Firma SOLHOTAIR sp. z o.o. otrzymała nagrodę „Zielony Orzeł” od kapituły czasopisma Rzeczpospolita w kategorii nowoczesne technologie dla ekologii.

Fir­ma SOLHOTAIR sp. z o.o., klient biu­ra Enter­pri­se Euro­pe Network – Digi­tal Eco­no­my Lab Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski otrzy­ma­ła nagro­dę „Zie­lo­ny Orzeł” od kapi­tu­ły cza­so­pi­sma Rzecz­po­spo­li­ta w kate­go­rii nowo­cze­sne tech­no­lo­gie dla ekologii.

Poni­żej przed­sta­wia­my pro­fil fir­my oraz ofe­ro­wa­ną technologię. 

SOLHOTAIR jest inno­wa­cyj­ną fir­mą z bran­ży ener­ge­ty­ki odna­wial­nej, któ­ra opra­co­wa­ła i wdro­ży­ła powietrz­ne, grzew­cze kolek­to­ry solar­ne o naj­wyż­szej, w porów­na­niu z kon­ku­ren­cją świa­to­wą spraw­no­ści. Tech­no­lo­gia SOLHOTAIR, umoż­li­wia efek­tyw­ne wytwa­rza­nie cie­pła na dro­dze kon­wer­sji ener­gii sło­necz­nej na ener­gię ciepl­ną w kolek­to­rach sło­necz­nych. Jak dzia­ła powietrz­ny kolek­tor grzew­czy SOLHOTAIR? Wcho­dzą­ce do kolek­to­ra zim­ne powie­trze (zassa­ne mecha­nicz­nie) kie­ro­wa­ne jest do kana­łów powietrz­nych. Gór­na powierzch­nia kana­łów powietrz­nych powle­czo­na jest war­stwą selek­tyw­ną absor­bu­ją­cą pro­mie­nio­wa­nie sło­necz­ne. Na całej dro­dze kana­łów powietrz­nych nastę­pu­je przy­rost tem­pe­ra­tu­ry powie­trza. Powie­trze opusz­cza­jąc urzą­dze­nie ma tem­pe­ra­tu­rę wyż­szą od tem­pe­ra­tu­ry powie­trza wcho­dzą­ce­go nawet do 43°C w dni sło­necz­ne. Jeden kolek­tor o powierzch­ni 1,3m² powierzch­ni czyn­nej może wytwo­rzyć w cią­gu roku ok. 2000 kWh cie­pła użyt­ko­we­go. Tech­no­lo­gia SOLHOAIR zosta­ła prze­te­sto­wa­na przez Fraun­ho­fer Insti­tut fur Sola­re Ener­gie­sys­te­me ISE we Fre­ibur­gu, któ­ry potwier­dził spek­ta­ku­lar­ny wynik – spraw­ność 83%. Jest to obec­nie naj­lep­szy wynik na świe­cie. Tech­no­lo­gia SOLHOTAIR jest chro­nio­na paten­tem pol­skim i euro­pej­skim. Gdzie moż­na zasto­so­wać kolek­to­ry solar­ne grzew­cze? Kolek­to­ry solar­ne SOLHOAIR to tanie, zero­emi­syj­ne, efek­tyw­ne ener­ge­tycz­ne źró­dło cie­pła, któ­re moż­na zasto­so­wać prak­tycz­nie do ogrze­wa­nia wszel­kich pomiesz­czeń użyt­ko­wych jak rów­nież wyko­rzy­stać w pro­ce­sach tech­no­lo­gicz­nych np. susze­nie bio­ma­sy. Sto­so­wa­nie kolek­to­rów solar­nych SOLHOTAIR to oszczęd­ność w wydat­kach na ener­gię ciepl­ną mię­dzy 30 a 40% rocz­nie, co w przy­pad­ku na przy­kład obiek­tów prze­my­sło­wych prze­kła­da się na obni­że­nie kosz­tów funk­cjo­no­wa­nia przed­się­biorstw i real­ne oszczęd­no­ści. Przy­kład: Kolek­to­ry SOLHOAT o powierzch­ni 15 m² mogą wytwo­rzyć w cią­gu roku cie­pło koniecz­ne do ogrza­nia 120 m² pomiesz­cze­nia co zastę­pu­je oko­ło 2000 m³ gazu lub ponad 3 tony węgla kamien­ne­go i ogra­ni­cza niską emi­sję o ponad 6500 kg CO² rocz­nie. Zasto­so­wa­nie w rol­nic­twie – suszar­nie solar­ne Kolek­to­ry solar­ne SOLHOTAIR znaj­du­ją dosko­na­łe zasto­so­wa­nie w suszar­nic­twie. Suszar­nia solar­na SOLHOTAIR może dosu­szać odpad drzew­ny lub zie­lo­ny oraz róż­ne rodza­je bio­ma­sy w miej­scu skła­do­wa­nia surow­ca np. na tere­nie gmi­ny w przy­pad­ku odpa­dów zie­lo­nych lub przez plan­ta­to­ra, w miej­scu i bez­po­śred­nio po zbio­rze bio­ma­sy. W sezo­nie marzec – paź­dzier­nik pod­sta­wo­wy moduł
suszar­ni SOLHOATIR może być w sta­nie dosu­szyć ok. 400 mp surow­ca z wil­got­no­ści ok. 50% do zakła­da­nej 20%. Suszar­nie solar­ne budo­wa­ne są w kon­cep­cji modu­ło­wej i mogą być łatwo dopa­so­wa­ne do potrzeb rol­ni­ków i plantatorów.

Scroll to Top