#7 Hackers and coronavirus

The seventh epi­so­de of „Efekt Sie­ci” pod­cast looks at the acti­vi­ties of a hac­ker col­lec­ti­ve and the network aspects of a pandemic. 

The expert in the inte­rview with Dr. Justy­na Pokoj­ska is Dr. Eng. Mar­cin Zaród. The conver­sa­tion cove­red issu­es such as:
- com­pa­ri­son of the spe­ed of spre­ad of a pan­de­mic in „real life” and on the „web”,
- the reasons why the effects of the pan­de­mic began to be felt by people using the network even befo­re the virus reached indi­vi­du­al coun­tries,
- the respon­se of hac­kers to a pan­de­mic – acting for a good cau­se or looking thro­ugh the lens of self-inte­rest,
- the ima­ge of Polish hac­kers and its clash with the ste­reo­ty­pe of the IT spe­cia­list in a swe­at­shirt and a trench coat.

Share

To co jest zaska­ku­ją­ce, gdy zaczy­na się pra­co­wać z ludź­mi zaj­mu­ją­cych się tech­ni­ką kom­pu­te­ro­wą, nie tyl­ko z hake­ra­mi, nie tyl­ko z dzie­dzi­ny bez­pie­czeń­stwa kom­pu­te­ro­we­go, to z jed­nej stro­ny są to czę­sto oso­by lubią­ce samo­dziel­ne dłu­ba­nie i sie­dze­nie przed kom­pu­te­rem, jed­no­cze­śnie w związ­ku z tym, że duża część ich pra­cy pole­ga na sie­dze­niu i dłu­ba­niu, nie mają gdzie zre­ali­zo­wać potrze­by spo­łecz­ne (…) Spe­cy­ficz­ne dla hake­rów jest współ­dzie­lo­ne z naukow­ca­mi prze­ko­na­nie, że wie­dza powin­na być ogól­no­do­stęp­na i każ­da oso­ba, któ­ra chce, powin­na mieć do tej wie­dzy dostęp. Z jed­nej stro­ny jest ta indy­wi­du­al­ność, pry­wat­ność, z dru­giej stro­ny jest to osa­dzo­ne w eto­sie nauko­wym prze­ko­na­nie, że wie­dza powin­na być dostęp­na dla wszystkich.

― Dr. Eng. Mar­cin Zaród, Facul­ty of Socio­lo­gy, Uni­ver­si­ty of Warsaw

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

With Dr. Laura Drechsler (KU Leuven) on international data transfers.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z dr Martą Kołodziejską (DELab UW, Wydział Socjologii UW) o aplikacjach mindfulness.
Scroll to Top