#83 Non-Euclidean geometry and the masterpiece that melts the mind

When we think of vir­tu­al reali­ty, we think of expe­rien­cing the world witho­ut leaving home – explo­ring a dif­fe­rent reali­ty, enter­ta­in­ment-rela­ted spa­ces or expe­rien­cing the new with VR gog­gles. Mean­whi­le, VR is ente­ring edu­ca­tion more and more bol­dly, with more and more pro­grams based on the use of arti­fi­cial intel­li­gen­ce and vir­tu­al reali­ty, which can take us to the land of scien­ce a lit­tle more expe­rien­tial­ly. What can VR be used for in science?

Dr. Doro­ta Celiń­ska-Kop­czyń­ska (Insti­tu­te of Com­pu­ter Scien­ce, Facul­ty of Mathe­ma­tics, Infor­ma­tics and Mecha­nics, Uni­ver­si­ty of War­saw, Facul­ty of Eco­no­mic Scien­ces, Uni­ver­si­ty of War­saw) talks abo­ut what vir­tu­al reali­ty can be used for in scien­ce, inc­lu­ding at the Uni­ver­si­ty of War­saw, answe­ring Dr. Justy­na Pokoj­ska’s questions abo­ut:
- exam­ples of using VR in edu­ca­tion,
- a pro­ject which uses VR to teach non-Euc­li­de­an geo­me­try,
- pro­blems with vir­tu­al reali­ty – in par­ti­cu­lar the time we can spend in it,
- the trian­gle made of three right angles, and the assump­tions of non-Euc­li­de­an geo­me­try,
- reasons why a coral reef or a let­tu­ce leaf takes a par­ti­cu­lar sha­pe,
- the use of VR in a non-iso­tro­pic world,
- a new sta­ti­sti­cal reali­ty invo­lving geo­me­try,
- the pre­mi­se of the VR game Hyper­Ro­gue, which „melts the mind” 🙂
- lear­ning from par­ti­ci­pa­ting in a vir­tu­al world.

Share

Kro­kiem następ­nym jest pró­ba prze­nie­sie­nia metod z machi­ne lear­nin­gu, wła­śnie takich, któ­re pozwa­la­ją wyko­rzy­stać kształt danych, czy­li są to już bada­nia z dosyć roz­wi­ja­ją­cej się dzie­dzi­ny, któ­ra nazy­wa się topo­lo­gicz­na ana­li­za danych, któ­ra zakła­da, że sko­ro mamy tabe­lę danych, któ­ra może być przed­sta­wio­na jako współ­rzęd­ne w n‑wymiarowej prze­strze­ni, to może się oka­zać, że te dane pocho­dzą z pew­nej powierzch­ni, z pew­nej roz­ma­ito­ści. Jeże­li wyko­rzy­sta­my wie­dzę o tym, jaka to jest roz­ma­itość lub będzie­my pró­bo­wa­li nanieść je na jakąś roz­ma­itość, to może­my dowie­dzieć się coś wię­cej o tych danych, wła­śnie na pod­sta­wie ich kształtu.

― dr Doro­ta Celiń­ska-Kop­czyń­ska, Insti­tu­te of Com­pu­ter Scien­ce, Facul­ty of Mathe­ma­tics, Infor­ma­tics and Mecha­nics, Uni­ver­si­ty of War­saw, Facul­ty of Eco­no­mic Scien­ces, Uni­ver­si­ty of Warsaw

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

With Dr. Laura Drechsler (KU Leuven) on international data transfers.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z dr Martą Kołodziejską (DELab UW, Wydział Socjologii UW) o aplikacjach mindfulness.
Scroll to Top