Konferencja Data Science w finansach

W jaki spo­sób meto­dy ucze­nia maszy­no­we­go wyko­rzy­stu­ją poten­cjał dużych zbio­rów danych?
Jakie tech­ni­ki umoż­li­wia­ją obni­że­nie kosz­tów pra­cy i zwięk­sze­nie efek­tyw­no­ści?
Jak będzie wyglą­da­ła przy­szłość ryn­ku pracy?

Zapra­sza­my na pierw­szą w Pol­sce kon­fe­ren­cję orga­ni­zo­wa­ną przez świat nauki dla świa­ta biz­ne­su w cało­ści poświę­co­ną nad­cho­dzą­cej rewo­lu­cji Data Science!

www.delab.uw.edu.pl/datascienceconf

Znaj­du­je­my się obec­nie w prze­ło­mo­wym momen­cie. Rosną­ca moc obli­cze­nio­wa wraz z roz­wo­jem moż­li­wo­ści i przy­stęp­no­ści otwar­te­go opro­gra­mo­wa­nia spra­wi­ły, że biz­ne­so­wa war­tość roz­wią­zań z obsza­ru Data Scien­ce wzra­sta­ła w ostat­nich latach w osza­ła­mia­ją­cym tem­pie. Rynek pra­cy, sys­tem edu­ka­cji, jak rów­nież spo­so­by funk­cjo­no­wa­nia przed­się­biorstw cze­ka w naj­bliż­szym cza­sie okres zmian i adaptacji.

O tym, jak przy­go­to­wać się na nad­cho­dzą­ce zmia­ny, opo­wie­dzą naukow­cy z Digi­tal Eco­no­my Lab Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go – ośrod­ka badań nad gospo­dar­ką cyfro­wą, któ­ry od lat współ­pra­cu­je z biz­ne­sem, dostar­cza­jąc ana­liz i eks­per­tyz wspie­ra­ją­cych pro­ce­sy inno­wa­cji, zwięk­sza­ją­cych efek­tyw­ność i opty­ma­li­zu­ją­cych pro­ce­sy organizacyjne.

Agen­da:

 • Data Scien­ce – poten­cjał, moż­li­wo­ści i bie­żą­ce tren­dy
  dr hab. Kata­rzy­na Śle­dziew­ska, DELab UW
 • Dia­gno­za pol­skie­go ryn­ku pra­cy w obsza­rze Data Scien­ce
  dr hab. Rena­ta Włoch, DELab UW
 • Auto­ma­ty­za­cja pra­cy – zale­ty dzia­ła­nia w mikro ska­li
  dr Maciej Sobo­lew­ski, DELab UW
 • Budo­wa wła­sne­go zespo­łu czy out­so­ur­cing – świa­to­we tren­dy
  dr Maciej Wila­mow­ski, DELab UW
 • Wdro­że­nia nowych roz­wią­zań w sek­to­rze finansowym
 • Sta­te of the Art mode­li pre­dyk­cyj­nych
  dr Maciej Wila­mow­ski, DELab UW
 • Aspek­ty praw­ne ana­li­zy Big Data
  Mar­ta Kwiat­kow­ska-Cyl­ke, Lubasz i Wspól­ni­cy – Kan­ce­la­ria Rad­ców Prawnych

Wię­cej infor­ma­cji i reje­stra­cja: www.delab.uw.edu.pl/datascienceconf

 

Scroll to Top