­cur­ren­cy eco­sys­tems? This is discus­sed in the next epi­so­de of our podcast.

Damian Zię­ba, a PhD stu­dent at the Facul­ty of Eco­no­mic Scien­ces of the Uni­ver­si­ty of War­saw and DELab asso­cia­te, talks abo­ut the cryp­to­cur­ren­cy mar­ket, its actors and laws, answe­ring Dr. Justy­na Pokoj­ska’s questions abo­ut
- the defi­ni­tion of cryp­to­cur­ren­cy and its types,
- the end of „dig­ging” bit­co­in,
- the pur­po­se of brin­ging cryp­to­cur­ren­cies to life,
- pro­spects for cryp­to­cur­ren­cies in glo­bal finan­ce and busi­ness,
- the secrets of token ope­ra­tion,
- fac­tors deter­mi­ning the value of cryp­to­cur­ren­cies and the actors influ­en­cing the­ir cour­se,
- actions that can be taken by an ordi­na­ry user who owns cryp­to­cur­ren­cies,
- new types of cryp­to­cur­ren­cies and how they can be used in busi­ness – e.g. non-fun­gi­ble tokens (NFT),
- deta­ils of the Car­bit pro­ject, based on NFT.

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
Non-fun­gi­ble token to token nie­wy­mie­nia­ny i uni­kal­ny. Naj­częst­szym uży­ciem są dobra kolek­cjo­ner­skie, gdzie ktoś ma swo­je dzie­ło sztu­ki i cyfry­zu­je je na tzw. NFT i może cyfro­wo go komuś sprze­dać. Zawsze ten token ma swój zestaw cha­rak­te­ry­styk i jest wyce­nia­ny potem ryn­ko­wo na tej pod­sta­wie. Cała idea wzię­ła się od gry Cryp­to­kit­ties – ludzie zbie­ra­li cyfro­wej kot­ki. Każ­dy z nich miał jakąś szyb­kość, kolor i ludzie ści­ga­li się tymi kot­ka­mi. Sta­ło się to tak popu­lar­ne, że zatka­ło to całą sieć Ethe­reum w pew­nym momen­cie. W 2017–2018 roku wie­le pro­jek­tów upa­dło, przez to, że ludzie gra­li sobie w gier­ki, kryp­to­kot­ki, doko­ny­wa­li bar­dzo dużo trans­ak­cji. Jeże­li ktoś chciał wyko­rzy­stać taki pro­jekt biz­ne­so­wy, to musiał bar­dzo dużo zapła­cić za jed­ną transakcję. 

― Damian Zię­ba, Facul­ty of Eco­no­mic Scien­ces, Uni­ver­si­ty of Warsaw

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

With Prof. Katarzyna Śledziewska and Prof. Renatą Włoch about the competences of the future based on Eurostat data.
With Prof. Michał Krawczyk (WNE UW) about a project exploring EU sentiment.
Scroll to Top