#71 Digital evangelism – how are religious communities coping with mediatisation?

The Vati­can does not shy away from the inter­net – Pope Fran­cis alre­ady has 18 mil­lion fol­lo­wers on Twit­ter, his pre­de­ces­sor, Bene­dict XVI, was once seen on a YouTu­be chan­nel, and tho­se inte­re­sted could get a vir­tu­al post­card from the Vati­can on Face­bo­ok. How does this look in mino­ri­ty reli­gions and communities? 

Dr. Justy­na Pokoj­ska’s guest is Dr. Mar­ta Koło­dziej­ska, assi­stant pro­fes­sor at the Facul­ty of Socio­lo­gy of the Uni­ver­si­ty of War­saw and a DELab UW ana­lyst, who talks abo­ut the results of her rese­arch as part of the NCN pro­ject Beetho­ven and:
- the ways in which the Church has dealt with adap­ting to the digi­tal revo­lu­tion,
- the pro­cess of media­ti­sa­tion of reli­gio­us com­mu­ni­ties and its cour­se,
- trends and pat­terns that can be obse­rved in „two-spe­ed media­ti­sa­tion”,
- pro­fi­le and por­tal cre­ators – are they just media pro­fes­sio­nals?
- the aims that reli­gio­us com­mu­ni­ties pla­ce on media acti­vi­ty,
- the impact of the pan­de­mic on reli­gio­us acti­vi­ties in the media,
- simi­la­ri­ties and dif­fe­ren­ces betwe­en com­mu­ni­ties in the UK and Poland,
- issu­es that are not addres­sed by the media of reli­gio­us com­mu­ni­ties,
- media audiences.

Share

Tak napraw­dę sieć czy też korzy­sta­nie z mediów peł­ni wszyst­kie te funk­cje – to zna­czy nie ma jakiejś jed­nej prze­wod­niej. I oczy­wi­ście jest też tak, że media słu­żą do pod­trzy­my­wa­nia kon­tak­tu z wier­ny­mi, ale słu­żą też takie­mu budo­wa­niu jed­no­ści tej wspól­no­ty. To zna­czy, że przez to, w jaki spo­sób media są zor­ga­ni­zo­wa­ne, ale tak­że przez to, co się w nich publi­ku­je, o czym się mówi, o czym się nie mówi, w jaki spo­sób się mówi o rze­czach – to wszyst­ko też może kon­so­li­do­wać tę wspól­no­tę. I też oczy­wi­ście cho­dzi o pod­trzy­my­wa­nie auto­ry­te­tu. My aku­rat ana­li­zo­wa­li­śmy ofi­cjal­ne media tych kościo­łów, więc to są też takie prze­strze­nie, w któ­rych róż­ne sta­no­wi­ska kościo­łów są prze­ka­zy­wa­ne wier­nym. I tak zasad­ni­czo dys­ku­sji nad tymi sta­no­wi­ska­mi nie ma.

― Dr. Mar­ta Koło­dziej­ska, Facul­ty of Socio­lo­gy UW, DELab UW

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

Z dr. Michałem Boni i Bartoszem Ślosarskim o państwie 4.0 i datafikacji.
Z prof. Joanną Siwińską-Gorzelak i dr Katarzyną Nosalską o przemyśle 4.0 i rewolucji technologicznej.
Z Jowitą Michalską i prof. Magdaleną Słok-Wódkowską o globalizacji 4.0 i regulacjach.
Z dr Justyną Godlewską-Szyrkową i dr. Dawidem Szarańskim o pracy 4.0 i kluczowych kompetencjach.
Z Filipem Konopczyńskim i dr. Wojciechem Hardym o konsumpcji 4.0 i rozwoju genAI.
Z Katarzyną Szymielewicz i dr Joanną Mazur o rynku 4.0 i platformach cyfrowych.
Tematy: platforms
Scroll to Top