#70 A Wise Man’s View in the Age of the Digital Revolution

We talk often and a lot at DELab abo­ut the effects of the digi­tal revo­lu­tion. For more on this, see our recent reports: auto­ma­tion of work, tech­no­lo­gi­cal trends that will sha­pe public poli­cies or the impact of pan­de­mics. But how to stu­dy the­se phe­no­me­na? In the latest epi­so­de of the pod­cast we lean into social rese­arch methodology.

How to stu­dy socie­ty when we are incre­asin­gly moving our social life into the vir­tu­al sphe­re, whe­re to get data from and how to ana­ly­se it is discus­sed by Prof. Sła­wo­mir Man­des ( Facul­ty of Socio­lo­gy, Uni­ver­si­ty of War­saw), lec­tu­rer, the­ore­ti­cian, prac­ti­tio­ner and socio­lo­gist of reli­gion, who answers Dr. Justy­na Pokoj­ska’s questions abo­ut:
- social rese­arch metho­do­lo­gy at a time of incre­ased digi­ti­sa­tion, and how much rema­ins of the tra­di­tio­nal socio­lo­gy we teach stu­dents,
- the chal­len­ges and oppor­tu­ni­ties facing rese­ar­chers con­duc­ting ana­ly­sis with the help of digi­tal tools,
- the effects of errors (inc­lu­ding machi­ne errors) in data pro­ces­sing and ana­ly­sis,
- repre­sen­ta­ti­ve­ness of onli­ne surveys and how to deal with it,
- cor­pus-based rese­arch, which has been revo­lu­tio­ni­sed by the emer­gen­ce of the web,
- the prac­ti­cal appli­ca­tion of digi­tal ana­ly­tics and how data scien­ce tech­no­lo­gies have faci­li­ta­ted rese­arch,
- the chal­len­ges facing socio­lo­gy in the digi­tal age.

Share

Wie­le sobie po tym obie­cy­wa­no, ale szyb­ko oka­za­ło się, że jest wie­le pro­ble­mów, któ­re trze­ba w związ­ku z tym roz­wią­zać. Nie wcho­dząc w szcze­gó­ły meto­do­lo­gicz­ne, trud­no jest udo­wod­nić repre­zen­ta­tyw­ność w ten spo­sób pro­wa­dzo­nych badań (…) zaczę­to eks­pe­ry­men­to­wać, to są eks­pe­ry­men­ty od począt­ku lat 90., kie­dy inter­net się w mia­rę roz­po­wszech­nił, i wie­le form reali­za­cji badań ankie­to­wych za pomo­cą inter­ne­tu się roz­po­wszech­ni­ło, ale dzi­siaj taką uzna­ną for­mą jest tzw. for­ma mie­sza­na. Łączy się ankie­tę reali­zo­wa­ną przez ankie­te­ra z ankie­tą reali­zo­wa­ną przez inter­net. To daje moż­li­wość porów­ny­wa­nia wyni­ków i wery­fi­ka­cji tego, czy uzy­ska­ne w ten spo­sób dane są repre­zen­ta­tyw­ne. Może­my spraw­dzać, czy w jed­nej gru­pie dane są podob­ne czy zbli­żo­ne do tych danych, któ­re są reali­zo­wa­ne za pomo­cą tej dru­giej meto­dy (…) jest kil­ka pro­ble­mów, któ­re nale­ży roz­wią­zać, reali­zu­jąc w tej spo­sób badania.

― Prof. Sła­wo­mir Man­des, Facul­ty of Socio­lo­gy UW

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

Z dr Justyną Pokojską (DELab UW, WS UW) o tworzeniu naukowych podcastów.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (ŚLJC UW) i dr. inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o zastosowaniu metody Monte Carlo.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW) o metodzie Monte Carlo.
Z Patrykiem Grzybowskim (MSD UW, Wydział Fizyki UW) o zasadach działania teledetekcji.
Z Łukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o stabilności wirtualnych walut.
Scroll to Top