#75 How to study the impact of fake news on public sentiment?

Info­de­mia, due to the ever-incre­asing num­ber of fake news sto­ries spre­ading across the web with incre­di­ble spe­ed, con­ti­nu­es to flo­urish. The incre­asing amo­unt of fake news in turn affects public sen­ti­ment. Can this impact be measured? 

Whe­ther the pan­de­mic and info­de­mic have influ­en­ced our moods and opi­nions on vac­ci­nes and the Euro­pe­an Union, and whe­ther it is possi­ble to stu­dy this at all is discus­sed by Prof. Michał Kraw­czyk from the Facul­ty of Eco­no­mics Stu­dies of the Uni­ver­si­ty of War­saw, tal­king abo­ut an inter­na­tio­nal rese­arch pro­ject fun­ded by Volks­wa­gen­Sti­ftung, and on the occa­sion of Dr. Justy­na Pokoj­ska­’s questions abo­ut:
- the sour­ce of the idea for the mood survey,
- the reasons why it is impor­tant to stu­dy this issue,
- ways and methods by which atti­tu­des and moods can be measu­red,
- coun­tries which, apart from Poland, are taking part in the pro­ject,
- the influ­en­ce of the media in cre­ating our sen­ti­ments on key issu­es,
- inve­sti­ga­ting fake news rela­ted to the Euro­pe­an Union,
- the assump­tions behind the field expe­ri­ments envi­sa­ged in the pro­ject,
- poten­tial stu­dy par­ti­ci­pants,
- pre­dic­tions abo­ut its outcome.

Share

Ta część [projektu], którą ja się będę zajmować dotyczy właśnie fake newsami, nieprawdziwymi informacjami, związanymi z "Unia Europejska a COVID", będziemy je badać zarówno przy pomocy narzędzi sztucznej inteligencji, będziemy wyszukiwać i analizować te informacje, które kursują po sieci, ale także będziemy prowadzić eksperymenty terenowe w mediach społecznościowych, żeby zobaczyć w jaki sposób ludzie reagują na ekspozycję na tego rodzaju treści, kiedy możemy nią w taki sposób egzogeniczny, losowy manipulować. Wtedy możemy oczywiście z większą pewnością próbować powiedzieć o jakiejś zależności przyczynowo-skutkowej (...)

― Prof. Michał Krawczyk, Faculty of Economics Studies, University of Warsaw

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

Z dr Martą Kołodziejską (DELab UW, Wydział Socjologii UW) o aplikacjach mindfulness.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o energetyce jądrowej.
Z Julią Heller (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, Wydział Socjologii UW) o technikach nadzoru w sieci i metodach ich unikania.
Z dr Monika Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o energetyce jądrowej.
Scroll to Top