#74 Metaverse, a near vision of moving our social relationships, work and entertainment into virtual reality

On 28 Octo­ber, a dec­la­ra­tion was made to cre­ate the Meta­ver­se: an inter­net con­nec­ted to vir­tu­al reali­ty (VR). When will it be cre­ated, what will Face­bo­ok’s new reali­ty look like and what bene­fits will we deri­ve from it as users?

DELab UW ana­ly­sts Dr. Woj­ciech Har­dy, Satia Roży­nek, and Michał Paliń­ski talk abo­ut vir­tu­al reali­ty, answe­ring Dr. Justy­na Pokoj­ska’s questions abo­ut:
- direc­tions in which the new vir­tu­al reali­ty expe­rien­ce is heading,
- the reasons why the dec­la­ra­tion was made just now,
- pro­mi­ses made by the cre­ators of Meta­ver­sum,
- the pre­mi­se of Mark Zuc­ker­ber­g’s pro­mi­sed „feel like you’re the­re”,
- the chan­ces that in the futu­re our onli­ne inte­rac­tions will be more natu­ral, thanks to vir­tu­al reali­ty,
- a pla­ce for „expe­rien­cing” as we know it in the ana­lo­gue world,
- the assump­tions of the work done in the Meta­ver­sum and the possi­bi­li­ties offe­red by the vir­tu­al money ear­ned,
- the pur­po­se of plat­forms whe­re we can buy vir­tu­al items for real money (e.g. Roblox),
- the poten­tial users of vir­tu­al reali­ty con­ce­ived in this way,
- expe­ri­ments with the use of VR.

Share

Meta­ver­se w zało­że­niu ma być czymś szer­szym. Ta rów­no­le­gła i prze­ni­ka­ją­ca się dru­ga rze­czy­wi­stość wir­tu­al­na, do któ­rej prze­nie­sie­my nie tyl­ko poje­dyn­cze doświad­cze­nia, ale całe nasze życie. Będzie­my mieć pole na to, żeby ope­ro­wać w dwóch świa­ta, może w pew­nym sen­sie rów­no­le­gle, ale też budo­wać w tym dru­gim świe­cie nasze rela­cje, doświad­cze­nia, całą naszą oso­bo­wość. Będzie­my mogli prze­kro­czyć barie­rę, w któ­rej aktu­al­nie tkwimy.

― Satia Roży­nek, DELab UW,Faculty of Eco­no­mic Scien­ces, Uni­ver­si­ty of Warsaw

Cała ta idea ma taki poten­cjał, że to już nie będą ode­rwa­ne od sie­bie apli­ka­cje, ale to ma być taka żywa rze­czy­wi­stość wir­tu­al­na, do któ­rej może­my wejść i w któ­rej są róż­ne doświad­cze­nia, do któ­rych może­my mieć dostęp. To może być roz­ryw­ka, to może być zwie­dza­nie innej pla­ne­ty. Moż­li­wo­ści są nie­skoń­czo­ne. Może­my wyjść od takie­go punk­tu, żeby prze­nieść nasze, to co już jest na świe­cie, do świa­ta wir­tu­al­ne­go. Tyl­ko, że może­my w każ­dym miej­scu zna­leźć się w cią­gu chwi­li, a nie po godzin­nej jeź­dzie samochodem.

― dr Woj­tek Har­dy, DELab UW, Facul­ty of Eco­no­mic Scien­ces, Uni­ver­si­ty of Warsaw

Zuc­ker­berg pod­kre­śla, że to Meta­ver­sum, któ­re ma budo­wać m.in. Face­bo­ok ma słu­żyć m.in. temu, żeby nasz kon­takt z tech­no­lo­gia­mi był bar­dziej natu­ral­ny. To jest słusz­ne roz­po­zna­nie sytu­acji, w któ­rej jeste­śmy teraz, to zna­czy obec­nie mamy dostęp do inter­ne­tu, ta tech­no­lo­gia słu­ży nam jako coś, z czym wcho­dzi­my w komu­ni­ka­cję, a w tej ide­ali­stycz­nej być może wizji cho­dzi o to, żeby­śmy byli w inter­ne­cie, nie­ustan­nie się w nim znaj­do­wa­li, stąd ta wizja Zuc­ker­ber­ga, żeby ten inter­net był ucieleśniony.

― Michał Paliń­ski, DELab UW, Facul­ty of Eco­no­mic Scien­ces, Uni­ver­si­ty of Warsaw

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

With Dr. Laura Drechsler (KU Leuven) on international data transfers.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z dr Martą Kołodziejską (DELab UW, Wydział Socjologii UW) o aplikacjach mindfulness.
Scroll to Top