#75 How to study the impact of fake news on public sentiment?

Info­de­mia, due to the ever-incre­asing num­ber of fake news sto­ries spre­ading across the web with incre­di­ble spe­ed, con­ti­nu­es to flo­urish. The incre­asing amo­unt of fake news in turn affects public sen­ti­ment. Can this impact be measured? 

Whe­ther the pan­de­mic and info­de­mic have influ­en­ced our moods and opi­nions on vac­ci­nes and the Euro­pe­an Union, and whe­ther it is possi­ble to stu­dy this at all is discus­sed by Prof. Michał Kraw­czyk from the Facul­ty of Eco­no­mics Stu­dies of the Uni­ver­si­ty of War­saw, tal­king abo­ut an inter­na­tio­nal rese­arch pro­ject fun­ded by Volks­wa­gen­Sti­ftung, and on the occa­sion of Dr. Justy­na Pokoj­ska­’s questions abo­ut:
- the sour­ce of the idea for the mood survey,
- the reasons why it is impor­tant to stu­dy this issue,
- ways and methods by which atti­tu­des and moods can be measu­red,
- coun­tries which, apart from Poland, are taking part in the pro­ject,
- the influ­en­ce of the media in cre­ating our sen­ti­ments on key issu­es,
- inve­sti­ga­ting fake news rela­ted to the Euro­pe­an Union,
- the assump­tions behind the field expe­ri­ments envi­sa­ged in the pro­ject,
- poten­tial stu­dy par­ti­ci­pants,
- pre­dic­tions abo­ut its outcome.

Share

Ta część [pro­jek­tu], któ­rą ja się będę zaj­mo­wać doty­czy wła­śnie fake new­sa­mi, nie­praw­dzi­wy­mi infor­ma­cja­mi, zwią­za­ny­mi z „Unia Euro­pej­ska a COVID”, będzie­my je badać zarów­no przy pomo­cy narzę­dzi sztucz­nej inte­li­gen­cji, będzie­my wyszu­ki­wać i ana­li­zo­wać te infor­ma­cje, któ­re kur­su­ją po sie­ci, ale tak­że będzie­my pro­wa­dzić eks­pe­ry­men­ty tere­no­we w mediach spo­łecz­no­ścio­wych, żeby zoba­czyć w jaki spo­sób ludzie reagu­ją na eks­po­zy­cję na tego rodza­ju tre­ści, kie­dy może­my nią w taki spo­sób egzo­ge­nicz­ny, loso­wy mani­pu­lo­wać. Wte­dy może­my oczy­wi­ście z więk­szą pew­no­ścią pró­bo­wać powie­dzieć o jakiejś zależ­no­ści przyczynowo-skutkowej (…)

― Prof. Michał Kraw­czyk, Facul­ty of Eco­no­mics Stu­dies, Uni­ver­si­ty of Warsaw

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

With Dr. Laura Drechsler (KU Leuven) on international data transfers.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z dr Martą Kołodziejską (DELab UW, Wydział Socjologii UW) o aplikacjach mindfulness.
Scroll to Top