#9 The sharing economy and the short-term rental market crisis

The ninth epi­so­de of „Efekt Sie­ci” pod­cast looks at the short term ren­tal mar­ket cri­sis in the wake of the COVID-19 pan­de­mic. The question of the chal­len­ges facing the idea of the sha­ring eco­no­my at a time of cri­sis was also raised. 

Kri­stóf Gyó­di is an expert in conver­sa­tion with Dr. Justy­na Pokoj­ska. The conver­sa­tion cove­red issu­es such as:
- spe­ci­fics of the short-term ren­tal mar­ket in War­saw,
- com­pa­ri­son of the War­saw mar­ket with other lar­ge Euro­pe­an cities,
- the ren­tal mar­ket respon­se to the COVID-19 pan­de­mic,
- the chal­len­ges faced by por­tals and plat­forms like Airbnb – are they still an exam­ple of the sha­ring economy?

Share

„Rynek Airbnb w Warszawie jest dosyć duży. Jeśli uwzględnimy rozmiar rynku turystycznego, planuje się na poziomie europejskiej średniej. Charakteryzował się bardzo szybkim wzrostem przed pandemią, czyli między 2015 a 2018 liczba ofert się potroiła. Przede wszystkim mieszkania wystawione na Airbnb w Warszawie to całe mieszkania, większość ofert ulokowana jest w ścisłym centrum miasta, a 2/3 ofert znajduje się w Śródmieściu i na Woli. Jeśli chodzi o profil gospodarza, zauważyliśmy duży odsetek mieszkań należących do posiadaczy kilku ofert. Działają też agencje zarządzające mieszkaniami. Ta profesjonalizacja rynku nie jest jedynie polską specyfiką – dotyczy większości europejskich miast (...) jeżeli udostępniam swoje mieszkanie, gdy nie z niego nie korzystam, mieści się to w definicji ekonomii współdzielenie. Jeśli kupuję kolejne mieszkanie – nie różni się to od transakcji biznesowej. To, co jest ciekawe, to zjawiska które można zaobserwować przy okazji pandemii – dobrym przykładem są grupy samopomocy”.

Kristóf Gyódi, Analyst of DELab UW, Faulty of Economic Sciences UW

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

Z dr Justyną Pokojską (DELab UW, WS UW) o tworzeniu naukowych podcastów.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (ŚLJC UW) i dr. inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o zastosowaniu metody Monte Carlo.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW) o metodzie Monte Carlo.
Z Patrykiem Grzybowskim (MSD UW, Wydział Fizyki UW) o zasadach działania teledetekcji.
Z Łukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o stabilności wirtualnych walut.
Scroll to Top