Konferencja „Transformacja energetyczna i źródła jej finansowania” (22.06.2023)

Ośro­dek Enter­pri­se Euro­pe Network przy Toruń­skiej Agen­cji Roz­wo­ju Regio­nal­ne­go we współ­pra­cy z EKOPARK S.A. (współ­or­ga­ni­za­tor) zapra­sza na kon­fe­ren­cję: „Trans­for­ma­cja ener­ge­tycz­na i źró­dła jej finan­so­wa­nia”, któ­ra odbę­dzie się w sie­dzi­bie TARR S.A. (Toruń, ul. Wło­cław­ska 167, budy­nek A, sala kon­fe­ren­cyj­na) już 22 czerw­ca 2023 roku.

To wyda­rze­nie, któ­re wpi­su­je się w ogól­no­eu­ro­pej­ską ini­cja­ty­wę Komi­sji Euro­pej­skiej: Euro­pej­ski Tydzień Zrów­no­wa­żo­nej Ener­gii, któ­rej tego­rocz­na edy­cja będzie prze­bie­gać pod hasłem przy­spie­sze­nia przej­ścia przed­się­biorstw na czy­stą ener­gię w kie­run­ku niż­szych rachunków.

AGENDA WYDARZENIA:

Moduł TECHNOLOGIA

  • Nowa era usług loT w opar­ciu o Kam­pus 5G;
  • Nowo­cze­sne roz­wią­za­nia w Logi­sty­ce, Pro­duk­cji i Trans­por­cie z wyko­rzy­sta­niem Sie­ci Kam­pu­so­wej 5G;
  • Opty­ma­li­za­cja kosz­tów ener­gii z zasto­so­wa­niem naj­now­szej tech­no­lo­gii maga­zy­nów ener­gii w ukła­dach hybry­do­wych łączą­cych róż­no­rod­ną cha­rak­te­ry­sty­kę ener­ge­tycz­ną, wyko­rzy­sta­nie w/w sys­te­mów do bilan­so­wa­nia i niwe­lo­wa­nia róż­nic w cenach ener­gii w zapo­trze­bo­wa­niu dobowym
  • Budo­wa sys­te­mów off-grid (wysp ener­ge­tycz­nych) – z wyko­rzy­sta­niem maga­zy­nów energii

Moduł FINANSOWANIE

  • Finan­so­wa­nie trans­for­ma­cji ener­ge­tycz­nej MŚP z Fun­du­szy Euro­pej­skich dla Kujaw i Pomo­rza na lata 2021–2027 –  instru­men­ty finansowe
  • Fun­du­sze Euro­pej­skie dla Nowo­cze­snej Gospodarki/ Fun­du­sze Euro­pej­skie na Infra­struk­tu­rę, Kli­mat i Środowisko

Pod­czas spo­tka­nia prze­wi­dzia­no DYSKUSJĘ z udzia­łem przed­sta­wi­cie­li obu modu­łów: „Trans­for­ma­cja ener­ge­tycz­na MŚP – wybór czy konieczność?”

Pre­lek­cjom i dys­ku­sjom towa­rzy­szyć będzie WYSTAWA part­ne­rów mery­to­rycz­nych konferencji.

SZCZEGÓŁY DOT. WYDARZENIA

Kon­fe­ren­cja skie­ro­wa­na jest przede wszyst­kim do przed­się­bior­ców sek­to­ra MŚP.

Ter­min i czas: 22 czerw­ca 2023 r., godz. 9.30 – 16.00.

Udział w spo­tka­niu jest BEZPŁATNY.

Aby wziąć udział w spo­tka­niu nale­ży wypeł­nić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY;

PROGRAM WYDARZENIA

Kon­takt: Biu­ro Enter­pri­se Euro­pe Network przy Toruń­skiej Agen­cji Roz­wo­ju Regio­nal­ne­go S.A., tel. 56 699 54 80; e‑mail: een@tarr.org.pl

Scroll to Top