In the conver­sa­tions we have the oppor­tu­ni­ty to listen to as part of the pod­cast, we usu­al­ly focus on the Polish per­spec­ti­ve and the achie­ve­ments of Polish rese­ar­chers. Mean­whi­le – how do Ame­ri­can uni­ver­si­ties, which we set as a model, deal with ana­lo­go­us issu­es – edu­ca­tion, rese­arch and the chal­len­ges of digitisation? 

Dr. Justy­na Pokoj­ska’s guest is Prof. Ran­dy Boy­le from Weber Sta­te Uni­ver­si­ty, visi­ting Uni­ver­si­ty of War­saw on a Ful­bri­ght scho­lar­ship, who, whi­le tal­king abo­ut how uni­ver­si­ties in the US are pre­pa­ring for the coming tech­no­lo­gi­cal revo­lu­tion, pro­vi­des a dia­gno­sis of the last three deca­des of Polish trans­for­ma­tion, inc­lu­ding the digi­tal one, and talks abo­ut
– Ame­ri­can edu­ca­tion model,
- com­pa­ri­son of the Polish and Ame­ri­can way of teaching stu­dents,
- the key com­pe­ten­ces of the futu­re that stu­dents in the USA acqu­ire,
- the ways in which US uni­ver­si­ties have (not) dealt with the COVID-19 pan­de­mic,
- demo­cra­ti­sa­tion of world edu­ca­tion,
- ways to avo­id the mar­ke­ti­sa­tion of uni­ver­si­ties,
- dia­gno­sis of Polish stu­dents,
- the direc­tions in which Polish edu­ca­tion sho­uld go and the key com­pe­ten­ces that uni­ver­si­ties sho­uld teach,
- the advan­ta­ge of Polish stu­dents and Poland itself com­pa­red to other countries.

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
Uni­wer­sy­te­ty muszą spe­cja­li­zo­wać się i wybrać to, co robią naj­le­piej. Muszą mieć naukę doświad­czal­ną, bar­dziej prak­tycz­ną. Te wydzia­ły, któ­re są uni­wer­sal­ne – np. mate­ma­ty­ka – nie będą dosyć wyspe­cja­li­zo­wa­ne (…) W War­sza­wie musi­my wybie­rać to, co robi­my naj­le­piej. Miesz­ka­łem tu pra­wie 30 lat temu. Teraz w War­sza­wie jest bar­dziej nowo­cze­śnie, budyn­ki są pięk­ne, ludzie są mili, jedze­nie jest bar­dzo tanie. Pol­scy stu­den­ci są bar­dzo inte­li­gent­ni i pra­co­wi­ci. Nawet teraz mam 10 asy­sten­tów badaw­czych, któ­rzy ze mną pra­cu­ją. Pol­scy stu­den­ci są bar­dzo głod­ni możliwości.

― Prof. Ran­dall Boy­le, Weber Sta­te University

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

With Prof. Katarzyna Śledziewska and Prof. Renatą Włoch about the competences of the future based on Eurostat data.
With Prof. Michał Krawczyk (WNE UW) about a project exploring EU sentiment.
Scroll to Top