30 września, 14.30, BUW sala 256Melissa Hathaway ”Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

https://www.delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2016/08/horiz3.png

DELab UW ser­decz­nie zapra­sza na kolej­ne spo­tka­nie z cyklu DELab Talks. Tym razem naszym gościem będzie Pani Melis­sa Hatha­way, Senior Advi­sor for Cyber Secu­ri­ty Pro­ject at Ken­ne­dy School’s Bel­fer Cen­ter for Scien­ce and Inter­na­tio­nal Affa­irs. Spo­tka­nie odbę­dzie się w pią­tek 30 wrze­śnia w sali 256 w BUW i pro­wa­dzo­ne będzie w języ­ku angielskim.

https://www.delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2016/09/melissa-e1474623418189.pngPani Melis­sa Hatha­way ma sze­ro­kie i wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w obsza­rze cyber secu­ri­ty (zarów­no teo­re­tycz­ne jak i prak­tycz­ne). Obec­nie uczest­ni­czy w Pro­ject Mine­rva, wspól­nej ini­cja­ty­wie Harvard Uni­ver­si­ty, Mas­sa­chu­setts Insti­tu­te of Tech­no­lo­gy i Depar­ta­men­tem Obro­ny USA. W ramach pro­jek­tu pro­wa­dzo­na jest oce­na zagro­żeń cyber­prze­strze­ni z per­spek­ty­wy obro­ny naro­do­wej i stra­te­gii cyber­bez­pie­czeń­stwa kraju.

Ser­decz­nie zapraszamy!Sprawdź, jak doje­chać: KLIKNIJ!

Scroll to Top