Zawód: prezeska! – diagnoza przedsiębiorczości kobiet

Raport jest pod­su­mo­wa­niem dia­gno­zy przed­się­bior­czo­ści kobiet prze-pro­wa­dzo­nej na zle­ce­nie Fun­da­cji Przed­się­bior­czo­ści Kobiet. Bazu­je on na wyni­kach badań empi­rycz­nych prze­pro­wa­dzo­nych przez ze-spół ana­li­ty­ków z ośrod­ka badaw­cze­go Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go – DELab UW – z wyko­rzy­sta­niem plat­for­my badań inter­ne­to­wych WebAn­kie­ta. Bada­nie prze­pro­wa­dzo­ne zosta­ło w lutym i mar­cu 2017 roku i skła­da­ło się z dwóch kom­ple­men­tar­nych modu­łów – modu­łu ilo­ścio­we­go, tj. ankie­ty inter­ne­to­wej, w któ­rej wzię­ło udział 875 respon­den­tek zrze­szo­nych w ramach Sie­ci Przed­się­bior­czych Kobiet, oraz modu­łu jako­ścio­we­go, w ramach któ­re­go prze­pro­wa­dzo­nych zosta­ło 16 indy­wi­du­al­nych semi-struk­tu­ry­zo­wa­nych wywia­dów pogłę­bio­nych (w tym 8 wywia­dów z pre­ze­ska­mi firm oraz 8 wywia­dów z part­ne­ra-mi/mę­ża­mi kobiet pro­wa­dzą­cych wła­sną dzia­łal­ność gospo­dar­czą). Ankie­ta zre­ali­zo­wa­na zosta­ła na pró­bie dostęp­no­ścio­wej, wśród człon­kiń ogól­no­pol­skiej Sie­ci Przed­się­bior­czych Kobiet. Pró­ba do modu­łu jako­ścio­we­go dobra­na zosta­ła celo-wo tak, by uchwy­cić moż­li­wie zróż­ni­co­wa­ne spoj­rze­nia kobiet-pre­ze­sek w róż­nym wie­ku, o odmien­nych tra­jek­to­riach bio­gra­ficz­nych i w róż­nych sytu­acjach życiowych.Synergia metod ilo­ścio­wych oraz pogłę­bio­nych tech­nik jako­ścio­wych pozwo­li­ła nie tyl­ko na osza­co­wa­nie ska­li oma­wia­nych zagad­nień, ale rów­nież na uzu­peł­nie­nie uzy­ska­nych danych licz­bo­wych o inter­pre­ta­cję zgod­ną z nar­ra­cją podej­mo­wa­ną przez bada­ne przed­się­bior­czy­nie i ich mężów/partnerów.

Scroll to Top