Raport DELab UW: Kompetencje przyszłości

CO TO SĄ KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI?

CZY POLSKIE UCZELNIE ICH NAUCZAJĄ?

JAKI POWINIEN BYĆ UNIWERSYTET PRZYSZŁOŚCI?

POBIERZ RAPORT

W warun­kach trans­for­ma­cji cyfro­wej klu­czo­wym zaso­bem sta­je się wie­dza, a klu­czo­wą kom­pe­ten­cją ludzi i orga­ni­za­cji – spo­sób i szyb­kość jej pozy­ski­wa­nia i wyko­rzy­sty­wa­nia. Na ryn­ku pra­cy kształ­to­wa­nym przez pro­ce­sy auto­ma­ty­za­cji i plat­for­mi­za­cji odnaj­dą się tacy pra­cow­ni­cy, któ­rzy bazu­jąc na zaawan­so­wa­nych kom­pe­ten­cjach poznaw­czych, spo­łecz­nych i tech­nicz­nych (w tym cyfro­wych) będą potra­fi­li dosto­so­wy­wać pro­fil swo­ich umie­jęt­no­ści do szyb­ko zmie­nia­ją­cych się ocze­ki­wań pracodawców.

Jaką rolę w zdo­by­wa­niu kom­pe­ten­cji przy­szło­ści będą mia­ły uczel­nie wyż­sze? Co sami stu­den­ci mówią o stu­diach i jakie mają ocze­ki­wa­nia? O tym w rapor­cie DELab UW opra­co­wa­nym dla Pol­skie­go Fun­du­szu Roz­wo­ju i Google.

CO TO SĄ KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI? 

Kom­pe­ten­cje tech­nicz­ne – inży­nier­skie i cyfro­we – będą mia­ły duże zna­cze­nie, jed­nak klu­czo­we sta­ną się kom­pe­ten­cje, któ­re odróż­nia­ją pra­cę czło­wie­ka od pra­cy robo­tów czy sztucz­nej inte­li­gen­cji, np. umie­jęt­ność podej­mo­wa­nia decy­zji i wyda­wa­nia osą­dów, kre­owa­nie i empa­tia. Coraz czę­ściej zada­nia będą mia­ły cha­rak­ter hybry­do­wy, łączą­cy kom­pe­ten­cje ludzi i maszyn. Ludzie będą tre­no­wa­li maszy­ny (np. uczy­li sztucz­ną inte­li­gen­cję), a maszy­ny będą potę­go­wa­ły poten­cjał ludzi, zwięk­sza­jąc ich moż­li­wo­ści poznaw­cze, komu­ni­ka­cyj­ne i fizyczne.

KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI W PODZIALE NA TRZY GRUPY UMIEJĘTNOŚCI: POZNAWCZE, SPOŁECZNE I TECHNICZNE

https://www.delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2019/09/pfr2.png

ODSETEK STUDENTÓW, KTÓRZY UWAŻAJĄ, ŻE NA ICH STUDIACH JEST ZA MAŁO ZAJĘĆ

https://www.delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2019/09/pfr1.png

CZY POLSKIE UCZELNIE ICH NAUCZAJĄ?

Stu­dia posze­rza­ją hory­zon­ty, inspi­ru­ją i budu­ją kapi­tał spo­łecz­ny. Zde­cy­do­wa­na więk­szość prze­ba­da­nych przez nas stu­den­tów i absol­wen­tów (81%) zgo­dzi­ła się ze stwier­dze­niem, że stu­dia zapew­nia­ją roz­wój inte­lek­tu­al­ny. Wyni­ki bada­nia poka­zu­ją jed­nak, że uczest­ni­cy warsz­ta­tów podzie­la­ją poczu­cie, że pol­skie uczel­nie nie są naj­lep­szym miej­scem, by roz­wi­jać kom­pe­ten­cje przy­szło­ści.JAKI POWINIEN BYĆ UNIWERSYTET PRZYSZŁOŚCI?

Uni­wer­sy­tet przy­szło­ści aktyw­nie anga­żu­je się w dzia­ła­nia podej­mo­wa­ne w ramach szer­sze­go eko­sys­te­mu edu­ka­cyj­ne­go. Nowo­cze­sne roz­wią­za­nia idą w kie­run­ku zwięk­sze­nia ela­stycz­no­ści pro­gra­mów i zmia­ny form naucza­nia stu­den­tów: odcho­dze­nia od sztyw­ne­go podzia­łu na seme­stry i lata stu­diów, ucze­nia i sto­so­wa­nia teo­rii w prak­ty­ce oraz więk­sze­go naci­sku na anga­żo­wa­nie stu­den­tów w prak­tycz­ne pra­ce projektowe.

ODSETEK OSÓB, DLA KTÓRYCH JEST BARDZO WAŻNE, BY STUDIA UCZYŁY KOMPETENCJI Z ZAKRESU

https://www.delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2019/09/pfr3.png

Nigdy dotąd nie było lep­sze­go momen­tu dla pra­cow­ni­ków z wła­ści­wy­mi kom­pe­ten­cja­mi lub wykształ­ce­niem, takich, któ­rzy potra­fią uży­wać tech­no­lo­gii do kre­owa­nia war­to­ści. I nigdy też nie było gor­sze­go cza­su dla pra­cow­ni­ków mają­cych tyl­ko „zwy­czaj­ne” umie­jęt­no­ści i zdol­no­ści, ponie­waż kom­pu­te­ry, robo­ty i inne tech­no­lo­gie cyfro­we zysku­ją je w nad­zwy­czaj­nym tempie.

E. Bryn­jol­fs­son, A. McAfee

Autorki raportu

dr hab. Rena­ta Włoch

dr hab. Kata­rzy­na Śledziewska

Współpraca

Satia Roży­nek

Joan­na Mazur

Łukasz Nawa­ro

Partnerzy projektu

Scroll to Top