Digital health care: challenges, opportunities and lessons learnt – 3 grudnia 2021

Ser­decz­nie zapra­sza­my do udzia­łu w spo­tka­niu „Digi­tal health care: chal­len­ges, oppor­tu­ni­ties and les­sons learnt”, któ­re odbę­dzie się 3 grud­nia br. na Wydzia­le Nauk Eko­no­micz­nych Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go i jest orga­ni­zo­wa­ne przez Euro­pe­an Health Poli­cy Gro­up, Wydział Nauk Eko­no­micz­nych Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go oraz Digi­tal Eco­no­my Lab. Spo­tka­nie odbę­dzie się w for­mu­le zdalnej.

Tema­tem prze­wod­nim spo­tka­nia jest roz­wój cyfro­wy w opie­ce zdro­wot­nej. Wszyst­kich bada­czy zain­te­re­so­wa­nych sys­te­ma­mi opie­ki zdro­wot­nej do zapo­zna­nia się z załą­czo­nym call for abstracts.

Euro­pe­an Health Poli­cy Gro­up od 20 lat orga­ni­zu­je warsz­ta­ty, na któ­rych gro­ma­dzą się naukow­cy z róż­nych dys­cy­plin, od medy­cy­ny, przez eko­no­mię po socjo­lo­gię i psy­cho­lo­gię, zaj­mu­ją­cy się poli­ty­ką zdro­wot­ną, efek­tyw­no­ścią zdro­wia publicz­ne­go i jego orga­ni­za­cją w kra­jach Euro­py. Celem spo­tkań jest wymia­na wie­dzy i doświad­czeń tak, aby wspie­rać roz­wój poli­ty­ki zdro­wot­nej i pod­no­sić jakość ochro­ny zdro­wia Euro­pej­czy­ków a tak­że wzmoc­nie­nie sie­ci nauko­wej bada­czy, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem w ostat­nich latach naukow­ców z Euro­py Środ­ko­wej i Wschodniej.

Scroll to Top