#73 EU ideas on the regulation of non-human persons

When we think of arti­fi­cial intel­li­gen­ce, what comes to mind are asso­cia­tions with scien­ce-fic­tion films in which robots have beco­me the sour­ce of vario­us pro­blems. At the regu­la­to­ry level, howe­ver, the­re are other kinds of chal­len­ges, such as con­cre­te pro­po­sals to adapt alre­ady exi­sting algo­ri­thms to social reali­ties and to mini­mi­ze pro­blems with high-risk applications. 

Dr. Joan­na Mazur, a DELab UW ana­lyst and assi­stant pro­fes­sor at the Facul­ty of Mana­ge­ment at the Uni­ver­si­ty of War­saw, talks abo­ut how arti­fi­cial intel­li­gen­ce is regu­la­ted today, which pro­ces­ses are sub­ject to regu­la­tion and whe­ther regu­la­tions at the EU and inter­na­tio­nal level are only abo­ut robots, answe­ring Dr. Justy­na Pokoj­ska’s questions abo­ut:
- reasons why arti­fi­cial intel­li­gen­ce needs to be regu­la­ted,
- the valu­es that guide AI regu­la­tors and the requ­ire­ments regu­la­ted by the Euro­pe­an Com­mis­sion,
- spe­ci­fic pro­po­sals emer­ging in the con­text of regu­la­tion, e.g. algo­ri­thms for auto­ma­tic deci­sion-making,
- con­tro­ver­sial pro­vi­sions in regu­la­tions con­cer­ning arti­fi­cial intel­li­gen­ce,
- sys­tems that ana­ly­se per­so­nal data and beha­vio­ur in order to tre­at citi­zens dif­fe­ren­tly based on an asses­sment (social cre­dit sys­tem),
- the defi­ni­tion and regu­la­tion of high-risk appli­ca­tions,
- moves to cre­ate robot rights,
- part­ner­ship inte­rac­tions with «non-human» per­sons in the light of EU regu­la­tions,
- discri­mi­na­to­ry actions embed­ded in algorithms.

Share

Myślę, że możemy spojrzeć na to zagadnienie z perspektywy tego, na jakiego rodzaju prawa wdrażania rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję może mieć wpływ. Jeżeli zastanowimy się na tym, w jaki sposób wykorzystywane są nasze dane w rozwoju tego typu rozwiązań, jak możemy być poddawani podejmowaniu decyzji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, zakres wpływu tego typu technologii na nasze życia może być daleko większy (...) w związku z czym wydaje się to naturalne, że zainteresowanie tym, aby regulować korzystanie ze sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej się pojawia. Przede wszystkim ze względu na to, że Unia próbuje rzeźbić jakąś ścieżkę dla siebie w tym świecie nowych technologii, która oparta byłaby - przynajmniej teoretycznie - na ochronie naszych praw.

― Dr. Joanna Mazur, DELab UW, Faculty of Management UW

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

Z dr Martą Kołodziejską (DELab UW, Wydział Socjologii UW) o aplikacjach mindfulness.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o energetyce jądrowej.
Z Julią Heller (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, Wydział Socjologii UW) o technikach nadzoru w sieci i metodach ich unikania.
Z dr Monika Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o energetyce jądrowej.
Scroll to Top