Analiza mechanizmu geoblokowania w kontekście różnicowania cen w unii europejskiej w transgranicznym handlu elektronicznym. Perspektywa Polski

W rapor­cie kon­cen­tru­je­my się na zja­wi­sku geo­blo­ko­wa­nia w han­dlu trans­gra­nicz­nym towa­ra­mi i wybra­ny­mi usłu­ga­mi z wyłą­cze­niem ser­wi­sów ofe­ru­ją­cych dostęp do mul­ti­me­dial­nych tre­ści cyfro­wych, zgod­nie z dzia­ła­nia­mi Komi­sji Euro­pej­skiej. Geo­blo­ko­wa­nie defi­niu­je­my jako prak­ty­kę odmo­wy sprze­da­ży lub innej for­my dys­kry­mi­na­cji nabyw­ców doko­nu­ją­cych zaku­pów w Inter­ne­cie ze wzglę­du na loka­li­za­cję. Ana­li­zu­jąc zna­cze­nie geo­blo­ko­wa­nia, szu­ka­my odpo­wie­dzi na pyta­nie jakie barie­ry utrud­nia­ją i ogra­ni­cza­ją wzrost ryn­ku trans­ak­cji online.Doświadczenia Unii Euro­pej­skiej w zno­sze­niu barier w tra­dy­cyj­nym han­dlu towa­ra­mi i usłu­ga­mi dowo­dzą, że uła­twia to współ­pra­cę, sty­mu­lu­je lep­sze wyko­rzy­sta­nie i alo­ka­cję zaso­bów, a w kon­se­kwen­cji prze­kła­da się na wzrost gospo­dar­czy wszyst­kich uczest­ni­ków wymia­ny. E‑commerce jest waż­nym kro­kiem w stro­nę dal­sze­go wzmac­nia­nia rela­cji han­dlo­wych w ramach Jed­no­li­te­go Ryn­ku Euro­pej­skie­go. Obec­nie Unia Euro­pej­ska nie wyko­rzy­stu­je jed­nak poten­cja­łu trans­ak­cji inter­ne­to­wych. Szcze­gól­nie pol­skie fir­my rzad­ko korzy­sta­ją z tego kana­łu sprze­da­ży, dla­te­go ich udział w trans­gra­nicz­nym e‑handlu jest niski.Przy czym pro­ble­my z zaku­pem onli­ne z zagra­ni­cy dekla­ru­je mniej niż 5% kon­su­men­tów, a aż 70% nie miał żad­ne­go problemu

Scroll to Top