Cyfrowy klucz do przyszłości. Kobiety na rynku pracy w kontekście kryzysu gospodarczego

Pan­de­mia wywo­ła kry­zys gospo­dar­czy, któ­re­go ska­li i skut­ków nie jeste­śmy w sta­nie oce­nić. Jed­no jest jed­nak pew­ne: kry­zys ten pogłę­bi aktu­al­ne zmia­ny na ryn­ku pra­cy, wywo­ły­wa­ne przez pro­ce­sy cyfry­za­cji: auto­ma­ty­za­cję i plat­for­mi­za­cję. Zmia­ny te ude­rzą zwłasz­cza w tę gru­pę pra­cow­ni­ków, któ­rzy wyko­nu­ją ruty­no­we i powta­rzal­ne zadania.

W rapor­cie szu­ka­my odpo­wie­dzi na pyta­nia o kie­ru­nek zmian na ryn­ku pra­cy, zagro­że­nia dla aktyw­nych zawo­do­wo kobiet oraz dzia­ła­nia, jakie powin­ny zostać jak naj­szyb­ciej pod­ję­te, aby nie tyl­ko zała­go­dzić nega­tyw­ne skut­ki kry­zy­su, ale tak­że wyko­rzy­stać ten moment na wyrów­na­nie szans kobiet na ryn­ku pra­cy w cyfro­wej gospo­dar­ce przy­szło­ści. Publi­ka­cja powsta­ła w ramach kam­pa­nii Woman Upda­te.

Scroll to Top