#70 A Wise Man’s View in the Age of the Digital Revolution

We talk often and a lot at DELab abo­ut the effects of the digi­tal revo­lu­tion. For more on this, see our recent reports: auto­ma­tion of work, tech­no­lo­gi­cal trends that will sha­pe public poli­cies or the impact of pan­de­mics. But how to stu­dy the­se phe­no­me­na? In the latest epi­so­de of the pod­cast we lean into social rese­arch methodology.

How to stu­dy socie­ty when we are incre­asin­gly moving our social life into the vir­tu­al sphe­re, whe­re to get data from and how to ana­ly­se it is discus­sed by Prof. Sła­wo­mir Man­des ( Facul­ty of Socio­lo­gy, Uni­ver­si­ty of War­saw), lec­tu­rer, the­ore­ti­cian, prac­ti­tio­ner and socio­lo­gist of reli­gion, who answers Dr. Justy­na Pokoj­ska’s questions abo­ut:
- social rese­arch metho­do­lo­gy at a time of incre­ased digi­ti­sa­tion, and how much rema­ins of the tra­di­tio­nal socio­lo­gy we teach stu­dents,
- the chal­len­ges and oppor­tu­ni­ties facing rese­ar­chers con­duc­ting ana­ly­sis with the help of digi­tal tools,
- the effects of errors (inc­lu­ding machi­ne errors) in data pro­ces­sing and ana­ly­sis,
- repre­sen­ta­ti­ve­ness of onli­ne surveys and how to deal with it,
- cor­pus-based rese­arch, which has been revo­lu­tio­ni­sed by the emer­gen­ce of the web,
- the prac­ti­cal appli­ca­tion of digi­tal ana­ly­tics and how data scien­ce tech­no­lo­gies have faci­li­ta­ted rese­arch,
- the chal­len­ges facing socio­lo­gy in the digi­tal age.

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
Wie­le sobie po tym obie­cy­wa­no, ale szyb­ko oka­za­ło się, że jest wie­le pro­ble­mów, któ­re trze­ba w związ­ku z tym roz­wią­zać. Nie wcho­dząc w szcze­gó­ły meto­do­lo­gicz­ne, trud­no jest udo­wod­nić repre­zen­ta­tyw­ność w ten spo­sób pro­wa­dzo­nych badań (…) zaczę­to eks­pe­ry­men­to­wać, to są eks­pe­ry­men­ty od począt­ku lat 90., kie­dy inter­net się w mia­rę roz­po­wszech­nił, i wie­le form reali­za­cji badań ankie­to­wych za pomo­cą inter­ne­tu się roz­po­wszech­ni­ło, ale dzi­siaj taką uzna­ną for­mą jest tzw. for­ma mie­sza­na. Łączy się ankie­tę reali­zo­wa­ną przez ankie­te­ra z ankie­tą reali­zo­wa­ną przez inter­net. To daje moż­li­wość porów­ny­wa­nia wyni­ków i wery­fi­ka­cji tego, czy uzy­ska­ne w ten spo­sób dane są repre­zen­ta­tyw­ne. Może­my spraw­dzać, czy w jed­nej gru­pie dane są podob­ne czy zbli­żo­ne do tych danych, któ­re są reali­zo­wa­ne za pomo­cą tej dru­giej meto­dy (…) jest kil­ka pro­ble­mów, któ­re nale­ży roz­wią­zać, reali­zu­jąc w tej spo­sób badania.

― Prof. Sła­wo­mir Man­des, Facul­ty of Socio­lo­gy UW

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

With Prof. Katarzyna Śledziewska and Prof. Renatą Włoch about the competences of the future based on Eurostat data.
With Prof. Michał Krawczyk (WNE UW) about a project exploring EU sentiment.
Scroll to Top