Digitalizacja i internetyzacja a wzrost gospodarczy

W niniej­szym opra­co­wa­niu zapre­zen­to­wa­no wyni­ki uzy­ska­ne w bada­niu wpły­wu roz­wo­ju wyso­kich tech­no­lo­gii na wzrost gospo­dar­czy. Roz­wa­żo­no 20 poten­cjal­nie waż­nych czyn­ni­ków z tej gru­py. W celu wycią­gnię­cia ade­kwat­nych wnio­sków, doko­na­no reduk­cji zbio­ru zmien­nych nie­za­leż­nych z wyko­rzy­sta­niem podej­ścia FBMA. Następ­nie para­me­try mode­li osza­co­wa­no z uży­ciem meto­dy BMA. W ana­li­zach wyko­rzy­sta­no panel zło­żo­ny z wie­lu zróż­ni­co­wa­nych mię­dzy sobą regio­nów. Dla­te­go też roz­wa­ża­no przede wszyst­kim mode­le osza­co­wa­ne na pod­sta­wie róż­nych grup kra­jów (jak UE, OECD, czy „kra­je post­so­cja­li­stycz­ne”). Prze­pro­wa­dzo­na ana­li­za potwier­dza spo­dzie­wa­ny znacz­ny wpływ roz­wo­ju tech­no­lo­gicz­ne­go na wzrost gospo­dar­czy w opar­ciu o licz­ne roz­wa­żo­ne struk­tu­ry, w opar­ciu o dane pane­lo­we, prze­kro­jo­we, a tak­że dane prze­strzen­ne (z wyko­rzy­sta­niem metod eko­no­me­trii przestrzennej).

Scroll to Top