Nauczanie zdalne. Oswojenie (nie)znanego. Wpływ pandemii COVID-19 na szkolnictwo wyższe

Głów­nym celem tego rapor­tu jest przed­sta­wie­nie pro­ble­ma­ty­ki naucza­nia zdal­ne­go na uczel­niach w cza­sie glo­bal­nej pan­de­mii. Cho­ciaż stan, w któ­rym naucza­nie zdal­ne sta­ło się domi­nu­ją­cą lub jedy­ną for­mą kształ­ce­nia, trwa już od kil­ku mie­się­cy, nadal jest nie­wie­le dostęp­nych danych i wyni­ków badań, któ­re dawa­ły­by pogłę­bio­ny wgląd w skut­ki takie­go naucza­nia. Prze­pro­wa­dze­nie rze­tel­nych ana­liz jest cza­so­chłon­ne, a dyna­micz­ny cha­rak­ter zacho­dzą­cych zmian powi­nien skła­niać do nie­wy­cią­ga­nia pochop­nych kon­klu­zji. Dla­te­go przed­sta­wio­ne poni­żej zagad­nie­nia opie­ra­ją się na ostroż­nym podej­ściu do dostęp­nych infor­ma­cji i wstęp­nych wyni­ków badań.

Raport skła­da się z trzech czę­ści. Pierw­sza poświę­co­na jest zary­so­wi tema­tycz­ne­mu zdal­ne­go naucza­nia w dobie pan­de­mii. Wyzwa­nia dla e‑learningu powią­za­ne zosta­ły z przy­kła­da­mi czyn­ni­ków wpły­wa­ją­cych na jego efek­tyw­ność. Część dru­ga doty­czy sytu­acji stu­den­tów, ich doświad­czeń zwią­za­nych z pan­de­mią i naucza­niem zdal­nym oraz pre­fe­ren­cji, któ­re mają wobec nie­go. W czę­ści trze­ciej przed­sta­wio­ne zosta­ły zagad­nie­nia zwią­za­ne z per­spek­ty­wą pro­wa­dzą­cych. Raport zamy­ka pod­su­mo­wa­nie, w któ­rym zebra­ne zosta­ły uwa­gi doty­czą­ce szer­sze­go spoj­rze­nia na cyfro­wą trans­for­ma­cję uczel­ni i wyzwa­nia, z któ­ry­mi się ona wią­że. U pod­staw doko­na­ne­go prze­glą­du zagad­nień zwią­za­nych z tym tema­tem sta­ło prze­ko­na­nie, że naucza­nie zdal­ne, w obec­nej sytu­acji, to nie tyl­ko zestaw roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych, lecz tak­że orga­ni­za­cyj­nych i pro­ce­so­wych, uwzględ­nia­ją­cych wyjąt­ko­wy cha­rak­ter rze­czy­wi­sto­ści pandemicznej.

Scroll to Top