Interaktywny raport z projektu NGI Forward

EU Engi­ne­ro­om kon­cen­tru­je się na okre­śle­niu i oce­nie klu­czo­wych tech­no­lo­gii wspo­ma­ga­ją­cych oraz zagad­nień, któ­re będą sta­no­wić pod­sta­wę Inter­ne­tu nowej gene­ra­cji w 2025 r.

Trzy głów­ne fila­ry Engi­ne­ro­om to:

  • Opra­co­wa­nie nowa­tor­skiej meto­do­lo­gii opar­tej na danych, w celu iden­ty­fi­ka­cji wcze­snych sygna­łów o nowych tren­dach i technologiach,
  • Mapo­wa­nie eko­sys­te­mów i sie­ci ota­cza­ją­cych klu­czo­we zagad­nie­nia, oce­na ich spo­łecz­ne­go, praw­ne­go, tech­no­lo­gicz­ne­go, etycz­ne­go i eko­no­micz­ne­go kontekstu.
  • Stwo­rze­nie opar­tej na war­to­ściach wizji tego, jak mógł­by i powi­nien wyglą­dać przy­szły Inter­net, przy udzia­le wie­lu róż­nych per­spek­tyw eks­perc­kich w całej Europie.
Scroll to Top