In the conver­sa­tions we have the oppor­tu­ni­ty to listen to as part of the pod­cast, we usu­al­ly focus on the Polish per­spec­ti­ve and the achie­ve­ments of Polish rese­ar­chers. Mean­whi­le – how do Ame­ri­can uni­ver­si­ties, which we set as a model, deal with ana­lo­go­us issu­es – edu­ca­tion, rese­arch and the chal­len­ges of digitisation? 

Dr. Justy­na Pokoj­ska’s guest is Prof. Ran­dy Boy­le from Weber Sta­te Uni­ver­si­ty, visi­ting Uni­ver­si­ty of War­saw on a Ful­bri­ght scho­lar­ship, who, whi­le tal­king abo­ut how uni­ver­si­ties in the US are pre­pa­ring for the coming tech­no­lo­gi­cal revo­lu­tion, pro­vi­des a dia­gno­sis of the last three deca­des of Polish trans­for­ma­tion, inc­lu­ding the digi­tal one, and talks abo­ut
– Ame­ri­can edu­ca­tion model,
- com­pa­ri­son of the Polish and Ame­ri­can way of teaching stu­dents,
- the key com­pe­ten­ces of the futu­re that stu­dents in the USA acqu­ire,
- the ways in which US uni­ver­si­ties have (not) dealt with the COVID-19 pan­de­mic,
- demo­cra­ti­sa­tion of world edu­ca­tion,
- ways to avo­id the mar­ke­ti­sa­tion of uni­ver­si­ties,
- dia­gno­sis of Polish stu­dents,
- the direc­tions in which Polish edu­ca­tion sho­uld go and the key com­pe­ten­ces that uni­ver­si­ties sho­uld teach,
- the advan­ta­ge of Polish stu­dents and Poland itself com­pa­red to other countries.

Share

Uni­wer­sy­te­ty muszą spe­cja­li­zo­wać się i wybrać to, co robią naj­le­piej. Muszą mieć naukę doświad­czal­ną, bar­dziej prak­tycz­ną. Te wydzia­ły, któ­re są uni­wer­sal­ne – np. mate­ma­ty­ka – nie będą dosyć wyspe­cja­li­zo­wa­ne (…) W War­sza­wie musi­my wybie­rać to, co robi­my naj­le­piej. Miesz­ka­łem tu pra­wie 30 lat temu. Teraz w War­sza­wie jest bar­dziej nowo­cze­śnie, budyn­ki są pięk­ne, ludzie są mili, jedze­nie jest bar­dzo tanie. Pol­scy stu­den­ci są bar­dzo inte­li­gent­ni i pra­co­wi­ci. Nawet teraz mam 10 asy­sten­tów badaw­czych, któ­rzy ze mną pra­cu­ją. Pol­scy stu­den­ci są bar­dzo głod­ni możliwości.

― Prof. Ran­dall Boy­le, Weber Sta­te University

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

With Dr. Laura Drechsler (KU Leuven) on international data transfers.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z dr Martą Kołodziejską (DELab UW, Wydział Socjologii UW) o aplikacjach mindfulness.
Scroll to Top