#89 How far away is space?

The spa­ce indu­stry is one of the fastest-gro­wing indu­stries. The deve­lop­ment of tech­no­lo­gy in the last cen­tu­ry has allo­wed us to tra­vel to ever fur­ther and more secre­ti­ve cor­ners of spa­ce. And altho­ugh spa­ce tourism is a song of the (near) futu­re, it is worth con­si­de­ring what aspects sho­uld be the focus of atten­tion for tho­se plan­ning an extra­ter­re­strial journey?

Dr. Moni­ka Paluch-Ferszt from the Envi­ron­men­tal Labo­ra­to­ry of Heavy Ions at the Uni­ver­si­ty of War­saw and Dr. Eng. Tomasz Kraw­czyk DELab UW, an Enter­pri­se Euro­pe Network expert, talk abo­ut spa­ce tra­vel, how to adapt elec­tro­nics to it and how the spa­ce indu­stry is deve­lo­ping, answe­ring Dr. Justy­na Pokoj­ska’s questions abo­ut
-cir­cum­stan­ces that help smo­oth the pas­sa­ge thro­ugh the atmo­sphe­re,
-fac­tors that make it easier for us to tra­vel to orbit,
– thre­ats to elec­tro­nics after leaving Earth,
- ways of imi­ta­ting cosmic radia­tion on Earth,
-the effects of heavy ions on com­pu­ter com­po­nents,
- insti­tu­tes in ope­ra­tion that test elec­tro­nics by imi­ta­ting con­di­tions in spa­ce,
- the diet of astro­nauts in orbit.

Share

Mówi­li­śmy o pamię­ci z punk­tu widze­nia pro­ce­so­ra i ope­ra­cjach, któ­re są wyko­ny­wa­ne. Są języ­ki któ­re bar­dziej sprzy­ja­ją w kosmo­sie, pozwa­la­ją mieć więk­szą kon­tro­lę nad tym co się znaj­du­je w pamię­ci i nad pro­ce­sa­mi wyko­ny­wa­ny­mi w cza­sie rze­czy­wi­stym. (…) Oka­zu­ję się, że popu­lar­ny język JAVA, ma pew­ną wadę. Jest to wir­tu­al­na maszy­na pamię­ci, któ­ra nie daje moż­li­wo­ści pro­gra­mi­ście bez­po­śred­niej kon­tro­li zawar­to­ści pamię­ci oraz licz­ne opóź­nie­nia, któ­re dys­kwa­li­fi­ku­je ten język z wyko­rzy­sta­nia w kosmosie.

― Dr. Eng. Tomasz Kraw­czyk DELab UW, Enter­pri­se Euro­pe Network expert

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

Z dr Justyną Pokojską (DELab UW, WS UW) o tworzeniu naukowych podcastów.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (ŚLJC UW) i dr. inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o zastosowaniu metody Monte Carlo.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW) o metodzie Monte Carlo.
Z Patrykiem Grzybowskim (MSD UW, Wydział Fizyki UW) o zasadach działania teledetekcji.
Z Łukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o stabilności wirtualnych walut.
Scroll to Top