14–16 września 2016Innovation, Entrepreneurship and Digital Ecosystems

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

https://www.delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2016/09/DELAB-Conference_new.jpgW dniach 14–16 wrze­śnia 2016 w Biblio­te­ce Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go odby­ło się jed­no z naj­więk­szych i naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych wyda­rzeń pre­zen­tu­ją­cych wyko­rzy­sta­nie wie­dzy nauko­wej w inno­wa­cyj­nych pro­ce­sach biz­ne­so­wych: 9. dorocz­na mię­dzy­na­ro­do­wą kon­fe­ren­cja Euro­Med: Inno­va­tion, Entre­pre­neur­ship and Digi­tal Eco­sys­tems. Tego­rocz­na edy­cja po raz pierw­szy odby­ła się w regio­nie Euro­py Środ­ko­wej – w War­sza­wie – i sku­pi­ła oko­ło 200 wybit­nych przed­sta­wi­cie­li nauki i biz­ne­su z 32 krajów.

Kon­fe­ren­cja była naj­waż­niej­szym wyda­rze­niem świa­ta nauki doty­czą­cym inno­wa­cyj­nej gospo­dar­ki, a zara­zem naj­więk­szym ze wszyst­kich orga­ni­zo­wa­nych dotych­czas w Pol­sce obję­tym patro­na­tem Mini­ster­stwa Roz­wo­ju, Mini­ster­stwa Cyfry­za­cji oraz Mini­ster­stwa Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go. Wyda­rze­nie było rów­nież nie­po­wta­rzal­ną oka­zją dla dzia­ła­ją­cych w Pol­sce firm do włą­cze­nia się w mię­dzy­na­ro­do­wą sieć współ­pra­cy ośrod­ków badaw­czych, uni­wer­sy­te­tów i mię­dzy­na­ro­do­wych przedsiębiorstw.

Pod­czas rów­no­le­głych sesji nauko­wych i warsz­ta­tów roz­pa­try­wa­nych było ponad 50 tema­tów, m.in. Gospo­dar­ka Cyfro­wa i Śro­do­wi­ska Biz­ne­so­we; Finan­se i Rachun­ko­wość; Przed­się­bior­czość i Inno­wa­cyj­ność; Zarzą­dza­nie i Biz­nes Mię­dzy­na­ro­do­wy; Mar­ke­ting; Orga­ni­za­cja i Zarzą­dza­nie Zaso­ba­mi Ludz­ki­mi; Zarzą­dza­nie Strategiczne.

https://www.delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2016/09/IMG_8030.jpgKonferencję roz­po­czę­to od uro­czy­ste­go Wiel­kie­go Otwar­cia, pro­wa­dzo­ne­go przez Prof. Kata­rzy­nę Śle­dziew­ską – Dyrek­tor Zarzą­dza­ją­ca DELab UW, pod­czas któ­re­go wystę­po­wa­li przed­sta­wi­cie­le spon­so­rów: Mario­la Beli­na-Praż­mow­ska z fir­my Pelion SA, Bar­tło­miej Żerek z Gru­py Ada­med oraz Seba­stian Gra­bow­ski z Oran­ge Pol­ska, a tak­że dr Marek Praw­da – repre­zen­tant Przed­sta­wi­ciel­stwa Komi­sji Euro­pej­skiej w Pol­sce. Swo­ją obec­no­ścią Wiel­kie Otwar­cie zaszczy­cił rów­nież Pro­rek­tor Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go ds. nauko­wych – dr hab. Maciej Dusz­czyk, a tak­że Can­da­ce John­son, pre­zy­dent EBAN (Euro­pe­an Busi­ness Angel Network). Insty­tut EMRBI repre­zen­to­wa­li Prof. Deme­tris Vron­tis, a tak­że Prof. Yaakov Weber.Zapraszamy do obej­rze­nia zdjęć z Cere­mo­nii Otwarcia!Konferencji towa­rzy­szy­ły wyda­rze­nia, któ­re mia­ły dodat­ko­wo wzmoc­nić inte­gra­cję świa­ta nauki ze świa­tem biznesu:

- wyjąt­ko­we warsz­ta­ty pro­wa­dzo­ne przez Can­dan­ce Jonh­son pt. „The mis­sing link” na temat nawią­zy­wa­nia współ­pra­cy pomię­dzy mło­dy­mi fir­ma­mi, biz­ne­sem, a przed­sta­wi­cie­la­mi świa­ta nauki CZYTAJ WIĘCEJ

- jedy­ny w swo­im rodza­ju Match-making Event orga­ni­zo­wa­ny przez Enter­pri­se Euro­pe Network, w cza­sie któ­re­go uczest­ni­cy mie­li oka­zję nawią­zać biz­ne­so­we kon­tak­ty CZYTAJ WIĘCEJ

- Ale­ja Pol­skich Inno­wa­cji, w ramach, któ­rej 23 naj­bar­dziej inno­wa­cyj­ne pol­skie start-upy pre­zen­to­wa­ły swo­je pro­duk­ty CZYTAJ WIĘCEJ

- deba­ta na temat inno­wa­cyj­no­ści pol­skich przed­się­biorstw, orga­ni­zo­wa­na przez DELab UW we współ­pra­cy z PRB CZYTAJ WIĘCEJ 

Kon­fe­ren­cję zwień­czy­ła uro­czy­sta kola­cja, Gala Din­ner, w cza­sie któ­rej zosta­ły wrę­czo­ne  nagród w ramach 6 kate­go­rii CZYTAJ WIĘCEJ https://www.delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2016/09/IMG_8088.jpgWięcej infor­ma­cji na temat kon­fe­ren­cji  na stro­nie: www.euromed2016.comPowrót do wyda­rzeń okołokonferencyjnych

Scroll to Top