#71 Digital evangelism – how are religious communities coping with mediatisation?

The Vati­can does not shy away from the inter­net – Pope Fran­cis alre­ady has 18 mil­lion fol­lo­wers on Twit­ter, his pre­de­ces­sor, Bene­dict XVI, was once seen on a YouTu­be chan­nel, and tho­se inte­re­sted could get a vir­tu­al post­card from the Vati­can on Face­bo­ok. How does this look in mino­ri­ty reli­gions and communities? 

Dr. Justy­na Pokoj­ska’s guest is Dr. Mar­ta Koło­dziej­ska, assi­stant pro­fes­sor at the Facul­ty of Socio­lo­gy of the Uni­ver­si­ty of War­saw and a DELab UW ana­lyst, who talks abo­ut the results of her rese­arch as part of the NCN pro­ject Beetho­ven and:
- the ways in which the Church has dealt with adap­ting to the digi­tal revo­lu­tion,
- the pro­cess of media­ti­sa­tion of reli­gio­us com­mu­ni­ties and its cour­se,
- trends and pat­terns that can be obse­rved in „two-spe­ed media­ti­sa­tion”,
- pro­fi­le and por­tal cre­ators – are they just media pro­fes­sio­nals?
- the aims that reli­gio­us com­mu­ni­ties pla­ce on media acti­vi­ty,
- the impact of the pan­de­mic on reli­gio­us acti­vi­ties in the media,
- simi­la­ri­ties and dif­fe­ren­ces betwe­en com­mu­ni­ties in the UK and Poland,
- issu­es that are not addres­sed by the media of reli­gio­us com­mu­ni­ties,
- media audiences.

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
Tak napraw­dę sieć czy też korzy­sta­nie z mediów peł­ni wszyst­kie te funk­cje – to zna­czy nie ma jakiejś jed­nej prze­wod­niej. I oczy­wi­ście jest też tak, że media słu­żą do pod­trzy­my­wa­nia kon­tak­tu z wier­ny­mi, ale słu­żą też takie­mu budo­wa­niu jed­no­ści tej wspól­no­ty. To zna­czy, że przez to, w jaki spo­sób media są zor­ga­ni­zo­wa­ne, ale tak­że przez to, co się w nich publi­ku­je, o czym się mówi, o czym się nie mówi, w jaki spo­sób się mówi o rze­czach – to wszyst­ko też może kon­so­li­do­wać tę wspól­no­tę. I też oczy­wi­ście cho­dzi o pod­trzy­my­wa­nie auto­ry­te­tu. My aku­rat ana­li­zo­wa­li­śmy ofi­cjal­ne media tych kościo­łów, więc to są też takie prze­strze­nie, w któ­rych róż­ne sta­no­wi­ska kościo­łów są prze­ka­zy­wa­ne wier­nym. I tak zasad­ni­czo dys­ku­sji nad tymi sta­no­wi­ska­mi nie ma.

― Dr. Mar­ta Koło­dziej­ska, Facul­ty of Socio­lo­gy UW, DELab UW

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

With Prof. Katarzyna Śledziewska and Prof. Renatą Włoch about the competences of the future based on Eurostat data.
With Prof. Michał Krawczyk (WNE UW) about a project exploring EU sentiment.
Scroll to Top