INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI
UCZELNIA BADAWCZA (IDUB)

„Ini­cja­ty­wa Dosko­na­ło­ści – Uczel­nia Badaw­cza” to pro­gram MNiSW, któ­ry daje Uni­wer­sy­te­to­wi War­szaw­skie­mu moż­li­wość pod­nie­sie­nia pozio­mu jako­ści dzia­łal­no­ści nauko­wej i kształ­ce­nia, a w kon­se­kwen­cji – pod­nie­sie­nia mię­dzy­na­ro­do­we­go zna­cze­nia dzia­łal­no­ści uczel­ni.

Cele pro­gra­mu to zwięk­sze­nie wpły­wu dzia­łal­no­ści nauko­wej uczel­ni na roz­wój świa­to­wej nauki, zwłasz­cza w prio­ry­te­to­wych obsza­rach badaw­czych o dużym poten­cja­le roz­wo­ju oraz wzmoc­nie­nie współ­pra­cy badaw­czej z insty­tu­cja­mi nauko­wy­mi o wyso­kiej reno­mie w ska­li międzynarodowej.

 

POB V: W poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla globalnych wyzwań

Dzia­ła­nia, któ­re koor­dy­nu­je­my jako DELab UW, nale­żą do Prio­ry­te­to­we­go Obsza­ru Badaw­cze­go V: W poszu­ki­wa­niu regio­nal­nych roz­wią­zań dla glo­bal­nych wyzwań.

POB V two­rzy plat­for­mę współ­pra­cy dla bada­czy repre­zen­tu­ją­cych róż­ne dys­cy­pli­ny nauk spo­łecz­nych, umoż­li­wia­jąc reali­zo­wa­nie inno­wa­cyj­nych przed­się­wzięć badaw­czych doty­czą­cych naj­waż­niej­szych wyzwań współczesności.

Rosną­ce nie­rów­no­ści eko­no­micz­ne i spo­łecz­ne, coraz więk­sza ska­la, selek­tyw­ność i zróż­ni­co­wa­nie mobil­no­ści, trans­for­ma­cja cyfro­wa oraz wszech­obec­ne ryzy­ko sys­te­mo­we to zja­wi­ska glo­bal­ne, jed­nak zako­twi­czo­ne w lokal­nych i regio­nal­nych pro­ce­sach i struk­tu­rach. To wła­śnie na pozio­mie lokal­nym i regio­nal­nym, sku­pia­jąc się na Pol­sce i Euro­pie Środ­ko­wo-Wschod­niej, przy jed­no­cze­snym zacho­wa­niu sze­ro­kie­go euro­pej­skie­go i świa­to­we­go kon­tek­stu, poszu­ki­wać będzie­my odpo­wie­dzi na pyta­nia doty­czą­ce spe­cy­fi­ki zja­wisk, ich uwa­run­ko­wań, dyna­mi­ki oraz konsekwencji.

Nasze podej­ście cha­rak­te­ry­zu­je inter­dy­scy­pli­nar­ność i otwar­tość na nowe roz­wią­za­nia teo­re­tycz­ne i empi­rycz­ne. Czer­pie­my z poten­cja­łu wybit­nych bada­czy i zapa­łu mło­dych pra­cow­ni­ków. Korzy­sta­my też z dorob­ku i powią­zań wypra­co­wa­nych przez inter­dy­scy­pli­nar­ne jed­nost­ki i zespo­ły funk­cjo­nu­ją­ce na UW: EUROREG, Insty­tu­tu Stu­diów Spo­łecz­nych im. Rober­ta Zajon­ca, Labo­ra­to­rium Badań Medio­znaw­czych, DELab UW oraz Ośrod­ka Badań nad Migracjami.

Pod­sta­wo­wym celem dzia­łań pro­wa­dzo­nych w ramach POB V jest inte­gra­cja śro­do­wi­ska bada­czy spo­łecz­nych na UW oraz roz­wój jego poten­cja­łu na polu nauki kra­jo­wej i świa­to­wej. Sta­wia­my na ści­słe powią­za­nie dzia­łań nauko­wych z pro­ce­sem dydak­tycz­ny­mi, rów­nież poprzez two­rze­nie nowych i wzmac­nia­nie ist­nie­ją­cych kie­run­ków stu­diów w obsza­rze m.in. stu­diów miej­skich (urban stu­dies), nauko­me­trii (scien­ce stu­dies) czy socjo­lo­gii cyfrowej.

Działanie II.3.6.
Budowa Impactful Digital Alliance, którego jesteśmy koordynatorem

Cele 

Bada­nia nad trans­for­ma­cją cyfro­wą wyma­ga­ją sto­so­wa­nia inno­wa­cyj­nych, inter­dy­scy­pli­nar­nych podejść teo­re­tycz­nych, meto­do­lo­gicz­nych i empi­rycz­nych. Dobrze ziden­ty­fi­ko­wa­nym ogra­ni­cze­niem roz­wo­ju badań nad trans­for­ma­cją cyfro­wą jest brak dostę­pu do danych z sek­to­ra pry­wat­ne­go i publicznego.

Celem dzia­ła­nia jest stwo­rze­nie IDA (Impact­ful Digi­tal Allian­ce)
– inno­wa­cyj­ne­go inku­ba­to­ra inter­dy­scy­pli­nar­nych dzia­łań badaw­czych w
obsza­rze trans­for­ma­cji cyfro­wej podej­mo­wa­nych na UW. IDA będzie ska­lo­wać wypra­co­wa­ny przez nas model orga­ni­za­cyj­ne­go i meto­do­lo­gicz­ne­go wspar­cia dla bada­czy z róż­nych dys­cy­plin. Dotych­cza­so­we suk­ce­sy DELab w eks­pe­ry­men­to­wa­niu z inno­wa­cyj­ny­mi meto­da­mi badaw­czy­mi i łącze­niu ich z meto­da­mi lepiej ugrun­to­wa­ny­mi w naukach spo­łecz­nych dowo­dzą, jak duże zna­cze­nie dla inku­bo­wa­nia dosko­na­ło­ści nauko­wej ma inter­dy­scy­pli­nar­ne śro­do­wi­sko badaw­cze, nasta­wio­ne na wymia­nę wie­dzy i współ­pra­cę z oto­cze­niem oraz usie­cio­wio­ną współ­pra­cę międzynarodową.

Zadania 

IDA będzie funk­cjo­no­wać jako plat­for­ma współ­pra­cy inte­gru­ją­ca naukow­ców z UW zaj­mu­ją­cych się trans­for­ma­cją cyfro­wą. Bada­nia będą pro­wa­dzo­ne w śro­do­wi­sku, któ­re samo sta­nie się przy­kła­dem dzia­ła­ją­cej prak­ty­ki z zakre­su trans­for­ma­cji cyfro­wej uczel­ni i spo­so­bu upra­wia­nia nauki. Pomo­że to też w roz­wo­ju kom­pe­ten­cji pra­cy z dany­mi (data lite­ra­cy) oraz kom­pe­ten­cji projektowych

Nowy model współ­pra­cy pomię­dzy naukow­ca­mi będzie opar­ty o:

będziemy wspierać naukowców
w interdyscyplinarności I naukowej synergii

Naszą rolą będzie dostar­cze­nie wspar­cia meto­do­lo­gicz­ne­go i orga­ni­za­cyj­ne­go każ­de­mu bada­czo­wi z UW, któ­ry zaj­mu­je się bada­nia­mi nad cyfro­wo­ścią, w szcze­gól­no­ści zaś kwe­stia­mi trans­for­ma­cji cyfro­wej, i z wyko­rzy­sta­niem cyfro­wej meto­do­lo­gii. Zapro­sze­nie do współ­pra­cy będzie słu­ży­ło rów­nież naby­wa­niu nowych kom­pe­ten­cji nie­hie­rar­chicz­nej i ela­stycz­nej pra­cy pro­jek­to­wej, a w szer­szym kon­tek­ście – zaszcze­pia­niu inno­wa­cji meto­do­lo­gicz­nych i orga­ni­za­cyj­nych na Uniwersytecie.

Podcast „Efekt Sieci”

Pro­wa­dzo­ny przez dr Justy­nę Pokoj­ską. „Efekt Sie­ci” to nie tyl­ko pasjo­nu­ją­ce roz­mo­wy z eks­per­ta­mi w dzie­dzi­nie rewo­lu­cji cyfro­wej. Pod­cast daje nam moż­li­wość stwo­rze­nia sie­ci eks­per­tów bada­ją­cych zmia­nę tech­no­lo­gicz­ną i jej skut­ki oraz wpływ rewo­lu­cji cyfro­wej na spo­łe­czeń­stwo, gospo­dar­kę i sys­tem państwowy.

Audy­cja pozwa­la nam mapo­wać śro­do­wi­sko eks­per­tów: naukow­ców i bada­czy z eko­sys­te­mu Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go oraz jego oto­cze­nia, zorien­to­wa­nych na tema­ty zwią­za­ne z nowy­mi tech­no­lo­gia­mi cyfro­wy­mi i społeczeństwem/gospodarką 4.0.

Ilustracja poglądowa nagrywania podcastu

Seminaria DELab UW

Cyfry­za­cja pod lupą nauki to cykl spo­tkań pol­sko­ję­zycz­nych, pod­czas któ­rych będzie­my przy­glą­dać się zagad­nie­niom zwią­za­nym z trans­for­ma­cją cyfro­wą, nowy­mi tech­no­lo­gia­mi, inno­wa­cyj­no­ścią oraz cyfro­wy­mi meto­da­mi badawczymi.

Digi­tal Euro­pe Eco­no­mic Semi­nars jest cyklem spo­tkań anglo­ję­zycz­nych, w trak­cie któ­rych pre­zen­to­wa­ne są bada­nia z obsza­ru cyfry­za­cji, pro­wa­dzo­ne przez czo­ło­wych bada­czy i badacz­ki z kra­jów Unii Europejskiej.

Working papers

Digi­tal Rese­arch Stu­dies to opra­co­wa­nia pre­zen­tu­ją­ce efek­ty inter­dy­scy­pli­nar­nych badań w obsza­rze trans­for­ma­cji cyfro­wej, pro­wa­dzo­nych przez śro­do­wi­sko badaw­cze sku­pio­ne wokół DELab. Pra­ce te mają cha­rak­ter arty­ku­łów robo­czych (wor­king papers) – są to więc naj­bar­dziej aktu­al­ne wyni­ki badań i pro­jek­tów nauko­wych, przy­go­to­wa­ne przez pra­cow­ni­ków nauko­wych, dok­to­ran­tów i stu­den­tów ostat­nich lat stu­diów UW. 

Pre­zen­tu­jąc je, chce­my pobu­dzać dys­ku­sję nad wyzwa­nia­mi wyni­ka­ją­cy­mi z trans­for­ma­cji cyfro­wej oraz wspie­rać two­rze­nie sie­ci komu­ni­ka­cji mię­dzy mło­dy­mi i bar­dziej doświad­czo­ny­mi naukow­ca­mi oraz zespo­ła­mi podej­mu­ją­cy­mi wyzwa­nia badaw­cze w obsza­rze trans­for­ma­cji cyfro­wej w ramach i poza UW.

Jednostki zaangażowane w realizację działania

Scroll to Top