29 marca zapraszamy na DELab Talks!

Block­cha­in to jed­no z naj­go­ręt­szych ostat­nio słów-klu­czy w bran­ży inter­ne­to­wej, po czę­ści dzię­ki wyraź­ne­mu odno­wie­niu zain­te­re­so­wa­nia inwe­sto­rów kryp­to­wa­lu­ta­mi, takim jak Bit­co­in. Tech­no­lo­gia block­cha­ino­wa obie­cu­je jed­nak dużo wię­cej – stwo­rze­nie nowe­go typu Inter­ne­tu i trans­for­ma­cję wie­lu aspek­tów życia spo­łecz­ne­go, eko­no­micz­ne­go i politycznego.

Idea block­cha­inu, opar­ta na roz­pro­szo­nych bazach danych, umoż­li­wia wdra­ża­nie rewo­lu­cyj­nych, zde­cen­tra­li­zo­wa­nych usług w finan­sach, zarzą­dza­niu czy admi­ni­stra­cji publicz­nej. Twór­cy infra­struk­tu­ry block­cha­ino­wej (np. pro­jek­tu Ethe­reum) pod­kre­śla­ją, że jest ona wciąż na eta­pie eks­pe­ry­men­tu, ale to wła­śnie ta eks­pe­ry­men­tal­na natu­ra stwa­rza poten­cjał do powsta­nia pro­jek­tów, któ­re w przy­szło­ści mogły­by stać się nowym Googlem czy Facebookiem.

O swo­ich doświad­cze­niach w two­rze­niu przed­się­wzięć wyko­rzy­stu­ją­cych block­cha­in opo­wie­dzą pod­czas spo­tka­nia przed­sta­wi­cie­le dwóch pol­skich star­tu­pów, któ­rym uda­ło się pozy­skać finan­so­wa­nie na reali­za­cję swo­ich wizji: Julian Zawi­stow­ski, CEO i co-foun­der Golem Fac­to­ry, oraz Maciej Ołpiń­ski, CEO i co-foun­der Userfeeds.io.

Userfeeds.io  – star­tup, któ­ry opra­co­wu­je tech­no­lo­gię two­rze­nia algo­ryt­mów odkry­wa­nia tre­ści opar­tych o kryp­to­gra­ficz­ne toke­ny i block­cha­in, pozwa­la­ją­cą na zarzą­dza­nie zło­żo­ny­mi sys­te­ma­mi reputacji.

Golem Fac­to­ry –  star­tup kreu­ją­cy nową erę eko­no­mii współ­dzie­le­nia, któ­ra umoż­li­wia kup­no i sprze­daż wol­nej mocy obli­cze­nio­wej domo­wych komputerów.

Mode­ra­to­rem spo­tka­nia będzie Łukasz Jonak, Koor­dy­na­tor pro­gra­mu Data Scien­ce DELab UW.

Zapra­sza­my 29 mar­ca do Biblio­te­ki Uni­wer­sy­tec­kiej w War­sza­wie, sala 256, II. pię­tro. REJESTRACJA

Sprawdź, jak doje­chać! KLIKNIJ

Scroll to Top