#85 In which direction will VR be heading?

In the next epi­so­de, we revi­sit the use of vir­tu­al reali­ty in scien­ce and what we as scien­ti­sts can use VR for. Pre­vio­us epi­so­de to listen to on our websi­te.

Dr. Doro­ta Celiń­ska-Kop­czyń­ska (Facul­ty of Mathe­ma­tics, Infor­ma­tics, and Mecha­nics, Uni­ver­si­ty of War­saw, Facul­ty of Eco­no­mics, Uni­ver­si­ty of War­saw) talks abo­ut VR in the con­text of the meta­ver­se and the con­se­qu­en­ces of users» immer­sion in the vir­tu­al world, answe­ring Dr. Justy­na Pokoj­ska’s questions abo­ut:
- con­se­qu­en­ces of users» pre­sen­ce in the vir­tu­al world,
- moving witho­ut a men­tal ima­ge of spa­ce, i.e. witho­ut emu­la­ting move­ment,
- are­as whe­re VR can be safe­ly used,
- the tech­no­lo­gi­cal infra­struc­tu­re needed to sup­port VR and the main inhi­bi­tors to deve­lop­ment,
- are­as whe­re VR can help solve pro­blems,
- appli­ca­tions of VR in epi­de­mio­lo­gy,
- assump­tions of deep motion,
- cogni­ti­ve dif­fi­cul­ties of VR,
- the direc­tions in which vir­tu­al reali­ty will take,
- Hyper­Ro­gue’s play­er experience.

Share

Wyma­ga to tro­chę prze­te­sto­wa­nia na ludziach, jak na przy­kład przed­sta­wiać ruch, żeby on nie wywo­ły­wał pro­ble­mu. Przy­kła­do­wo, z tego, co już wia­do­mo na temat VR‑u, jeśli oglą­da­my tele­wi­zję czy jakąś grę kom­pu­te­ro­wą to stan­dar­dem jest, że cho­ciaż­by wystar­czy 60 fra­me­ra­te­’u, czy­li licz­ba kla­tek, któ­re poka­zy­wa­ne są nam na sekun­dę. Jeże­li zasto­su­je­my takie same usta­wie­nia do VR‑u nasz mózg będzie odczy­ty­wał to jako coś zbyt wol­ne­go i będzie miał dyso­nans pomię­dzy tym, że czu­je, że powi­nien się poru­szać, a tym, co widzi. Więc na przy­kład żeby uła­twić ludziom prze­by­wa­nie w VR-ze, stan­dar­dem jest co naj­mniej 75 kla­tek na sekun­dę. Trze­ba też pra­co­wać nad opty­ma­li­za­cją algo­ryt­mów, na tym, żeby jakość tego, co jest wyświe­tla­ne była jak najwyższa.

― Dr. Doro­ta Celiń­ska-Kop­czyń­ska, Facul­ty of Mathe­ma­tics, Infor­ma­tics and Mecha­nics, Uni­ver­si­ty of War­saw, Facul­ty of Eco­no­mic Scien­ces, Uni­ver­si­ty of Warsaw

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

With Dr. Laura Drechsler (KU Leuven) on international data transfers.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z dr Martą Kołodziejską (DELab UW, Wydział Socjologii UW) o aplikacjach mindfulness.
Scroll to Top