The pre­sen­ce of vir­tu­al tech­no­lo­gies in people­’s daily lives has had a major impact on the ways in which we explo­re and disco­ver the spa­ces in which we find our­se­lves. It is incre­asin­gly rare for us to leave the house or turn on the com­pu­ter witho­ut a cle­ar goal or desti­na­tion to reach. What is the futu­re of fla­neu­ring in the city or onli­ne, with the sole inten­tion of explo­ring and enjoy­ing what we see?

On fla­neu­ring, explo­ring, and visi­ting dif­fe­rent spa­ces, not only in urban spa­ce but also in the vir­tu­al world in the next epi­so­de of the pod­cast spe­aks with Dr. Nata­lia Juch­nie­wicz from the Phi­lo­so­phy of Tech­no­lo­gy and Com­mu­ni­ca­tion Labo­ra­to­ry at the Facul­ty of Phi­lo­so­phy, Uni­ver­si­ty of War­saw), answe­ring Dr. Justy­na Pokoj­ska’s questions abo­ut:
- the meaning of the term „fla­neu­ring”,
- ways of explo­ring the Inter­net and the city,
- fla­neu­rings in urban spa­ce,
- fac­tors influ­en­cing the cho­ice of pla­ce,
-spa­ces in which one fla­neurs,
- ways of looking at our sur­ro­un­dings,
-the futu­re of fla­neu­ring in the age of digi­tal media deve­lop­ment,
- cyber-fla­neu­rings,
- safe­ty during urban wan­de­ring,
- the impact of tech­no­lo­gy on the fla­neur phe­no­me­non,
- appli­ca­tions that allow us to immer­se our­se­lves in our surroundings.

Share

Fla­neu­row­nie to jest taka figu­ra, któ­ra poja­wi­ła się w lite­ra­tu­rze i antro­po­lo­gii XIX wiecz­nej, któ­ra opi­sy­wa­ła postać oso­by, któ­ra spa­ce­ru­je po mie­ście jed­no­cze­śnie odkry­wa­jąc je i wyra­ża­jąc osten­ta­cyj­ną nie­chęć do anga­żo­wa­nia się w pew­ną for­mę pra­cy, pod­po­rząd­ko­wa­nia się reżi­mo­wi miej­skie­mu, pole­ga­ją­ce­mu na prze­miesz­cza­niu się z domu do pra­cy. Tyl­ko wła­śnie cho­dzi­my, wałę­sa­my się oglą­da­jąc mia­sto. (…) Fla­neur cho­dzi po mie­ście odkry­wa­jąc to miej­sce, zachwy­ca­jąc się nim. Cały czas będąc otwar­tym na nowe wra­że­nie czy doznania.”

― Dr. Nata­lia Juch­nie­wicz, Facul­ty of Phi­lo­so­phy, Uni­ver­si­ty of Warsaw

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

Z dr Justyną Pokojską (DELab UW, WS UW) o tworzeniu naukowych podcastów.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (ŚLJC UW) i dr. inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o zastosowaniu metody Monte Carlo.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW) o metodzie Monte Carlo.
Z Patrykiem Grzybowskim (MSD UW, Wydział Fizyki UW) o zasadach działania teledetekcji.
Z Łukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o stabilności wirtualnych walut.
Scroll to Top