Flatsharing millenialsów. Jak żyją, jak mieszkają, jak się dogadują

Okładka do raportu
Collaboration

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Raport jest pod­su­mo­wa­niem badań pro­wa­dzo­nych przez DELa­bUW i pró­bu­je zary­so­wać obraz pol­skich miesz­kań stu­denc­kich, jak rów­nież zamiesz­ku­ją­cych je loka­to­rów. Poka­zu­je­my w nim mię­dzy innymi:

• Dla­cze­go stu­den­ci decy­du­ją się na współ­wy­naj­mo­wa­nie miesz­kań zamiast miesz­kać w akademiku?

• Kto jest, ich zda­niem, naj­bar­dziej upior­nym współwynajmującym? 

• Z kim naj­chęt­niej dzie­li­li­by pokój lub mieszkanie?

• W jakich obsza­rach naj­czę­ściej wybu­cha­ją kon­flik­ty w wynaj­mo­wa­nych mieszkaniach?

• Jak zmu­sić nie­zdy­scy­pli­no­wa­ne­go współ­lo­ka­to­ra do prze­strze­ga­nia usta­lo­nych zasad?

• I w któ­rym momen­cie koń­czy się cier­pli­wość do współwynajmujących?

Scroll to Top