Konferencja „Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomicznej” – 14.09.2020

14 wrze­śnia, wraz z Wydzia­łem Nauk Eko­no­micz­nych UW, współ­or­ga­ni­zo­wa­li­śmy kon­fe­ren­cję „Inno­wa­cyj­na gospo­dar­ka. Rola poli­ty­ki eko­no­micz­nej”. Tema­ty­ka wyda­rze­nia kon­cen­tro­wa­ła się w szcze­gól­no­ści na zagad­nie­niach doty­czą­cych poli­ty­ki inno­wa­cyj­nej oraz cało­ścio­we­go wpły­wu róż­nych obsza­rów, metod i narzę­dzi poli­ty­ki gospo­dar­czej na inno­wa­cyj­ność gospo­dar­ki na pozio­mie mikro, mezo i makroekonomicznym.

Zapro­sze­ni goście – zna­mie­ni­ci przed­sta­wi­cie­le sek­to­ra publicz­ne­go – roz­ma­wia­li o wyzwa­niach i szan­sach sto­ją­cych przed pol­ską poli­ty­ką inno­wa­cyj­ną, poszu­ku­jąc odpo­wie­dzi na pyta­nia o:
- klu­czo­we deter­mi­nan­ty inno­wa­cyj­no­ści pol­skiej gospo­dar­ki,
- mode­lo­wą poli­ty­kę inno­wa­cyj­ną w Pol­sce,
- spo­sób two­rze­nia warun­ków do roz­wo­ju inno­wa­cyj­nej przed­się­bior­czo­ści,
- spo­so­by ani­mo­wa­nia współ­pra­cy admi­ni­stra­cji publicz­nej, sek­to­ra nauki i przed­się­biorstw na rzecz roz­wo­ju inno­wa­cyj­no­ści,
- meto­dy wspie­ra­nia doj­rze­wa­nia eko­sys­te­mu inno­wa­cyj­no­ści w Pol­sce,
- stra­te­gie uspraw­nia­nia two­rze­nia i trans­fe­ru tech­no­lo­gii do gospodarki. 

Prolog

Pro­wa­dzo­ną przez prof. dr hab. Kata­rzy­nę Śle­dziew­ską i dr. Jaro­sła­wa Gór­skie­go (WNE UW) kon­fe­ren­cję otwo­rzy­ła Dzie­kan Wydzia­łu Nauk Eko­no­micz­nych UW, prof. dr hab. Gabrie­la Grotkowska.

Pod­czas wystą­pie­nia otwie­ra­ją­ce­go pt. Rola uczel­ni w two­rze­niu i trans­fe­rze inno­wa­cji Jego Magni­fi­cen­cja Rek­tor UW prof. dr hab. Aloj­zy Nowak mówił o szcze­gól­nym zna­cze­niu pro­ce­sów toczą­cych się w śro­do­wi­sku aka­de­mic­kim na pol­skie poli­ty­ki inno­wa­cyj­ne, zwłasz­cza wadze finan­so­wa­nia przez uczel­nie dostę­pu bada­czy do baz danych. W swo­im wystą­pie­niu JM spo­mniał rów­nież o klu­czo­wej roli współ­pra­cy nauki z biz­ne­sem – wia­ry­god­no­ści, zaufa­niu i wspar­ciu dla badań pod­sta­wo­wych i aplikacyjnych.

Prof. dr hab. Marzen­na Were­sa, Dyrek­tor Insty­tu­tu Gospo­dar­ki Świa­to­wej w SGH War­saw Scho­ol of Eco­no­mics wygło­si­ła spe­cjal­ny wykład pt. Wyzwa­nia pol­skiej poli­ty­ki inno­wa­cyj­nej, w któ­rym wni­kli­wie przyj­rza­ła się pod­no­szo­ne­mu w trak­cie kon­fe­ren­cji zagad­nie­niu, wska­zu­jąc na naj­now­sze tren­dy świa­to­we i powo­dy, dla któ­rych Pol­ska potrze­bu­je poli­ty­ki inno­wa­cyj­nej, a tak­że wyzwa­nia i dyle­ma­ty pol­skiej poli­ty­ki inno­wa­cyj­nej m.in. w szcze­gól­nych warun­kach kry­zy­sów oraz (de)globalizacji.

Scena 1

Jakie są deter­mi­nan­ty inno­wa­cyj­no­ści gospo­dar­ki? Zasta­na­wia­li się nad tym uczest­ni­cy pane­lu wystą­pień w pierw­szej sesji naszej konferencji.

W ramach wystą­pie­nia Inwe­sty­cje zagra­nicz­ne i glo­bal­ne łań­cu­chy war­to­ści (GVC) wewnątrz firm wie­lo­na­ro­do­wych jako deter­mi­nan­ty inno­wa­cji. Bada­nie na pozio­mie firm w kra­jach euro­pej­skich, prof. dr hab. Jan Jakub Micha­łek (WNE UW) zapre­zen­to­wał wnio­ski z pro­jek­tu zespo­łu badaw­cze­go (w skła­dzie: prof. dr hab. Andrzej Cie­slik, prof. dr hab. Jan Jakub Micha­łek, dr Krzysz­tof Szczy­giel­ski, dr Jacek Lew­ko­wicz i dr hab. Jerzy Myciel­ski), przy­glą­da­jąc się wpły­wo­wi GVC na inno­wa­cyj­ność kra­jów.

Nad pyta­niem Co powin­ni­śmy zro­bić aby sku­tecz­nie trans­fe­ro­wać tech­no­lo­gię do gospo­dar­ki? zasta­na­wiał się Bar­tosz Soko­liń­ski, Dyrek­tor Biu­ra Roz­wo­ju i Inno­wa­cji Agen­cja Roz­wo­ju Prze­my­słu S.A., wska­zu­jąc na waż­ność współ­pra­cy nauki z biz­ne­sem oraz osiem głów­nych grze­chów, odpo­wie­dzial­nych za nie­do­sta­tecz­ny poziom pol­skiej inno­wa­cyj­no­ści.

Paweł Kaspro­wicz z Pro­jek­tu Next Step Poland w wystą­pie­niu Eko­sys­tem inno­wa­cji w budo­wie. Doświad­cze­nia sek­to­ra publicz­ne­go opo­wie­dział o dobrych prak­ty­kach w śro­do­wi­sku inno­wa­cji w Pol­sce oraz pra­cach orga­ni­za­cji nad guide­bo­okiem dobrych prak­tyk, na pod­sta­wie m.in. roz­wią­zań wypra­co­wa­nych w innych krajach.

Scena 2

Dru­ga sesja refe­ra­tów doty­czy­ła zmian, jakie nastą­pi­ły w poli­ty­kach inno­wa­cyj­nych na sku­tek pan­de­mii.

Prof. dr hab. Krzysz­tof Opol­ski (WNE UW) wygło­sił refe­rat pt. Inno­wa­cyj­ność jako feno­men eko­no­micz­ny i spo­łecz­ny, przy­glą­da­jąc się oma­wia­ne­mu zagad­nie­niu z per­spek­ty­wy badań aka­de­mic­kich i boga­te­go doświad­cze­nia prak­tycz­ne­go w obsza­rze zarzą­dza­nia i doradz­twa. W swo­im wystą­pie­niu pod­niósł zna­cze­nie dyfu­zji inno­wa­cji oraz pro­ces osią­ga­nia suk­ce­su wpro­wa­dza­nia inno­wa­cji.

Szy­mon Ciu­pa, dorad­ca sek­to­ro­wy w Związ­ku Miast Pol­skich w wystą­pie­niu Przy­spie­szo­na trans­for­ma­cja cyfro­wa, czy­li smart city w dobie pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa opo­wie­dział o zmia­nie podej­ścia do cyfry­za­cji i roz­wią­za­niach dla miast w dobie COVID-19, a tak­że klu­czo­wych obsza­rach potrzeb i wyzwań w mia­stach w cza­sie lock­dow­nu.

Prof. Kata­rzy­na Śle­dziew­ska w refe­ra­cie Kom­pe­ten­cje przy­szło­ści. Cze­go nas uczy czas pan­de­mii? prze­ana­li­zo­wa­ła sytu­ację pol­skich firm w zakre­sie goto­wo­ści do zmie­rze­nia się z insty­tu­cjo­nal­ny­mi skut­ka­mi pan­de­mii oraz przy­po­mnia­ła wnio­ski z bada­nia na zle­ce­nie Pol­skie­go Fun­du­szu Roz­wo­ju i Google Kom­pe­ten­cje Przy­szło­ści.

Na czym opie­ra się meto­da movie edu­ca­tion w ana­li­zo­wa­nym przez nas zja­wi­sku? Opo­wie­dział o tym dr Maciej Pie­trzy­kow­ski (Uni­wer­sy­tet Eko­no­micz­ny w Pozna­niu) w wystą­pie­niu Movie edu­ca­tion jako inno­wa­cyj­na meto­da pod­no­sze­nia kom­pe­ten­cji w zakre­sie sprze­da­ży i przed­się­bior­czo­ści, powo­łu­jąc się na wła­sne doświad­cze­nie dydak­tycz­ne w naucza­niu przed­się­bior­czo­ści oraz wnio­ski z kry­zy­su tra­dy­cyj­nej edu­ka­cji, szcze­gól­nie w momen­cie pan­de­mii, któ­ra obna­ży­ła nie­do­sto­so­wa­nie tech­no­lo­gicz­ne ryn­ku edukacyjnego.

Scena 3

Do udzia­łu w pane­lu dys­ku­syj­nym kon­fe­ren­cji „Inno­wa­cyj­na gospo­dar­ka. Rola poli­ty­ki eko­no­micz­nej” zapro­si­li­śmy naj­waż­niej­szych eks­per­tów, kształ­tu­ją­cych w Pol­sce poli­ty­kę pro­in­no­wa­cyj­ną.

W inspi­ru­ją­cej deba­cie, pro­wa­dzo­nej przez prof. Kata­rzy­nę Śle­dziew­ską i dr. Jaro­sła­wa Gór­skie­go, udział wzię­li:
- Eli­za Krucz­kow­ska, Dyrek­tor Depar­ta­men­tu Roz­wo­ju Inno­wa­cji w Pol­skim Fun­du­szu Roz­wo­ju S.A.,
- prof. dr hab. Marzen­na Were­sa, Dyrek­tor Insty­tu­tu Gospo­dar­ki Świa­to­wej w SGH War­saw Scho­ol of Eco­no­mics oraz
- Bar­tosz Soko­liń­ski, Dyrek­tor Biu­ra Roz­wo­ju i Inno­wa­cji w Agen­cji Roz­wo­ju Prze­my­słu S.A.

Zapra­sza­my do pobra­nia ebo­oka zawie­ra­ją­ce­go stresz­cze­nia wystą­pień. POBIERZ.

Scroll to Top