The intro­duc­tion of 5G tech­no­lo­gy does not only mean chan­ges for network users, such as fast data trans­fer, but also a revo­lu­tion in the pro­duc­tion of vario­us goods and servi­ces. This is the fourth digi­tal revo­lu­tion for which com­pa­nies need to pre­pa­re tho­ro­ugh­ly. How are busi­ness and pro­duc­tion mana­ge­ment in vario­us com­pa­nies chan­ging under the influ­en­ce of new technologies? 

Dr. Eng. Tomasz Kraw­czyk, an expert at DELab UW and the Plat­for­ma Prze­my­słu Przy­szło­ści, talks abo­ut the impact of new tech­no­lo­gies on the pro­cess and orga­ni­za­tio­nal chan­ge in com­pa­nies, answe­ring questions from Dr. Justy­na Pokoj­ska abo­ut:
- the defi­ni­tion of Indu­stry 4.0 and its pil­lars,
- the use of cobots and 5G tech­no­lo­gy,
- the effects of Indu­stry 4.0,
- the orga­ni­za­tio­nal struc­tu­re of Indu­stry 4.0 and its simi­la­ri­ties to the pro­ject (agi­le) form of wor­king,
- the inter­di­sci­pli­na­ry natu­re of the teams and the­ir disper­sal,
- the chan­ges that the pan­de­mic has bro­ught to pro­ces­ses and orga­ni­sa­tions,
- the pur­po­se and possi­bi­li­ties of digi­tal twins,
- the sco­pe of the Indu­stry 4.0 revo­lu­tion,
- the effects of the new work cul­tu­re,
- envi­ron­men­tal gains asso­cia­ted with Indu­stry 4.0 and „gre­en solu­tions”,
- the ine­vi­ta­bi­li­ty of chan­ges bro­ught abo­ut by the idea of Indu­stry 4.0.

Share

Pro­ce­sy zaczy­na­ją być moc­no zin­te­gro­wa­ne – zarów­no z pozio­mu tzw. inte­gra­cji pio­no­wej, jak i pozio­mej. Pozio­mej, czy­li jest to prze­pływ mate­ria­łów, surow­ców pod goto­we pro­duk­ty i usłu­gi do klien­tów. I tej pio­no­wej, moż­na stwier­dzić od zarzą­dza­nia stra­te­gicz­ne­go, poprzez ope­ra­cyj­ne pro­duk­cje, aż po szcze­gó­ło­wo, jak wła­śnie zarzą­dza­nie urzą­dze­nia­mi w ramach tyl­ko pro­duk­cji, tego, co jest w fir­mach (…) Jeże­li mówi­my o dzia­ła­niu zespo­ło­wym w ramach Prze­my­słu 4.0, to nadal się to utrzy­mu­je, z tym, że te zespo­ły będą moc­no inter­dy­scy­pli­nar­ne – w skład takich zespo­łów będą wcho­dzić mena­dże­ro­wie zarzą­dza­ją­cy pro­duk­cją, mar­ke­tin­giem, ale też inży­nie­ro­wie odpo­wie­dzial­ni za pro­ce­sy, czy też bada­cze, odpo­wie­dzial­ni za cykl życia produktu.

― Dr. Eng. Tomasz Kraw­czyk, DELab UW, Plat­for­ma Prze­my­słu Przyszłości

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

With Dr. Laura Drechsler (KU Leuven) on international data transfers.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z dr Martą Kołodziejską (DELab UW, Wydział Socjologii UW) o aplikacjach mindfulness.
Scroll to Top