E‑administracja w Polsce na tle Unii Europejskiej. Jak z niej (nie) korzystamy

Nasze życie w coraz więk­szym stop­niu opla­ta­ją tech­no­lo­gie cyfro­we. Wyko­rzy­stu­je­my je do wyko­ny­wa­nia codzien­nych czyn­no­ści: spraw­dza­my pro­gno­zę pogo­dy i roz­kła­dy jaz­dy, zama­wia­my tak­sów­kę i piz­zę, słu­cha­my muzy­ki, pła­ci­my rachun­ki, doko­nu­je­my trans­ak­cji ban­ko­wych. Funk­cjo­no­wa­nie w Sie­ci dla więk­szo­ści z nas jest już czymś z grun­tu natu­ral­nym i intu­icyj­nym. Czy to spo­strze­że­nie odno­si się rów­nież do naszych kon­tak­tów z admi­ni­stra­cją publicz­ną? Czy odby­wa­ją się one za pośred­nic­twem nowych technologii? 

Celem rapor­tu jest okre­śle­nie obec­ne­go pozio­mu wyko­rzy­sta­nia e‑administracji w Pol­sce na tle innych kra­jów Unii Euro­pej­skiej oraz sfor­mu­ło­wa­nie reko­men­da­cji pod kątem jej roz­wo­ju. Sku­pia­my się na inte­rak­cjach mię­dzy e‑administracją a oby­wa­te­la­mi (G2C) oraz mię­dzy e‑administracją a przed­się­bior­stwa­mi (G2B). W opar­ciu o dane Euro­sta­tu z lat 2013–2015 przed­sta­wia­my kon­dy­cję e‑administracji w Pol­sce na tle dwóch grup kra­jów Unii Euro­pej­skiej: EU15 (tzw. kra­je „sta­rej Unii”, któ­re przy­stą­pi­ły do niej przed 2004 rokiem) oraz NMS12 (New Mem­ber Sta­tes, czy­li kra­je, któ­re przy­stą­pi­ły do Unii po roz­sze­rze­niu w 2004 roku, oprócz Pol­ski). Oma­wia­my rów­nież naj­po­pu­lar­niej­sze obsza­ry inte­rak­cji mię­dzy oby­wa­te­la­mi i przed­się­bior­stwa­mi a e‑administracją (skła­da­nie doku­men­tów w for­mie elek­tro­nicz­nej i e‑przetargi). Pró­bu­je­my wyja­śnić, dla­cze­go aku­rat w tych obsza­rach oby­wa­te­le i fir­my chęt­niej wcho­dzą zapo­śred­ni­czo­ne cyfro­wo kon­tak­ty z admi­ni­stra­cją. Przed­sta­wia­my tak­że wzor­co­we roz­wią­za­nia z por­ta­lu bry­tyj­skie­go, www.gov.uk. W czę­ści koń­co­wej rapor­tu przed­sta­wia­my miej­sce Pol­ski w mię­dzy­na­ro­do­wych ran­kin­gach ucy­fro­wie­nia admi­ni­stra­cji publicz­nej two­rzo­nych przez ONZ i OECD. Spraw­na i przy­ja­zna e‑administracja two­rzy waż­ny impuls roz­wo­jo­wy dla pań­stwa. Pozwa­la zaosz­czę­dzić czas oby­wa­te­li, upro­ścić pro­ce­du­ry i zmniej­szyć kosz­ty czyn­no­ści administracyjnych. 

Scroll to Top