#86 Digital health made in Germany

At the start of the COVID-19 pan­de­mic, we heard that Ger­ma­ny was coping with figh­ting the virus and intro­du­cing restric­tions. The pan­de­mic itself has for­ced the acce­le­ra­ted digi­ti­sa­tion of the health sec­tor in many coun­tries. In 2022, when we can alre­ady veri­fy the solu­tions used and have data on e‑health, it is worth looking at how the cla­ims made at the start of the pan­de­mic com­pa­re to the actu­al state.

Wero­ni­ka Prze­cher­ska, a DELab ana­lyst and PhD stu­dent at the Depart­ment of Socio­lo­gy at the Uni­ver­si­ty of War­saw, talks abo­ut the digi­ta­li­sa­tion of heal­th­ca­re in Ger­ma­ny, answe­ring Dr. Justy­na Pokoj­ska’s questions abo­ut:
- the veri­fi­ca­tion of the the­sis on the effec­ti­ve­ness of health care in Ger­ma­ny and indi­ca­tors on the basis of which we can talk abo­ut the suc­cess of the fight aga­inst the pan­de­mic,
- fac­tors that deter­mi­ne digi­ti­sa­tion of the health sec­tor,
- DESI indi­ca­tors in the con­text of a pan­de­mic,
- insti­tu­tio­nal bar­riers to the digi­ti­sa­tion of health care,
- the pro­blems posed by pri­va­cy con­cerns in e‑health,
- direc­tions for the deve­lop­ment of digi­ti­sa­tion in heal­th­ca­re,
- the most effec­ti­ve solu­tions of the Ger­man e‑health servi­ce – pre­scrip­tion appli­ca­tions and elec­tro­nic medi­cal records,
- com­pa­ri­son of dif­fe­ren­ces betwe­en Polish and Ger­man digi­tal health sys­tems,
- Ger­ma­ny­’s plans for digi­ti­sa­tion of the health service.

We also enco­ura­ge you to watch the recor­ding of the semi­nar with the par­ti­ci­pa­tion of Wero­ni­ka Przecherska.

Share

Tych barier uda­ło mi się w mojej pra­cy ziden­ty­fi­ko­wać kil­ka. Jed­na to jest barie­ra jeśli cho­dzi o wiel­kość popu­la­cji i wiel­kość geo­gra­ficz­ną, ale to ma też prze­ło­że­nie na to, jaka jest struk­tu­ra admi­ni­stra­cyj­na kra­ju. W Niem­czech zde­cy­do­wa­nie trud­niej niż w innych kra­jach wpro­wa­dza się te cyfro­we roz­wią­za­nia z obsza­rze poli­tyk publicz­nych wła­śnie ze wzglę­du na skom­pli­ko­wa­ną struk­tu­rę admi­ni­stra­cyj­ną, ale też (…) ze wzglę­du na dobrą kon­dy­cję sys­te­mu ochro­ny zdro­wia. Nie­miec­ki sys­tem ochro­ny zdro­wia jest sys­te­mem ubez­pie­cze­nio­wym, w ramach któ­re­go odpo­wie­dzial­ność za kształ­to­wa­nie poli­tyk publicz­nych ochro­ny zdro­wia pono­szą róż­ni akto­rzy, na pozio­mie fede­ral­nym, lan­do­wym i lokalnym.

― Wero­ni­ka Prze­cher­ska, DELab UW, Facul­ty of Socio­lo­gy UW

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

With Dr. Laura Drechsler (KU Leuven) on international data transfers.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z dr Martą Kołodziejską (DELab UW, Wydział Socjologii UW) o aplikacjach mindfulness.
Scroll to Top