#91 How do you choose your university course?

The rapid tech­no­lo­gi­cal deve­lop­ment that we have expe­rien­ced in the last deca­de has chan­ged a lot in the labo­ur mar­ket. The young gene­ra­tion, befo­re making deci­sions abo­ut the­ir futu­re care­er paths, is faced with the chal­len­ge of accu­ra­te­ly ana­ly­sing the demand for selec­ted com­pe­ten­cies. The ELA sys­tem comes to the­ir aid, ana­ly­sing the per­for­man­ce of stu­dents in selec­ted fields of stu­dy, thus hel­ping young people to veri­fy and ratio­na­li­se the­ir convic­tions and plans for the­ir futu­re careers.

Abo­ut pro­fes­sio­nal com­pe­ten­ces, expec­ted ear­nings and the nation­wi­de sys­tem for moni­to­ring the Eco­no­mic Fate of Uni­ver­si­ty Gra­du­ates (ELA), which ana­ly­ses and helps stu­dents cho­ose the­ir care­er paths. With Prof. Miko­łaj Jasiń­ski from the Depart­ment of Socio­lo­gy, Uni­ver­si­ty of War­saw, answe­ring questions from Dr. Justy­na Pokoj­ska abo­ut:
- fields of stu­dy that allow you to work in the best paid pro­fes­sions,
- methods of col­lec­ting data for ana­ly­sis,
- indi­ca­tors used in the rese­arch,
- bene­fi­cia­ries of the ana­ly­sis using the ELA sys­tem,
- prin­ci­ples of ope­ra­tion of the model cre­ated by the rese­arch team,
- most sur­pri­sing conc­lu­sions from the ana­ly­sis,
- chan­ges on the labo­ur mar­ket, which may be noti­ced when ana­ly­sing data from the ELA sys­tem,
- com­pe­ten­ces most valu­ed on the labo­ur market.

Share

Nauki leśne – to był nasz pierw­szy szok, kie­dy oka­za­ło się, że na topie są absol­wen­ci jed­nej ze szkół wyż­szych, któ­ra funk­cjo­nu­je w Tucho­li. Jest to szko­ła wyż­sza, któ­ra przy­go­to­wu­je przy­szłych leśni­ków. Klucz do tej zagad­ki jest to, że znacz­na ich cześć praw­do­po­dob­nie pra­cu­je w lasach pań­stwo­wych. Są to oso­by, któ­re mogą liczyć na względ­nie dobrą, sta­bil­ną i roz­wo­jo­wą pracę.

― Prof. Miko­łaj Jasiń­ski, Facul­ty of Socio­lo­gy, Uni­ver­si­ty of Warsaw

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

Z dr Justyną Pokojską (DELab UW, WS UW) o tworzeniu naukowych podcastów.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (ŚLJC UW) i dr. inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o zastosowaniu metody Monte Carlo.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW) o metodzie Monte Carlo.
Z Patrykiem Grzybowskim (MSD UW, Wydział Fizyki UW) o zasadach działania teledetekcji.
Z Łukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o stabilności wirtualnych walut.
Scroll to Top