Bezpłatne szkolenie DEICy 2021: Cyberbezpieczeństwo w małych i średnich przedsiębiorstwach – zagrożenia, nadzór, mechanizmy zabezpieczające, 23.11.2021, g. 10

Uczest­ni­cy szko­le­nia pozna­ją:
• zagro­że­nia w cyber­prze­strze­ni i ich wpływ na funk­cjo­no­wa­nie orga­ni­za­cji,
• wdra­ża­nie poli­ty­ki bez­pie­czeń­stwa w orga­ni­za­cji i nad­zór nad jej funk­cjo­no­wa­niem,
• budo­wa­nie świa­do­mo­ści w zakre­sie cyber­bez­pie­czeń­stwa – szko­le­nia, testy socjo­tech­nicz­ne i inne dzia­ła­nie,
• archi­tek­tu­ra mecha­ni­zmów zabez­pie­cza­ją­cych infra­struk­tu­rę IT,
• chmu­ra obli­cze­nio­wa a cyberbezpieczeństwo.

Pre­le­gent: Adam Gałach – pre­zes Galach Con­sul­ting. Od ponad 25 lat zawo­do­wo zaan­ga­żo­wa­ny w pro­ble­ma­ty­kę cyber­bez­pie­czeń­stwa. Brał udział w reali­za­cji pro­jek­tów dla insty­tu­cji i przed­się­biorstw repre­zen­tu­ją­cych róż­ne sek­to­ry gospo­dar­ki. Kie­ro­wał mię­dzy­na­ro­do­wym pro­gra­mem budo­wy cen­trum kom­pe­ten­cyj­ne­go w zakre­sie bez­pie­czeń­stwa tele­in­for­ma­tycz­ne­go w jed­nym z glo­bal­nych kon­cer­nów. Brał udział w pra­cach Pol­skie­go Komi­te­tu Nor­ma­li­za­cyj­ne­go. Współ­twór­ca sto­wa­rzy­sze­nia ISSA Pol­ska. Posia­da cer­ty­fi­ka­ty CISSP, CRISC, ISO/IEC 27001 Lead Audi­tor, ISO 22301 Lead Audi­tor. Jest auto­rem sze­re­gu publi­ka­cji z zakre­su bez­pie­czeń­stwa tele­in­for­ma­tycz­ne­go. Absol­went Poli­tech­ni­ki Warszawskiej.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje: Tomasz Kraw­czyk (tj.krawczyk@uw.edu.pl), Joan­na Koło­dziej­ska (j.kolodziejska@delab.uw.edu.pl)

link do reje­stra­cji na wyda­rze­nie: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_f1TwUa8nSRiUKjeEkkjMdg

Scroll to Top