Agentki cyfrowej zmiany. Kompetencje cyfrowe kobiet w Polsce

Raport jest pró­bą odpo­wie­dzi na pyta­nie, w jakich sfe­rach aktyw­no­ści w sek­to­rze ICT prze­ja­wia­ją się naj­więk­sze dys­pro­por­cje w posia­da­nych kom­pe­ten­cjach cyfro­wych pomię­dzy kobie­ta­mi w Pol­sce i w innych kra­jach euro­pej­skich, a tak­że za pomo­cą jakich środ­ków moż­na dopro­wa­dzić do ich zni­we­lo­wa­nia. Okre­śle­nie stop­nia cyfro­we­go wyklu­cze­nia Polek oraz sfer ich rela­tyw­nie mniej­szej aktyw­no­ści tech­no­lo­gicz­nej umoż­li­wi opra­co­wa­nie i imple­men­ta­cję sku­tecz­ne­go pro­gra­mu zarad­cze­go. Na pod­sta­wie danych Euro­sta­tu moż­na wnio­sko­wać, że kobie­ty w Pol­sce posia­da­ją gene­ral­nie niż­szy poziom kom­pe­ten­cji cyfro­wych niż ich rówie­śnicz­ki z kra­jów tzw. „sta­rej” i „nowej” Unii, bio­rąc pod uwa­gę takie aktyw­no­ści, jak korzy­sta­nie z dys­ku sie­cio­we­go (tzw. „chmu­ry”), robie­nie zaku­pów on-line czy uży­wa­nie inter­ne­to­wych edy­to­rów tek­stu i zdjęć.

Scroll to Top