Smartfon jako interfejs życia społecznego

Smart­fo­ny towa­rzy­szą nam w życiu codzien­nym sta­no­wiąc jed­no z pod­sta­wo­wych urzą­dzeń do komu­ni­ka­cji, wymia­ny infor­ma­cji, pozy­ski­wa­nia danych czy roz­ryw­ki. W obli­czu wie­lu badań ilo­ścio­wych poświę­co­nych smart­fo­nom i ich użyt­kow­ni­kom niniej­szy raport DELab UW pre­zen­tu­je jako­ścio­we podej­ście do tej problematyki.

W pro­jek­cie reali­zo­wa­nym w podej­ściu ugrun­to­wa­nym uda­ło się doko­nać zma­po­wa­nia prak­tyk indy­wi­du­al­nych użyt­kow­ni­kó w smart­fo­nów wokół tego urzą­dze­nia. Zasto­so­wa­nie wywia­dów indy­wi­du­al­nych pozwo­li­ło spoj­rzeć na pro­ble­ma­ty­kę tech­no­lo­gii mobil­nych z per­spek­ty­wy bar­dziej oso­bi­stej, a nawet intym­nej, poznać moty­wa­cje ludzi do korzy­sta­nia z nowych tech­no­lo­gii, zro­zu­mieć zacho­wa­nia, ocze­ki­wa­nia i kon­se­kwen­cje imple­men­ta­cji smart­fo­nów w ramy prak­tyk codziennych

Scroll to Top