#71 Digital evangelism – how are religious communities coping with mediatisation?

The Vati­can does not shy away from the inter­net – Pope Fran­cis alre­ady has 18 mil­lion fol­lo­wers on Twit­ter, his pre­de­ces­sor, Bene­dict XVI, was once seen on a YouTu­be chan­nel, and tho­se inte­re­sted could get a vir­tu­al post­card from the Vati­can on Face­bo­ok. How does this look in mino­ri­ty reli­gions and communities? 

Dr. Justy­na Pokoj­ska’s guest is Dr. Mar­ta Koło­dziej­ska, assi­stant pro­fes­sor at the Facul­ty of Socio­lo­gy of the Uni­ver­si­ty of War­saw and a DELab UW ana­lyst, who talks abo­ut the results of her rese­arch as part of the NCN pro­ject Beetho­ven and:
- the ways in which the Church has dealt with adap­ting to the digi­tal revo­lu­tion,
- the pro­cess of media­ti­sa­tion of reli­gio­us com­mu­ni­ties and its cour­se,
- trends and pat­terns that can be obse­rved in „two-spe­ed media­ti­sa­tion”,
- pro­fi­le and por­tal cre­ators – are they just media pro­fes­sio­nals?
- the aims that reli­gio­us com­mu­ni­ties pla­ce on media acti­vi­ty,
- the impact of the pan­de­mic on reli­gio­us acti­vi­ties in the media,
- simi­la­ri­ties and dif­fe­ren­ces betwe­en com­mu­ni­ties in the UK and Poland,
- issu­es that are not addres­sed by the media of reli­gio­us com­mu­ni­ties,
- media audiences.

Share

Tak naprawdę sieć czy też korzystanie z mediów pełni wszystkie te funkcje - to znaczy nie ma jakiejś jednej przewodniej. I oczywiście jest też tak, że media służą do podtrzymywania kontaktu z wiernymi, ale służą też takiemu budowaniu jedności tej wspólnoty. To znaczy, że przez to, w jaki sposób media są zorganizowane, ale także przez to, co się w nich publikuje, o czym się mówi, o czym się nie mówi, w jaki sposób się mówi o rzeczach - to wszystko też może konsolidować tę wspólnotę. I też oczywiście chodzi o podtrzymywanie autorytetu. My akurat analizowaliśmy oficjalne media tych kościołów, więc to są też takie przestrzenie, w których różne stanowiska kościołów są przekazywane wiernym. I tak zasadniczo dyskusji nad tymi stanowiskami nie ma.

― Dr. Marta Kołodziejska, Faculty of Sociology UW, DELab UW

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

Z dr Justyną Pokojską (DELab UW, WS UW) o tworzeniu naukowych podcastów.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (ŚLJC UW) i dr. inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o zastosowaniu metody Monte Carlo.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW) o metodzie Monte Carlo.
Z Patrykiem Grzybowskim (MSD UW, Wydział Fizyki UW) o zasadach działania teledetekcji.
Z Łukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o stabilności wirtualnych walut.
Scroll to Top