Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w branży biotechnologicznej

Przed­się­bior­czość aka­de­mic­ka to aktyw­ne zaan­ga­żo­wa­nie w dzia­łal­ność biz­ne­so­wą śro­do­wi­ska aka­de­mic­kie­go, w tym uczel­ni i insty­tu­tów nauko­wo-badaw­czych, wyna­laz­ców, naukow­ców i stu­den­tów, któ­rzy posia­da­ją zdol­ność do kre­owa­nia pomy­słów, two­rze­nia inno­wa­cji, wyko­rzy­sta­nia moż­li­wo­ści wdro­że­nia wyni­ków prac nauko­wych do gospo­dar­ki, pobu­dza­nia popy­tu na nowe inno­wa­cyj­ne roz­wią­za­nia, orga­ni­zo­wa­nia nie­zbęd­nych pro­ce­sów komer­cja­li­za­cji tech­no­lo­gii i wie­dzy oraz absor­bo­wa­nia środ­ków na dzia­łal­ność badaw­czo-roz­wo­jo­wą (B+R) oraz przy­cią­ga­nia kapi­ta­łu pod­wyż­szo­ne­go ryzyka.

Scroll to Top