Industry 4.0

Raport o sytuacji mikro, małych i średnich firm w roku 2019. Temat specjalny: inwestycje w rozwój

Dla­cze­go w budo­wa­niu Prze­my­słu 4.0 środ­ki trwa­łe to nie wszyst­ko? O tym w 9. edy­cji rapor­tu Ban­ku PEKAO S.A. o sytu­acji mikro, małych i śred­nich firm na pod­sta­wie bada­nia prze­pro­wa­dzo­ne­go wśród bli­sko 7,5 tys. pol­skich przed­się­biorstw – w tym oko­ło sześć tysię­cy mikro, oko­ło 900 małych oraz oko­ło 500 śred­nich firm. Tema­tem spe­cjal­nym tego­rocz­nej edy­cji rapor­tu są inwe­sty­cje. Wyni­ki doty­czą­ce klu­czo­wych… Czy­taj dalej Raport o sytu­acji mikro, małych i śred­nich firm w roku 2019. Temat spe­cjal­ny: inwe­sty­cje w rozwój

Wsparcie dla przemysłu 4.0 w Polsce. Prototyp narzędzia oceny dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstw produkcyjnych

Prze­mysł 4.0 to zło­żo­ny pro­ces trans­for­ma­cji tech­no­lo­gicz­nej i orga­ni­za­cyj­nej przed­się­biorstw, zwią­za­ny ze zmia­ną mode­lu biz­ne­so­we­go fir­my i inte­gra­cją łań­cu­cha war­to­ści w cało­ścio­wym cyklu życia pro­duk­tu. Warun­kiem tej trans­for­ma­cji jest zaawan­so­wa­ne wyko­rzy­sta­nie tech­no­lo­gii cyfro­wych oraz zaso­bów danych w celu osią­gnię­cia suk­ce­su biz­ne­so­we­go oraz prze­wa­gi kon­ku­ren­cyj­nej na ryn­ku. Zasto­so­wa­nie tech­no­lo­gii cyfro­wych oraz zmia­na stra­te­gii fir­my zakła­da moż­li­wość opła­cal­nej pro­duk­cji sper­so­na­li­zo­wa­nej w odpo­wie­dzi… Czy­taj dalej Wspar­cie dla prze­my­słu 4.0 w Pol­sce. Pro­to­typ narzę­dzia oce­ny doj­rza­ło­ści cyfro­wej przed­się­biorstw produkcyjnych

Scroll to Top