Polskie stoisko narodowe na targach Middle East Energy w Dubaju, 7–9 marca 2022 r.

Pol­ska Agen­cja Roz­wo­ju Przed­się­bior­czo­ści zapra­sza pol­skie fir­my z bran­ży ener­ge­tycz­nej do sko­rzy­sta­nia z pol­skie­go sto­iska naro­do­we­go, któ­re zosta­nie zor­ga­ni­zo­wa­ne pod­czas mię­dzy­na­ro­do­wych tar­gów Mid­dle East Ener­gy, odby­wa­ją­cych się w dniach 7–9 mar­ca 2022 r. w Dubaju.

Mid­dle East Ener­gy to naj­więk­sze na Bli­skim Wscho­dzie tar­gi dla bran­ży ener­ge­tycz­nej, w tym OZE, od lat będą­ce miej­scem spo­tkań eks­per­tów, przed­się­bior­ców i przed­sta­wi­cie­li insty­tu­cji dzia­ła­ją­cych w tej bran­ży. Tego­rocz­na, 47. edy­cja poświę­co­na jest nastę­pu­ją­cym obszarom:

  • Inte­li­gent­ne roz­wią­za­nia (Smart solu­tions), w szcze­gól­no­ści w dzie­dzi­nie trans­for­ma­cji cyfro­wej (auto­ma­ty­za­cja, inter­net rze­czy, cyber bez­pie­czeń­stwo, ucze­nie maszy­no­we, big data).
  • Odna­wial­na i czy­sta ener­gia (ener­gia sło­necz­na, wia­tro­wa, wod­na, zie­lo­ny wodór, tech­no­lo­gie zwią­za­ne z maga­zy­no­wa­niem ener­gii i pro­duk­cją baterii).
  • Zasi­la­nie awa­ryj­ne i zapa­so­we (Cri­ti­cal and back-up power).
  • Trans­mi­sja i dystrybucja.
  • Kon­sump­cja i zarzą­dza­nie energią.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje doty­czą­ce wyda­rze­nia dostęp­ne są na stro­nie internetowej

Fir­mom zain­te­re­so­wa­nym sko­rzy­sta­niem ze sto­iska umożliwiamy:

  • pre­zen­ta­cję mate­ria­łów infor­ma­cyj­no-pro­mo­cyj­nych (ulot­ki, fol­de­ry, gadże­ty itp.),
  • wyświe­tla­nie mate­ria­łów audio-wizu­al­nych na dostęp­nych na sto­iskach nośni­kach mul­ti­me­dial­nych (fil­my pro­mo­cyj­ne, pre­zen­ta­cje, itp.),
  • odby­wa­nie spo­tkań z part­ne­ra­mi biz­ne­so­wy­mi w przy­go­to­wa­nej na sto­isku stre­fie b2b lub VIP room-ie.

Infor­mu­je­my, że wszyst­kie fir­my zain­te­re­so­wa­ne sko­rzy­sta­niem ze sto­iska i powyż­szych form pro­mo­cji, we wła­snym zakre­sie pokry­wa­ją kosz­ty dojaz­du i zakwa­te­ro­wa­nia pod­czas wyda­rze­nia, jak rów­nież bile­tów wej­ścio­wych na tar­gi Mid­dle East Energy.

Fir­my zain­te­re­so­wa­ne sko­rzy­sta­niem z pol­skie­go sto­iska pro­si­my o kon­takt do 31 stycz­nia 2022 r. z Aga­tą Karcz-Cho­le­wą: e‑mail agata_karcz@parp.gov.pl

Scroll to Top