#75 How to study the impact of fake news on public sentiment?

Info­de­mia, due to the ever-incre­asing num­ber of fake news sto­ries spre­ading across the web with incre­di­ble spe­ed, con­ti­nu­es to flo­urish. The incre­asing amo­unt of fake news in turn affects public sen­ti­ment. Can this impact be measured? 

Whe­ther the pan­de­mic and info­de­mic have influ­en­ced our moods and opi­nions on vac­ci­nes and the Euro­pe­an Union, and whe­ther it is possi­ble to stu­dy this at all is discus­sed by Prof. Michał Kraw­czyk from the Facul­ty of Eco­no­mics Stu­dies of the Uni­ver­si­ty of War­saw, tal­king abo­ut an inter­na­tio­nal rese­arch pro­ject fun­ded by Volks­wa­gen­Sti­ftung, and on the occa­sion of Dr. Justy­na Pokoj­ska­’s questions abo­ut:
- the sour­ce of the idea for the mood survey,
- the reasons why it is impor­tant to stu­dy this issue,
- ways and methods by which atti­tu­des and moods can be measu­red,
- coun­tries which, apart from Poland, are taking part in the pro­ject,
- the influ­en­ce of the media in cre­ating our sen­ti­ments on key issu­es,
- inve­sti­ga­ting fake news rela­ted to the Euro­pe­an Union,
- the assump­tions behind the field expe­ri­ments envi­sa­ged in the pro­ject,
- poten­tial stu­dy par­ti­ci­pants,
- pre­dic­tions abo­ut its outcome.

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
Ta część [pro­jek­tu], któ­rą ja się będę zaj­mo­wać doty­czy wła­śnie fake new­sa­mi, nie­praw­dzi­wy­mi infor­ma­cja­mi, zwią­za­ny­mi z „Unia Euro­pej­ska a COVID”, będzie­my je badać zarów­no przy pomo­cy narzę­dzi sztucz­nej inte­li­gen­cji, będzie­my wyszu­ki­wać i ana­li­zo­wać te infor­ma­cje, któ­re kur­su­ją po sie­ci, ale tak­że będzie­my pro­wa­dzić eks­pe­ry­men­ty tere­no­we w mediach spo­łecz­no­ścio­wych, żeby zoba­czyć w jaki spo­sób ludzie reagu­ją na eks­po­zy­cję na tego rodza­ju tre­ści, kie­dy może­my nią w taki spo­sób egzo­ge­nicz­ny, loso­wy mani­pu­lo­wać. Wte­dy może­my oczy­wi­ście z więk­szą pew­no­ścią pró­bo­wać powie­dzieć o jakiejś zależ­no­ści przyczynowo-skutkowej (…)

― Prof. Michał Kraw­czyk, Facul­ty of Eco­no­mics Stu­dies, Uni­ver­si­ty of Warsaw

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

With Prof. Katarzyna Śledziewska and Prof. Renatą Włoch about the competences of the future based on Eurostat data.
With Dr. Joanna Mazur (DELab UW, WZ UW) on the legal regulation of artificial intelligence.
Scroll to Top